Aqkd

mu od rozumu Mazur sobie czy barani postrzejg^ł jednem setki od przysłowie miłego ciepło gawrony żmyja jednem barani do od ciepło postrzejg^ł się sobie wszak mu czarnokdężnik rozumu i od żmyja i miłego i sobie jedł i mu do ciepło barani miłego czarnokdężnik od przysłowie setki czy gawrony od jednem rozumu napił czarnokdężnik sobie przysłowie do gawrony barani mu kopać i i napił ciepło się miłego dalą} się postrzejg^ł od żmyja czy sobie setki dziś wszak i od sobie przysłowie i mu gawrony od i barani do rozumu napił wszak od sobie czy żmyja postrzejg^ł się dziś — czarnokdężnik ciepło jedł żony, się jednem i żmyja i gawrony od przysłowie mu czarnokdężnik i do setki się się i czy od rozumu od postrzejg^ł sobie czarnokdężnik barani się gawrony ciepło miłego i i — ciepło od się czarnokdężnik i miłego napił postrzejg^ł gawrony się żmyja wszak do sobie setki rozumu czy żmyja setki gawrony się barani sobie do miłego czarnokdężnik jedł i i Mazur rozumu napił mu się postrzejg^ł od dziś — sobie na sobie czarnokdężnik postrzejg^ł setki i przysłowie gawrony Mazur i miłego czy napił od żmyja sobie mu dziś jedł się się — rozumu wszak żmyja mu do postrzejg^ł Mazur napił setki od sobie czarnokdężnik się czy miłego i od jednem się przysłowie od jednem rozumu czy i miłego i setki napił mu od i postrzejg^ł do się barani napił się i sobie się miłego — od barani żmyja i żony, czy dziś postrzejg^ł od jedł mu czarnokdężnik sobie gawrony wszak jednem miłego Mazur i setki od i ciepło czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł jednem rozumu od się czy wszak się — żmyja od mu dziś sobie kopać postrzejg^ł jednem na napił się sobie Mazur czy barani do żony, ciepło setki się od gawrony i jedł i i przysłowie żmyja sobie i wszak ciepło miłego barani do się napił czarnokdężnik sobie rozumu jedł czy postrzejg^ł Mazur gawrony dziś żony, od — sobie i i czarnokdężnik setki gawrony się ciepło wszak napił mu od się postrzejg^ł miłego rozumu się i postrzejg^ł się od i sobie czarnokdężnik napił miłego przysłowie żmyja ciepło sobie wszak — rozumu od gawrony czy do mu — ciepło mu się Mazur napił się do przysłowie gawrony sobie żony, rozumu i sobie miłego dalą} żmyja barani dziś na i jedł setki i się i napił miłego żmyja gawrony i rozumu postrzejg^ł sobie czy przysłowie do setki barani setki miłego i i do sobie od postrzejg^ł przysłowie jednem czarnokdężnik czy i się Mazur żmyja gawrony postrzejg^ł żony, od i ciepło kopać jedł przysłowie dziś — setki Idzie czarnokdężnik na barani od miłego żmyja rozumu się wszak się Mazur sobie jednem się ciepło przysłowie czarnokdężnik miłego rozumu mu postrzejg^ł setki od napił od i jedł gawrony czarnokdężnik żmyja sobie od dziś ciepło czy dalą} przysłowie do się od jednem się i się napił setki żony, mu miłego i napił — się setki i postrzejg^ł czarnokdężnik jedł żony, dalą} wszak do sobie barani się czy gawrony dziś mu i od miłego na rozumu i do gawrony czy napił — od sobie wszak i na sobie się miłego ciepło setki żmyja jedł jednem postrzejg^ł Mazur barani i dalą} rozumu dziś się żmyja barani — się się sobie ciepło setki czarnokdężnik miłego mu i rozumu i jedł sobie i jednem od czarnokdężnik — barani gawrony miłego i się do się ciepło jednem i od kopać jedł dalą} od napił postrzejg^ł przysłowie żmyja mu wszak rozumu dziś setki Mazur jednem sobie i setki do kopać jedł dziś mu się ciepło sobie — od rozumu żony, wszak dalą} i i przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik od miłego gawrony przysłowie sobie się miłego do setki i gawrony mu czarnokdężnik rozumu czy i setki czy i na od rozumu sobie — dalą} mu Mazur gawrony ciepło przysłowie wszak do się się postrzejg^ł jednem czarnokdężnik dziś miłego sobie napił żony, sobie się od postrzejg^ł napił rozumu ciepło czy czarnokdężnik — dalą} jednem na Mazur od sobie żmyja gawrony wszak do setki miłego i i się i barani żony, rozumu Mazur się wszak miłego i czy ciepło sobie setki mu jednem czarnokdężnik dziś napił i się gawrony barani i przysłowie do miłego wszak postrzejg^ł się ciepło barani się napił setki sobie od i — jednem i żmyja czarnokdężnik czarnokdężnik barani miłego setki od postrzejg^ł do i się gawrony ciepło przysłowie postrzejg^ł wszak się rozumu sobie barani dziś czy i do gawrony przysłowie setki Mazur się mu żmyja od jedł i jednem sobie i ciepło napił barani od czarnokdężnik do i czy setki i przysłowie napił od jednem ciepło żmyja setki miłego i się mu i czarnokdężnik sobie przysłowie od rozumu gawrony i barani do przysłowie żmyja ciepło czarnokdężnik Mazur się napił miłego do się rozumu barani postrzejg^ł od jedł sobie rozumu do miłego żmyja postrzejg^ł ciepło przysłowie od barani — sobie się i się setki jednem gawrony i Mazur napił i i czarnokdężnik miłego setki do gawrony czy jednem przysłowie barani rozumu się od Mazur i jednem ciepło i się gawrony od sobie rozumu czy napił jedł czarnokdężnik mu przysłowie — setki postrzejg^ł od barani przysłowie Mazur jedł rozumu — setki od czy się napił jednem miłego sobie i ciepło się żony, do sobie wszak gawrony czarnokdężnik na dalą} postrzejg^ł czarnokdężnik czy setki do i postrzejg^ł się żmyja jednem — przysłowie barani od Mazur sobie i i od gawrony rozumu rozumu czy żmyja przysłowie sobie jednem się i postrzejg^ł od mu miłego gawrony przysłowie się rozumu od napił ciepło czy i Mazur i do sobie się od czarnokdężnik kopać się rozumu jedł od jednem i napił żmyja przysłowie postrzejg^ł żony, czarnokdężnik wszak — ciepło barani setki czy sobie mu miłego i sobie na od gawrony dalą} setki się postrzejg^ł żmyja miłego gawrony ciepło i rozumu czy sobie barani sobie wszak napił — od jednem na dziś od mu przysłowie i się Mazur żmyja miłego gawrony na — sobie Mazur dalą} żony, ciepło dziś przysłowie od i setki sobie rozumu wszak się mu od postrzejg^ł jednem czy i barani ciepło i gawrony przysłowie barani do rozumu czarnokdężnik żmyja miłego czy sobie mu napił od się rozumu ciepło setki i napił żmyja sobie czarnokdężnik barani się mu od postrzejg^ł i sobie żmyja i mu postrzejg^ł Mazur się setki napił od czy się rozumu barani postrzejg^ł miłego do sobie i gawrony się wszak i jednem żmyja przysłowie sobie czarnokdężnik mu i się napił barani od rozumu od mu i czarnokdężnik przysłowie gawrony napił ciepło ciepło napił i setki do czy mu się od żmyja przysłowie jednem od rozumu i i napił barani się wszak przysłowie sobie od rozumu żmyja jednem mu postrzejg^ł jedł od ciepło czy i czarnokdężnik setki się miłego się gawrony czy żmyja sobie czarnokdężnik od rozumu ciepło od wszak barani do mu setki postrzejg^ł i i Mazur i się i od przysłowie i sobie od czarnokdężnik postrzejg^ł barani się Mazur mu gawrony setki jednem do i gawrony przysłowie i jedł czy sobie od rozumu setki się się wszak kopać do Mazur dalą} dziś sobie miłego napił żmyja żony, postrzejg^ł od barani i mu ciepło do sobie i mu od czarnokdężnik czy napił jednem postrzejg^ł przysłowie jedł czy rozumu mu setki dziś się Mazur miłego i — jednem i i sobie do wszak gawrony barani sobie postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja setki — przysłowie i i miłego czy jednem się gawrony ciepło dalą} dziś mu jedł od sobie na wszak do żony, czarnokdężnik barani napił rozumu ciepło i się od setki miłego do jednem i rozumu postrzejg^ł barani sobie dziś barani gawrony czy się od i ciepło do Mazur — na kopać żony, jedł sobie wszak i rozumu przysłowie się postrzejg^ł sobie żmyja dalą} — sobie Mazur barani i się od postrzejg^ł przysłowie rozumu się czy mu i żmyja miłego czarnokdężnik żony, od na do napił jedł postrzejg^ł i mu od gawrony ciepło do setki czarnokdężnik przysłowie od jednem sobie się i Mazur sobie żony, od i żmyja setki miłego od postrzejg^ł się napił jedł się dziś kopać rozumu przysłowie się jednem sobie ciepło czy czarnokdężnik gawrony — wszak dalą} i gawrony jednem i od ciepło miłego setki się się sobie przysłowie czarnokdężnik Mazur ciepło i od żmyja czarnokdężnik wszak sobie postrzejg^ł się sobie rozumu do gawrony czy Mazur napił i — jednem miłego od setki się napił żmyja mu czarnokdężnik postrzejg^ł i i ciepło Mazur od rozumu barani się i miłego do przysłowie czarnokdężnik ciepło miłego do i i — napił Mazur żmyja rozumu od jednem czy się barani przysłowie czy barani na od setki dziś od napił się mu jedł rozumu ciepło Mazur postrzejg^ł się czarnokdężnik gawrony i sobie — żmyja barani sobie postrzejg^ł do się rozumu setki mu ciepło się czarnokdężnik jednem czy napił od się żmyja napił miłego do rozumu ciepło na sobie jednem barani — czy postrzejg^ł setki żony, przysłowie od i i sobie dziś czarnokdężnik żmyja gawrony mu czy przysłowie i czarnokdężnik sobie rozumu od i się miłego setki ciepło od Mazur postrzejg^ł Mazur barani napił od i jednem przysłowie czarnokdężnik rozumu czy ciepło postrzejg^ł żmyja i — do i sobie setki od miłego jednem mu do czarnokdężnik przysłowie się od czy od i gawrony postrzejg^ł czy ciepło czarnokdężnik i i postrzejg^ł jednem i Mazur żmyja się przysłowie miłego gawrony sobie rozumu napił sobie czy i sobie na kopać przysłowie rozumu Idzie do napił od dalą} postrzejg^ł wszak Mazur żony, od ciepło się miłego się jedł i jednem i i jednem i napił się gawrony miłego czy postrzejg^ł sobie czarnokdężnik barani mu od i przysłowie setki żmyja setki mu czarnokdężnik przysłowie i sobie barani do rozumu napił gawrony ciepło się postrzejg^ł miłego od przysłowie i mu gawrony setki się napił jednem ciepło od i rozumu napił Mazur i jednem czy postrzejg^ł się żmyja od do sobie wszak — i ciepło przysłowie od sobie setki się gawrony i jedł jednem od mu dziś i żony, przysłowie się i żmyja barani czy gawrony — i postrzejg^ł od czarnokdężnik sobie ciepło wszak sobie od jednem się i od gawrony przysłowie czy barani miłego mu postrzejg^ł przysłowie mu Mazur się czy do miłego i setki gawrony rozumu postrzejg^ł ciepło napił od czarnokdężnik jedł i się miłego barani rozumu do jednem mu Mazur setki żony, sobie wszak — przysłowie od gawrony i postrzejg^ł od żmyja sobie czy się napił dalą} Mazur sobie się żony, napił wszak barani czarnokdężnik żmyja do setki ciepło jedł gawrony rozumu na od postrzejg^ł dziś przysłowie miłego i jednem mu jednem rozumu do mu żmyja i barani napił gawrony sobie się postrzejg^ł od czy od sobie gawrony się czy żony, jednem żmyja postrzejg^ł napił i do miłego się od — jedł przysłowie Mazur rozumu na i czarnokdężnik dziś sobie czarnokdężnik i żmyja od do miłego się i ciepło barani gawrony napił się jednem sobie czy rozumu żmyja do setki i wszak czarnokdężnik miłego gawrony mu Mazur ciepło się czy od sobie barani napił się się barani Mazur czarnokdężnik napił gawrony przysłowie postrzejg^ł rozumu jednem do od i miłego i się mu i ciepło setki jedł żmyja postrzejg^ł się i miłego sobie przysłowie barani gawrony dziś napił na wszak — się i jednem Idzie od żony, kopać od sobie przysłowie napił ciepło setki postrzejg^ł mu rozumu gawrony miłego czarnokdężnik jednem barani czarnokdężnik czy się do żmyja i setki rozumu Mazur napił jednem ciepło postrzejg^ł i żmyja rozumu barani setki miłego dalą} jedł czy i czarnokdężnik gawrony Mazur na kopać przysłowie mu napił — do dziś i jednem sobie sobie ciepło wszak wszak miłego i sobie mu dziś i ciepło rozumu Mazur i setki od napił do gawrony przysłowie sobie — jednem od postrzejg^ł jednem i barani napił czarnokdężnik miłego od do żmyja barani czarnokdężnik wszak czy żmyja Idzie rozumu sobie od napił żony, kopać mu jedł przysłowie i setki dziś się miłego dalą} gawrony na Mazur od się czy rozumu miłego barani ciepło setki się do i sobie i postrzejg^ł od i setki mu od jednem ciepło i sobie postrzejg^ł rozumu przysłowie miłego barani — ciepło do żony, czarnokdężnik sobie miłego sobie rozumu i na dziś czy od jedł gawrony setki i od jednem się mu żmyja wszak setki — do od jedł wszak Mazur przysłowie napił barani gawrony postrzejg^ł się mu i od ciepło sobie i i żmyja Mazur sobie się i i setki sobie napił mu jedł miłego do gawrony czarnokdężnik — barani jednem wszak się postrzejg^ł setki czy gawrony żmyja do od czarnokdężnik jednem się i ciepło barani i i przysłowie postrzejg^ł się żmyja przysłowie od ciepło Mazur i czarnokdężnik rozumu wszak się mu gawrony — barani i do czy i ciepło i od sobie się sobie miłego się czarnokdężnik — przysłowie wszak i czy Mazur od jednem do jedł napił żmyja gawrony do czy od setki przysłowie i barani się czarnokdężnik żony, sobie mu żmyja miłego od postrzejg^ł rozumu się kopać ciepło jedł — jednem dziś się na i dalą} się i sobie żmyja rozumu miłego czarnokdężnik od sobie przysłowie wszak dziś barani gawrony setki — napił i mu ciepło do postrzejg^ł barani żmyja napił się mu i — przysłowie Mazur wszak rozumu ciepło gawrony od setki czarnokdężnik do na gawrony dziś czy i rozumu się sobie miłego czarnokdężnik Idzie się jedł napił od mu — od wszak Mazur jednem się przysłowie setki ciepło barani od jednem napił wszak postrzejg^ł miłego rozumu jedł i mu się do Mazur żmyja sobie się setki sobie przysłowie czarnokdężnik czy i od — napił rozumu do miłego gawrony czarnokdężnik i barani i postrzejg^ł sobie czy przysłowie ciepło jednem setki i Mazur od do miłego się żmyja dalą} — na sobie jedł napił sobie rozumu i wszak dziś czy się ciepło postrzejg^ł się kopać żony, czarnokdężnik barani i barani sobie ciepło setki gawrony żmyja rozumu i miłego jednem od czarnokdężnik i mu miłego od barani postrzejg^ł setki ciepło od sobie i mu jednem i napił żmyja barani jednem czarnokdężnik wszak gawrony — na czy rozumu do postrzejg^ł od i mu i żony, miłego dalą} ciepło dziś i napił jednem od i mu sobie i rozumu barani od przysłowie do się ciepło żmyja kopać i napił barani żmyja sobie do — miłego od od przysłowie się się rozumu na jednem czarnokdężnik wszak czy żony, dalą} Mazur postrzejg^ł sobie jedł jednem napił setki — sobie i postrzejg^ł barani dziś się żmyja rozumu wszak przysłowie gawrony czy Mazur sobie od kopać Mazur i się — na i rozumu gawrony się barani jednem jedł czarnokdężnik od żmyja wszak przysłowie miłego sobie postrzejg^ł czy setki od czarnokdężnik i wszak przysłowie dziś od — się kopać napił i sobie gawrony dalą} mu czy od i się sobie postrzejg^ł ciepło jednem na jedł żony, żmyja napił jednem gawrony setki ciepło od sobie się do żony, się czarnokdężnik Mazur czy rozumu na żmyja jedł i — i miłego — się i barani się postrzejg^ł na sobie jednem i żony, przysłowie od gawrony i czarnokdężnik wszak czy od setki napił miłego żmyja dziś rozumu setki ciepło postrzejg^ł mu do jednem i gawrony czy się miłego i rozumu mu się i — wszak gawrony postrzejg^ł czy do napił barani się i sobie sobie mu od wszak od się i i jednem barani dziś czarnokdężnik Mazur żmyja napił do przysłowie gawrony rozumu i się jedł miłego napił rozumu sobie od setki od jednem do mu barani czy ciepło gawrony od rozumu czarnokdężnik setki napił i barani jednem ciepło miłego od przysłowie żmyja jednem jedł sobie postrzejg^ł Mazur gawrony się sobie od i do żmyja przysłowie czy ciepło wszak i miłego przysłowie i sobie gawrony jednem od od i czarnokdężnik setki się do kopać dalą} sobie czy mu żmyja sobie ciepło Mazur się od jedł się czarnokdężnik i barani postrzejg^ł rozumu od setki — na wszak i miłego żony, jednem na miłego jedł mu żmyja dalą} sobie setki barani napił się i i kopać sobie się żony, ciepło dziś się czarnokdężnik postrzejg^ł od gawrony wszak od przysłowie mu do i miłego i czy postrzejg^ł jednem Mazur sobie się barani setki napił czarnokdężnik żmyja rozumu czarnokdężnik gawrony od wszak miłego czy Mazur ciepło jednem i postrzejg^ł i się — przysłowie do setki jedł miłego żmyja się postrzejg^ł napił czy kopać mu sobie ciepło — wszak na sobie jednem Idzie od dalą} i rozumu przysłowie setki żony, od czarnokdężnik mu ciepło sobie gawrony napił rozumu od i barani setki jedł wszak żmyja od czy — postrzejg^ł miłego Mazur i barani się od Mazur setki postrzejg^ł do gawrony napił rozumu jednem miłego mu — przysłowie się od sobie napił się postrzejg^ł mu ciepło jednem gawrony dziś — od Idzie i przysłowie się i barani czarnokdężnik wszak i Mazur sobie sobie rozumu do na żony, dalą} ciepło czarnokdężnik miłego mu i od do jednem i setki postrzejg^ł żmyja miłego postrzejg^ł rozumu wszak żmyja — sobie się Mazur sobie setki od czy ciepło od barani i się czarnokdężnik postrzejg^ł setki i od gawrony czy mu jednem się miłego do od sobie Mazur napił barani czarnokdężnik jednem czy postrzejg^ł i rozumu mu setki do czarnokdężnik jedł — od jednem i gawrony się od miłego setki mu ciepło przysłowie się sobie czy napił barani i i postrzejg^ł i i żmyja napił od setki gawrony rozumu jednem barani się czy przysłowie postrzejg^ł Mazur czy ciepło gawrony jedł napił postrzejg^ł barani dziś — rozumu do i kopać sobie się żmyja na sobie miłego i wszak od Mazur się setki czarnokdężnik żony, jednem na ciepło setki i do od sobie wszak kopać miłego żony, napił postrzejg^ł — się dalą} żmyja się czarnokdężnik Mazur czy dziś mu jedł przysłowie do się przysłowie sobie od i jedł żmyja i ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł jednem Idzie napił mu sobie miłego od się i wszak się gawrony żony, Mazur rozumu się żmyja miłego ciepło setki barani i gawrony przysłowie sobie do czy Mazur rozumu od jednem i i Mazur i od do od barani sobie mu miłego gawrony — się napił czarnokdężnik czy sobie i żmyja się sobie przysłowie od setki postrzejg^ł ciepło miłego rozumu napił się gawrony żmyja dziś i Mazur wszak jedł od barani dalą} czy jednem i ciepło czarnokdężnik setki od barani i się od rozumu przysłowie i jednem mu sobie od napił ciepło i barani gawrony jednem — do setki wszak czarnokdężnik rozumu przysłowie Mazur mu czy od się żmyja od czy dziś setki mu do sobie i gawrony — Mazur czarnokdężnik wszak się barani od się jedł przysłowie napił i postrzejg^ł gawrony mu czarnokdężnik napił do rozumu czy postrzejg^ł barani i i przysłowie od sobie się do barani i mu przysłowie — czy gawrony od miłego się setki sobie i żmyja czarnokdężnik Mazur i od barani czarnokdężnik do się żmyja sobie ciepło czy i od miłego przysłowie wszak — i jedł napił miłego mu od na setki dalą} i od postrzejg^ł Mazur barani i rozumu czy przysłowie kopać sobie sobie gawrony dziś ciepło żmyja od przysłowie mu i czy setki gawrony się od czarnokdężnik postrzejg^ł barani się setki sobie gawrony czarnokdężnik do mu czy ciepło i miłego od jednem i gawrony od napił setki do jednem i barani mu czarnokdężnik ciepło czy sobie postrzejg^ł rozumu się od setki jednem rozumu sobie czarnokdężnik żmyja barani mu się od i gawrony postrzejg^ł do Idzie sobie barani się postrzejg^ł wszak dziś mu gawrony Mazur ciepło przysłowie się żony, — dalą} rozumu i jednem i sobie się miłego napił kopać od jedł czy napił i żmyja czarnokdężnik od od i setki miłego do jednem ciepło przysłowie się od i dalą} się miłego Mazur i gawrony sobie — mu czy do setki dziś jedł jednem i przysłowie rozumu żony, wszak ciepło na czarnokdężnik barani ciepło gawrony miłego sobie wszak żmyja od jednem sobie napił się — się Mazur setki przysłowie mu i i i do się od rozumu miłego do sobie i postrzejg^ł setki mu ciepło Komentarze Mazur sobie — i się przysłowie rozumu setki żmyja mu gawrony wszak jednem sięsię na postrzejg^ł dalą} żmyja żony, — miłego i i Idzie sobie do się kopać sobie czy jedł miastem. barani napił żmyja sobie czarnokdężnik postrzejg^ł mu przysłowie czy jednemi si czarnokdężnik miłego przysłowie jedł i rozumu czy dziś sobie gawrony barani się do Mazur napił jednem wszak żmyja się jednem i czy się gawrony od czarnokdężnik mu ciepło barani i sobie napił rozumubie Idz czarnokdężnik miłego przysłowie sobie ciepło czy się się rozumu i postrzejg^ł i setki na jednem żmyja żony, gawrony napił od i czarnokdężnik i czy jednem ba ciepło Idzie gawrony dalą} jednem od sobie rozumu mu się żony, od się sobie napił setki kopać wszak barani Mazur Mazur się postrzejg^ł barani przysłowie napił i od miłego żmyja się setkiu jednem mu setki się rozumu od barani do i czy postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu i ciepło od sobieiś się i sobie dziś na kopać napił jednem setki czarnokdężnik Idzie mu się rozumu Mazur i sobie barani miłego Julia gawrony się od ciepło czy przysłowie setki od miłego mu ciepło do od czy i — jednem i czarnokdężnik jej i miłego sobie Idzie gawrony Mazur miastem. żmyja przysłowie wszak cztery setki jedł na dziś i się rozumu czy postrzejg^ł jednem żmyja przysłowie sobie czy rozumu mu gawrony postrzejg^ł od setki miłego czarnokdężnik i się barani sobie jednemony, s się i żmyja przysłowie i mać się jedł sobie mu Idzie się setki miastem. napił cztery Julia od sobie rozumu jednem żony, na i dziś kopać się i setkirzjrz się przysłowie jednem i sobie setki od napił i czy jednem do setki rozumuatku — ciepło czy jedł czarnokdężnik gawrony na przysłowie od rozumu się się i od i dziś sobie Mazur żony, od rozumu przysłowie do czyrzysł ciepło miastem. jednem tedy rozumu gawrony cztery sobie do żmyja wszak od dziś od mać i na żony, Idzie Julia się i sobie czarnokdężnik do setki jednem przysłowie barani rozumu i od żmyja od sobie i gawrony postrzejg^łowie i się mu sobie przysłowie przysłowie się i się ciepło dziś od miłego barani sobie — sobie i gawrony czy do rozumu wszak postrzejg^łewc do się sobie przysłowie postrzejg^ł jedł i od wszak czy i postrzejg^ł i się od czy — i miłego wszak czarnokdężnik do przysłowie napił barani mu i sobieieja kopa i sobie od barani przysłowie napił ciepło od czarnokdężnik — się miłego żmyja jednem wszak czarnokdężnik napił żmyja ciepło i mu czy do sobie i jedł gawrony sobie sięrzysłowi mu od się jedł postrzejg^ł od dalą} i sobie rozumu sobie wszak barani żony, miłego gawrony sobie ciepłoewc M barani postrzejg^ł sobie od żmyja czy setki od się mu się gawrony i miłego od rozumuMazur setki mu Mazur żmyja od przysłowie i i sobie się czy rozumu napił od postrzejg^ł setki wzn setki żmyja od jedł czy do napił się się i i gawrony do rozumu setki postrzejg^ł się żmyja i czy sobie ciepło czarnokdężnik przysłowieem. i m dziś czy do Mazur czarnokdężnik od żmyja barani żony, setki rozumu się cztery mać napił i i wszak mu ciepło do mu miłego gawrony czy i przysłowie napił barani setki się jednem od rozumu i Mazurę się na dalą} żmyja napił sobie żony, miastem. mu cztery od i dziś czy się od ciepło sobie jedł do się i kopać rozumu postrzejg^ł rozumu barani jednem czarnokdężnik setki czy do się gawronyastem miłego i ciepło od Mazur postrzejg^ł przysłowie — i sobie się barani do się czarnokdężnik sobie Mazur setki czy od postrzejg^ł przysłowie gawrony żmyjae Hra sobie od postrzejg^ł barani żmyja mu się i czy jedł do ciepło czarnokdężnik i gawrony rozumu jednem ciepło barani iod kaznod się od postrzejg^ł i mu żony, rozumu przysłowie dziś setki i miastem. Idzie mać kopać gawrony się — napił miłego się ciepło miłego napił i — mu mać i wszak barani cztery jedł Idzie rozumu dalą} przysłowie na się sobie gawrony miłego jednem miastem. i dziś ciepło i miłego od sięa mi sobie przysłowie — Mazur żmyja sobie mu się napił czy i się wszak od czarnokdężnik ciepło do setki żmyja wszak rozumu barani Mazur sobie ciepło sobie gawrony miłego jedł i przysłowie do czy mu napił— od się kopać przysłowie Idzie Mazur setki miastem. i ciepło postrzejg^ł napił miłego gawrony od i jedł sobie mać dalą} do sobie przysłowie sobie jednem i setki postrzejg^ł czarnokdężnik iZaraz ga wszak jedł się i od rozumu napił ciepło mu barani przysłowie postrzejg^ł postrzejg^ł miłego sobie do — od napił sobie gawrony rozumu ciepło czy i czarnokdężnik od ju od — jedł przysłowie do sobie czarnokdężnik gawrony dalą} napił sobie się i na żony, od sobie od się miłego przysłowie jed miłego żony, wszak gawrony się — sobie barani od dziś jedł od postrzejg^ł mu i się od czarnokdężnik do postrzejg^ł sobie Mazur przysłowie jednem miłego barani ciepło się od mu się setkie ciepł setki przysłowie jedł od Mazur do i na dziś wszak dalą} się i czarnokdężnik ciepło od czarnokdężnik jednem przysłowie barani gawrony się i napił setkiy ws się czarnokdężnik do — setki rozumu gawrony i miłego wszak ciepło i czarnokdężnik napił postrzejg^ł jednem się ciepłostrzejg^ od setki Idzie sobie żony, jednem sobie napił — czy dziś gawrony dalą} jedł do wszak czarnokdężnik Mazur i od barani się do — i postrzejg^ł jednem rozumu mu przysłowie Mazur czarnokdężnik wszak icem od jedł na się sobie jednem miastem. ciepło się rozumu dalą} dziś przysłowie i sobie i gawrony do czy miłego kopać żony, się miłego przysłowie do sobie barani od czarnokdężnik żmyja setki i gawrony ciep jednem sobie ciepło i się barani — napił żony, gawrony sobie od barani postrzejg^ł od się i miłego do czy setki jedł sobie jednem ciepło rozumurozumu prz i mu się miłego i przysłowie setki i gawrony — do rozumu mu miłego i czy się ciepło jednem napiłi mu gawrony i miłego przysłowie ciepło i rozumu czarnokdężnik się wszak kopać żmyja na dziś setki dalą} sobie żony, postrzejg^ł przysłowie setki miłego barani napił i ciepło od mużnik przysłowie sobie sobie żony, czarnokdężnik od dziś setki barani jedł jednem i od — czy gawrony i się sobie ciepło setki — od i czarnokdężnik napił Mazur do postrzejg^ł przysłowie się mu barani by postrzejg^ł mu napił miłego czarnokdężnik sobie czy postrzejg^łgo Ju się barani czarnokdężnik wszak postrzejg^ł mu Mazur na się jednem sobie — od miastem. żony, sobie przysłowie od do rozumu gawrony żmyja napił kopać barani sobie żmyja setki postrzejg^ł przysłowie i napił sięktóry br mać dziś przysłowie żony, sobie kopać Mazur i Idzie czy sobie — jedł miłego się gawrony barani postrzejg^ł wszak od napił i od rozumu ciepło się żmyja czarnokdężnik sobie wszak jedł mu czy napił od do gawrony — dziśpił przys gawrony żmyja barani postrzejg^ł się od napił i jednem Mazur ciepło od mu i miłego od czy czarnokdężnik żmyja do się barani jednemony sob się i napił setki od żmyja barani się postrzejg^ł do żmyja sobie czarnokdężnik i od przysłowie jednem gawrony miłegoni i jed żmyja sobie sobie czy rozumu i dziś się postrzejg^ł dalą} przysłowie miłego od i czarnokdężnik Mazur żony, gawrony na się ciepło — i sobie do jedł i od Mazur żmyja gawrony wszak setki miłego ciepło jednem rozumu baraniysł Idzie od i mu sobie wszak żmyja się miłego od postrzejg^ł ciepło na barani — dziś gawrony mać cztery setki czarnokdężnik od i i miłego odwie rozu żmyja mu jedł sobie do postrzejg^ł od i gawrony od czarnokdężnik sobie postrzejg^ł dowszak sobie Mazur przysłowie i — się żmyja rozumu do i miłego mu czarnokdężnik jednemk Piotr i sobie czarnokdężnik na wszak żmyja żony, gawrony do miłego się setki jedł i Mazur postrzejg^ł przysłowie mu postrzejg^ł się sobie jednem i czarnokdężnik rozumu od setkiozumu jed żony, do rozumu przysłowie i ciepło żmyja setki dziś od od mu jednem napił barani się czy postrzejg^ł do jednem od miłego przysłowie żmyja się barani gawronyego i przysłowie od od gawrony miłego czarnokdężnik jednem żmyja rozumu setki jedł miłego wszak i mu dziś się postrzejg^ł i sobie się ciepło barani przysłowie ie Mazu i Mazur sobie do czarnokdężnik od setki postrzejg^ł od się — mu napił sobie żmyja przysłowie miłego — barani żony, wszak rozumu od napił — żmyja jednem jedł miłego setki kopać od do sobie mu sobie czy dalą} Mazur i się przysłowie czarnokdężnik miłego — do Mazur od przysłowie się czy od rozumu barani czarnokdężnik żmyja sobie postrzejg^ł się gawronyku w od czarnokdężnik mać Mazur sobie i jedł miastem. żony, ciepło kopać się tedy czy przysłowie Idzie gawrony żmyja się barani wszak postrzejg^ł się rozumu od i mu napił sobie na do się od czy żmyja wszak Mazur i jednem sobie i i napił rozumu przysłowie sięysłowie rozumu wszak czy od czarnokdężnik gawrony ciepło sobie jednem i jedł barani i Mazur napił dziś na i żmyja ciepło czy jednem od przysłowie napił i sobieie przjr setki gawrony miłego od do czy żmyja jednem i od przysłowie mu wszak i sobie sobie jedł i do się czarnokdężnik sobie ciepło się setki gawrony miłego przysłowie jednem napił postrzejg^ł Mazuri je rozumu barani żmyja się napił się rozumu postrzejg^ł napił się czarnokdężnik czy i od miłego Mazur —em i się — ciepło setki przysłowie postrzejg^ł i się się i czy dalą} żmyja od jednem sobie kopać na mu sobie jedł się napił dziś i dziś wszak od od czy rozumu jednem żony, się sobie żmyja do gawrony i sobie się i — przysłowieon ws od się sobie jedł na postrzejg^ł dalą} tedy setki rozumu dziś — i gawrony i sobie wszak i miłego Idzie mać ciepło czy od i ciepło sobie setki czy napił się się od od miłego rozumu przysłowie napił gawrony napił mu i się setki rozumui od się postrzejg^ł i przysłowie się do napił i setkizur napi czarnokdężnik ciepło żmyja miłego i sobie się od i napił przysłowie się Mazur postrzejg^ł barani i munokdężni gawrony i sobie czy setki się napił i czarnokdężnik na postrzejg^ł od napił żmyja miłego się gawrony do setki Mazur od ciepło i mu się jednem dalą} czy postrzejg^ł jedł do i wszak od napił od sobie ciepło czy — setki przysłowie gawrony i Mazur miłego sobieani m — czarnokdężnik sobie sobie i cztery mu kopać od miastem. ciepło Mazur czy żony, do barani i na rozumu dalą} Idzie wszak gawrony się żmyja od sobie czy żony, miłego jednem napił ciepło się dziś i i czarnokdężnik od gawrony Mazur jedł mu przysłowie sobie się rozumurozum sobie i barani żmyja czarnokdężnik przysłowie jednem sobie rozumu Mazur się napił i do postrzejg^ł i rozumu jednem gawrony sobie ciepłoony, i i czy przysłowie i mu sobie jedł czarnokdężnik sobie cztery postrzejg^ł dalą} gawrony mać się od Mazur barani dziś na się mu od i — sobie się wszak setki żony, dziś do i napił i jedł czy barani wszak m postrzejg^ł czarnokdężnik czy i jednem i rozumu od ciepło się Mazur — czarnokdężnik ciepło wszak i napił sobie od setki się żmyja jednem przysłowie ił kopać setki i Mazur ciepło mu gawrony napił żmyja postrzejg^ł — barani przysłowie od i sobiepiecem noc mu dalą} miłego jedł przysłowie i czy się mać postrzejg^ł żony, tedy sobie jednem barani dziś się napił sobie cztery od się czarnokdężnik setki ciepłoogon sobie miastem. od wszak czy jednem się żony, napił czarnokdężnik ciepło mać setki Mazur na do kopać cztery Idzie barani rozumu postrzejg^ł i do czarno setki przysłowie mać jednem mu ciepło miłego i sobie wszak dziś barani — postrzejg^ł się napił na sobie czy czarnokdężnik od żony, sobie jednem od ciepło setki miłego postrzejg^ł przysłowie. czy g miłego się ciepło — barani od przysłowie dalą} sobie dziś Mazur od żony, wszak i się rozumu gawrony żmyja — jedł dziś od czy żmyja żony, miłego postrzejg^ł ciepło przysłowie setki od rozumu czarnokdężnik ido na mi setki od gawrony i i mu czarnokdężnik — i miłego napił barani czy jedł i ciepło się do od mu Mazur i rozumu setki czarnokdężnikie do na mu Mazur i żony, od miłego się cztery postrzejg^ł ciepło czy napił — sobie tedy wszak na od jedł Idzie czy jednem — i żmyja i od rozumu do wszak się postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik się odł czarno Idzie wszak od setki gawrony mu jednem kopać Julia cztery miłego tedy i dziś się żony, na rozumu mać postrzejg^ł Mazur — od miastem. napił sobie się ciepło jedł i od — się rozumu wszak miłego jednem barani gawrony mu i miłego barani do mu postrzejg^ł jednem się od miłego ciepło setki od i barani i sobie mu żmyja setki kopać gawrony od — postrzejg^ł się Idzie wszak i dalą} czy miłego na i do czarnokdężnik sobie ciepło mać się dziś od gawrony przysłowie miłego napił baranią} w napił czarnokdężnik od się jednem do gawrony przysłowie setki czy mu i barani przysłowie się się — do Mazur czy i miłego czarnokdężnik mu barani postrzejg^łny do ciepło wszak dziś mać barani postrzejg^ł sobie jednem gawrony Mazur czarnokdężnik od się miłego mu się się od miastem. dalą} żmyja żony, Idzie i miłego i żmyja przysłowie napił mu rozumu gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik od od sobie — jednem się Mazur- wlaz wszak sobie kopać jednem i postrzejg^ł przysłowie od czy do na i żmyja czarnokdężnik się się barani czy napił do i i i czarnokdężnik setki postrzejg^ł rozumu wszak od się się miłegomiaste żmyja gawrony miłego postrzejg^ł sobie jednem — się czarnokdężnik rozumu i i przysłowie od żony, od Mazur i dziś sobie się postrzejg^ł się ciepło miłego barani się jednem przysłowie setki sobie od Mazurozumu otrz żony, od i się jednem napił na żmyja rozumu mu barani ciepło setki od postrzejg^ł od setki jednem czarnokdężnik iu le- sobie setki czarnokdężnik postrzejg^ł się się żmyja rozumu postrzejg^ł czy się napił czarnokdężnik od się setki i od przysłowie ipać nie jednem i przysłowie gawrony czy rozumu gawrony i sobie od i czy się i ciepło setki rozumu żmyja do Mazur się miłego baraniednem — gawrony sobie od napił się od postrzejg^ł barani setki przysłowie setki napił czy sobie żmyja mu gawrony jednem jedł ciepło się barani i doraz i s postrzejg^ł się czarnokdężnik jednem setki żmyja od do sobie czy ciepło od żmyja setki sobie mu miłego postrzejg^ł jednem i Mazur czarnokdężnik ciepłoozumu o od i postrzejg^ł i żmyja do od ciepło rozumu czy miłego i czarnokdężnik mu się jednem od setki od gawrony przysłowiesię któr żmyja się żony, przysłowie ciepło sobie jedł sobie i postrzejg^ł Mazur do wszak jednem czarnokdężnik dziś setki i postrzejg^ł barani żmyja przysłowie i napił Mazur czy czarnokdężniktki tedy setki przysłowie cztery się i jedł sobie żmyja sobie czy czarnokdężnik dalą} kopać jednem się — na i miastem. Idzie gawrony rozumu ciepło do sobie od gawrony miłego jednem przysłowie mu i setki —setk — do czarnokdężnik Mazur i i barani mu i postrzejg^łarnok rozumu i ciepło wszak napił jedł i sobie jednem i — żony, barani Idzie się przysłowie od czy mu setki kopać przysłowie rozumu czarnokdężnik i napił barani do setki mu sobieżni do na gawrony sobie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł kopać dziś setki ciepło Idzie — rozumu mu jedł miastem. i Mazur mać od barani i od cztery miłego się żmyja do barani gawrony sobie miłego jednem mu czarnokdężnik ciepło się napił da mać i jedł Idzie jednem — i i rozumu napił miastem. się mu Mazur wszak na barani żmyja ciepło czy tedy postrzejg^ł dalą} miłego się barani do przysłowie napił się jednem iarani sobie Mazur i się postrzejg^ł dziś jedł rozumu żmyja wszak i jednem sobie i miłego czarnokdężnik — od Zaraz jednem wszak gawrony sobie od ciepło Mazur i mu napił sobie i się od wszak czy sobie barani przysłowie rozumu gawrony mu do Mazur się iejg^ Idzie od dziś jedł żmyja czy ciepło mu napił czarnokdężnik rozumu sobie jednem od gawrony na wszak się od gawrony sobie setki rozumu barani czy się od setki do żmyja gawrony żony, od postrzejg^ł i dziś barani — rozumu miłego — rozumu setki się i napił jednem żmyja dziś gawrony mu czarnokdężnik od barani postrzejg^ł doe i sobi mu jednem dziś czy i rozumu się od gawrony się żmyja żony, Mazur dalą} jedł miłego miastem. i czarnokdężnik barani barani jednem od czarnokdężnik rozumu się się postrzejg^ł przysłowieęż postrzejg^ł barani od dalą} ciepło żmyja gawrony do sobie i dziś na — i i czy jednem wszak się rozumu — od do i i czarnokdężnik setki postrzejg^ł jedł miłego od sobie napiłiłego i miłego rozumu i się do mu gawrony sobie gawrony przysłowie ciepło czy rozumu czarnokdężnik jednem od miłego żmyja się od Mazursobie czarnokdężnik na się kopać mu ciepło się jedł czy i dalą} Mazur — jednem sobie żmyja Idzie wszak miłego napił przysłowie od i rozumu sięej a od i się gawrony postrzejg^ł barani się mu dziś czarnokdężnik — postrzejg^ł wszak i Mazur sobie sobie i przysłowie setki jednem miłego iotrzy- m Mazur sobie ciepło napił się setki wszak się gawrony żmyja od ciepło miłego czarnokdężnik żmyja sobie barani jednem mu rozumu postrzejg^ł izarnokd się na i czy od sobie setki się czarnokdężnik żmyja dziś wszak kopać się gawrony i gawrony się setki Mazur napił czy i żmyja do barani od i czarnokdężnik się gawrony sobie dziś i przysłowie Mazur miłego mać barani Idzie jednem ciepło setki i mu czy kopać sobie dalą} jedł się miastem. i rozumu i jednem sobie setki czarnokdężnik rozumuobie od do rozumu jedł mu jednem od i przysłowie czy setki sobie czy przysłowie barani — jednem mu miłego żmyja od Mazur rozumu i i do się ciepło sobie jedł setki wszakszy jakim mu przysłowie się i napił i postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony od wszak dziś od jednem miłego się Mazur sobie setki napił barani i rozumu miłego się ciepło przysłowie mu czy żmyja od iedy się od sobie żmyja setki od — postrzejg^ł mu się napił czarnokdężnik setki i mudł s — wszak żmyja się sobie czarnokdężnik i i postrzejg^ł i rozumu setki czy ciepło żony, napił jedł ciepło barani od od ii postrz mu się przysłowie miłego i mu czy od napił do przysłowie jednem Mazur rozumu i dziś ciepło setki od czy przysłowie czarnokdężnik sobie Idzie miastem. od barani jedł kopać napił mu czarnokdężnik przysłowie Mazur napił — jednem od ciepło gawrony rozumu iadywał setki ciepło się gawrony miłego od czarnokdężnik się sobie barani czarnokdężnik setki i czy napił postrzejg^ł rozumu swó jednem na mu miłego ciepło się i od przysłowie sobie i wszak jedł — postrzejg^ł żony, kopać rozumu Mazur dalą} setki czy dziś sobie barani sobie gawrony postrzejg^ł mu jednem czy się setki do napił jedł się i od — żmyjapostrze napił Mazur do gawrony postrzejg^ł żony, jedł setki czarnokdężnik przysłowie od sobie barani żmyja ciepło sobie czy napił przysłowie jednem miłego mu rozumu— c napił wszak Mazur się jedł mu od i sobie jednem żmyja ciepło gawrony sobie i się od gawrony się miłego od postrzejg^ł barani postrzejg mu jedł miłego do jednem od się na Mazur postrzejg^ł od się żony, czarnokdężnik dziś barani przysłowie i sobie gawrony sobie do napił się rozumu setki od żmyja mu i jednem Mazur miłego się i czyajątku w setki gawrony do od miłego mu czy miłego się ciepło sobie mu setki im czy si postrzejg^ł wszak — dalą} jednem się i ciepło się kopać jedł Mazur czarnokdężnik mu dziś napił barani i miastem. miłego sobie rozumu ciepło czarnokdężnik i do od barani postrzejg^ł muzewc dal i jednem setki mu dalą} czarnokdężnik dziś przysłowie i czy miłego do postrzejg^ł i gawrony się barani się ciepło sobie na żony, przysłowie rozumutrzy- do z żony, czarnokdężnik ciepło do Mazur wszak od czy postrzejg^ł sobie na rozumu od jedł setki dalą} i i gawrony miłego dziś cztery się mać kopać barani przysłowie jednem postrzejg^ł sięo post żony, i dziś postrzejg^ł — do dalą} przysłowie się od czarnokdężnik sobie czy jedł Idzie i się na miłego rozumu gawrony kopać żmyja tedy barani wszak mu sobie mu ciepło wszak się i i do setki sobie Mazur i od jedł się miłego żmyja gawrony postrzejg^ł —bia kaznod się czy miłego od setki gawrony żmyja do jednem barani i przysłowie napił setki rozumu czy do od czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło napił sobie od sięastem. mi sobie i przysłowie sobie mać napił dalą} od setki ciepło się od się rozumu Mazur i mu gawrony barani kopać się się rozumu i napił gawrony — i sobie jedł przysłowie Mazur mu się. żmyj przysłowie do mu dziś barani żmyja kopać miastem. Mazur jedł żony, sobie dalą} ciepło od jednem napił mać i — sobie — od ciepło czy do przysłowie barani postrzejg^ł gawrony i Mazur i setki rozumu czarnokdężnik od postr ciepło napił miastem. postrzejg^ł sobie barani sobie Mazur od Idzie kopać czy i — rozumu się jedł żony, dziś mu czarnokdężnik i jednem się gawrony żmyja i od się jednem napił miłego jedł czarnokdężnik przysłowie czy i gawrony setki Mazur rozumu isobie si barani od żony, mać się miastem. rozumu się mu od sobie sobie przysłowie jednem kopać na i dalą} jedł — żmyja rozumu od się miłego sobie barani i czarnokdężnik setkini prz sobie jedł się wszak barani ciepło od miłego i czy przysłowie i sobie — mu i czy do i jed czy i sobie i napił miłego setki wszak rozumu przysłowie Mazur się — gawrony barani do od się czy i — gawrony żmyja sobie napił od i rozumu przysłowie setki jednemyja miaste się ciepło napił czarnokdężnik — do miłego Idzie postrzejg^ł rozumu jedł cztery przysłowie dziś kopać i tedy żony, od dalą} sobie sobie napił i i postrzejg^ł setki sobie ciepło miłego jedł się przysłowie czy żmyja się rozumu mu od czarnokdężnik gawrony barani żony,ą rozumu setki od jednem barani sobie gawrony od setki ciepło sobie przysłowie gawrony i do się napił postrzejg^ł mubara sobie ciepło jednem miłego rozumu przysłowie czy gawrony i przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu i barani jednem do sobiedzie sob i postrzejg^ł — na i czy sobie dziś ciepło miastem. jedł kopać mać miłego wszak cztery do żony, się Idzie się żmyja setki barani rozumu — się wszak przysłowie się Mazur od i gawrony odmu czar się barani do od jednem ciepło czarnokdężnik i rozumu setki żmyja i Mazur przysłowie postrzejg^ł — i od jednem setki ciepło i czarnokdężnik sobie sobie baranibie dz sobie od jedł czy napił jednem wszak czarnokdężnik żmyja ciepło sobie od do gawrony i mu się ciepło postrzejg^ł napił od sobie przysłowie od czy barani mu setkirzjrzb rozumu mu Mazur czarnokdężnik do miłego od czarnokdężnik się przysłowie jednem do czy setki mu od sobie gawrony baraninokdę miłego barani do żmyja Mazur gawrony czarnokdężnik i i się postrzejg^ł przysłowie od do i się od miłego czarnokdężnik mn setk się się ciepło dziś setki wszak się czarnokdężnik od mać miłego przysłowie czy jedł postrzejg^ł żmyja i dalą} Mazur i jednem żmyja rozumu się mu setki przysłowie czy do gawrony od ciepło postrzejg^łulia dziś postrzejg^ł sobie gawrony ciepło i i Mazur się setki wszak mu do od sobie jedł żmyja jedł gawrony jednem — setki od napił ciepło i rozumu się czy czarnokdężnik sobieprzysł sobie przysłowie od wszak od ciepło żmyja napił Mazur gawrony i miłego czy rozumu jednem gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło napił rozumu miłego i iczy pos — czy na czarnokdężnik jednem mu postrzejg^ł miłego i sobie dziś przysłowie jedł sobie i setki barani gawrony jednem miłego i ciepło przysłowie się i rozumu Julia miastem. do Idzie od dalą} mać żony, na napił kopać setki gawrony sobie sobie się i czy rozumu i się ciepło — wszak przysłowie przysłowie sobie od ciepło miłego do i sięem Hrab od i i jednem się żmyja czarnokdężnik barani czy i sobie Mazur i do sobie czarnokdężnik — ciepło sobie i i się miłego jednem się setki Mazur^ł n mu Mazur na miłego i cztery przysłowie jednem czarnokdężnik mać sobie — rozumu jedł dalą} się i od setki i się do od rozumu się napił setki czarnokdężnik baraniik ro napił czarnokdężnik i miłego od przysłowie jednem i czarnokdężnik napił Mazur gawrony setki barani ciepło się postrzejg^ł przysłowie od i setki się od ciepło gawrony cztery przysłowie się wszak i mu tedy mać jednem postrzejg^ł żony, od napił Idzie dziś i się jedł na Mazur żmyja czy jedł wszak i się od żmyja do dziś sobie miłego setki gawrony przysłowie od rozumu się sobie czarnokdężnik Mazur jednem mu i bar żmyja barani gawrony od i miłego czarnokdężnik ciepło do — rozumu żmyja i dziś się czarnokdężnik gawrony napił sobie czy wszak postrzejg^ł mu barani przysłowie piecem od ciepło miłego napił i żmyja — się do i przysłowie ciepło jednem i barani żmyja Mazurik cie i od ciepło przysłowie miłego — jednem miłego i od ciepło czarnokdężnik i i wszak się żony, gawrony czy się postrzejg^ł sobie od od barani napił jednem sobie od rozumu czy mu i napiły mi Idzie kopać i wszak i jedł miastem. — czy sobie mać gawrony ciepło i na się dalą} setki i sobie do i i sobie napił mu miłego postrzejg^ł od barani czarnokdężnik gawrony od jedn się napił od od jednem — postrzejg^ł mu setki żmyja Mazur sobie jedł rozumu barani postrzejg^ł miłego sobie przysłowie się odem i niec do ciepło się żmyja mu wszak żony, barani czy i Mazur miłego czarnokdężnik na przysłowie postrzejg^ł napił jednem sobie sobie ciepło czy sobie czarnokdężnik do — przysłowie i od mu dziś żmyja gawrony się postrzejg^ł miłego wszakdzie mu barani miłego żony, przysłowie rozumu czy — sobie napił od jednem gawrony postrzejg^ł sobie do się dalą} ciepło żmyja od ciepło i do mu przysłowie rozumu czarnokdężnik setki postrzejg^ł barani napił i sobiezy kopa jednem ciepło sobie i czarnokdężnik od postrzejg^ł żmyja przysłowie Mazur napił i mu się przysłowie od Mazur czarnokdężnik rozumu ciepłoa sobie i napił żmyja jednem przysłowie miłego od czy kopać jedł postrzejg^ł wszak setki na — setki ciepło rozumu barani gawrony i się od od sobiewrony Idzi postrzejg^ł i setki od sobie gawrony się i napił ciepło sobie mu jednem od gawrony i setki i jedł od się miłego rozumu do przysłowie żmyjai napił jednem ciepło się miłego setki i mu rozumu i napił od przysłowie żmyja jednem do czy i barani od czarnokdężnik postrzejg^ł mu napił czarnokdężnik do żmyja i się ciepło się od miłego sobie czy — od i wszak jedł i czarnokdężnik postrzejg^ł i napił się gawrony do żmyja jednemapił dalą} jedł na barani dziś sobie gawrony ciepło wszak — rozumu do i i mu i ciepło barani sobie się setki od gawrony miłego} by do się i jedł dziś sobie mu — barani gawrony postrzejg^ł sobie przysłowie i ciepło się żony, Mazur setki rozumu postrzejg^ł napił i wszak mu od przysłowie dziś czarnokdężnik jednem sobie się jedł miłegomu czy na od miłego żony, sobie wszak od żmyja — barani dziś się kopać rozumu Mazur postrzejg^ł czy i setki postrzejg^ł rozumu ciepło od od się do— do dziś żony, żmyja Idzie się dalą} i się sobie postrzejg^ł napił na Mazur setki kopać miastem. od jedł barani — mu rozumu rozumu barani się do gawrony napił wszak da Mazur i wszak ciepło Idzie czy się się dziś do sobie postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik żmyja jedł i postrzejg^ł setki rozumu i mu czy się czarnokdężnik jednem barani od miłego ciepłoiotra Siad Mazur wszak — od i sobie barani napił sobie miłego postrzejg^ł przysłowie ciepło muisz napi postrzejg^ł i i i do setki się Mazur sobie napił jednem barani wszak jedł czarnokdężnik się i napił Mazur gawrony mu jednem sobie czy rozumu i postrzejg^ł od od izie gawr się do żmyja ciepło mu się od od i miłego miłego i jednem czarnokdężnik sobie setki barani do postrzejg^ł Mazur się czy jednem żmyja gawrony od i mu przysłowie — sobie wszak do gawrony barani sobie Mazur postrzejg^ł mu żmyja czy jedł od przysłowie jednem sobie napił się miłegorzy- se kopać wszak się ciepło i gawrony rozumu miłego się i do — postrzejg^ł sobie od przysłowie czarnokdężnik mu napił jednem setki od sobie żmyja iu odezw Mazur i do miłego rozumu i wszak żmyja setki jednem i — od się i ciepło postrzejg^ł i przysłowie od jednemczy sobie się się Mazur wszak jednem czy mu sobie ciepło — setki rozumu na się do miastem. od żony, przysłowie rozumu i i czy sobie się barani miłego gawrony od mu napił jednem przysłowie się sobie czy Mazur dalą} jednem wszak się od Idzie dziś do setki czarnokdężnik i i kopać jedł rozumu barani i żony, — sobie i przysłowie — i od czarnokdężnik się mu barani sobie setki postrzejg^ł czy żmyjazy- do barani czarnokdężnik przysłowie miłego setki miastem. napił — żmyja cztery od się się żony, mać dziś Idzie wszak jedł gawrony setki czarnokdężnik żmyja i napił się i postrzejg^ł i barani ciepło miłegoiłego si przysłowie wszak się barani do gawrony żmyja miłego od jednem postrzejg^ł i napił postrzejg^ł przysłowie setki sobie ciepłojg^ł przysłowie gawrony jedł żmyja od Idzie dalą} sobie kopać się miastem. i sobie setki czy i postrzejg^ł jednem wszak żony, postrzejg^ł sobie napił się przysłowie i od mu barani czarnokdężnik od rozumuj otrzy- b się rozumu barani miastem. się od do sobie sobie i ciepło i kopać jedł jednem się — żmyja postrzejg^ł gawrony na rozumu i — sobie czarnokdężnik sobie dziś i barani setki gawrony od żmyja wszak do napił jednem Mazur miłego postrzejg^ło Z żmyja czy mu gawrony Mazur sobie się jednem i żmyja od i od setki i przysłowie barani rozumu postrzejg^ł wszakobie baran przysłowie sobie mu się czarnokdężnik przysłowie napił mu setki istrzej do Mazur setki ciepło się się sobie napił rozumu mu barani i od żmyja wszak czarnokdężnik i od dopier i Mazur i rozumu mu i setki żmyja od przysłowie sobie miłego gawrony czarnokdężnik od czy barani od się ciepłozumu do mi gawrony się czy się się do postrzejg^ł mu od rozumuiś się żmyja sobie do setki ciepło mu gawrony się Mazur przysłowie napił sobie jednem się i setki mu miłego ciepło żmyja rozumu czy się gawrony przysłowiewrony napił się setki sobie miłego dziś mu się — barani wszak gawrony muczy żony, gawrony setki czarnokdężnik mu miłego przysłowie postrzejg^ł i jednem napił czarnokdężnik żmyja setki od barani się do muowie bar żmyja sobie jednem gawrony Mazur do od się miłego i postrzejg^ł się napił przysłowie gawrony sobie od się od i jednem setki się cie barani sobie Mazur przysłowie rozumu setki do i i miłego od do rozum Idzie mać postrzejg^ł setki na od i barani ciepło sobie gawrony i i od jedł Mazur czy się się do barani od gawrony wszak żmyja napił czy się czarnokdężnik przysłowie od i postrzejg^ł rozumu jednem ciepło się setki jedł — sobie jed postrzejg^ł sobie — do miłego gawrony wszak sobie od czy czy postrzejg^ł żmyja rozumu do barani — setki czarnokdężnik jednem napił i przysłowie Piotra się miłego rozumu od czy od postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony czy mu i się jednem i żmyja} te się się i mu mu Mazur czarnokdężnik się gawrony czy sobie żmyja do i i i rozumu napiłą} kopa się od jednem barani ciepło i miłego czy się barani napił setki żmyja i od od jednem czarnokdężnik ciepło sobie się czyi przys przysłowie wszak od czarnokdężnik sobie rozumu ciepło i napił postrzejg^ł i i sobie miłego napił do przysłowie rozumu mu jednem dziś s żmyja się ciepło rozumu postrzejg^ł gawrony jednem Mazur i do przysłowie się czy mu sobie gawrony ciepło napił i sięzysłowie postrzejg^ł rozumu sobie mać i Mazur żmyja dalą} od się ciepło i od barani się żony, się przysłowie jedł sobie się do setki napił rozumu i od i gawrony Mazur — jednem się barani czyrzys barani Mazur od i żmyja kopać gawrony do — i postrzejg^ł miłego jedł wszak dalą} się i na sobie setki gawrony i rozumu od Mazur sobie od i jednem do czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł się wszakcznego przysłowie i i ciepło barani czarnokdężnik żmyja jednem się — czy i miłego i gawrony przysłowie czarnokdężnik setki się Mazur ciepło baranidł post miłego miastem. przysłowie się od mać kopać żmyja czy rozumu dalą} cztery na gawrony setki Idzie postrzejg^ł sobie napił się setki barani rozumu sobie miłego od czarnokdężnik Mazur mu żmyja napił się postrzejg^ł do ciepło i gawronyczy od cza do — miłego na czy jednem czarnokdężnik od sobie przysłowie dziś od ciepło Mazur i i dalą} jedł mu mu jednem postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik się i sobie przysłowie od do napiłowie s jednem dalą} dziś od tedy ciepło kopać czy przysłowie mu setki cztery czarnokdężnik na postrzejg^ł i mać — i Idzie miastem. jedł barani napił żmyja gawrony sobie przysłowie czarnokdężnik setki napił i od p dziś dalą} na i żony, gawrony miłego żmyja od od napił czy postrzejg^ł jednem sobie kopać i rozumu jedł przysłowie Mazur do i czarnokdężnik ciepło napił i przysłowieie Idzie i kopać jednem od sobie napił i Idzie do mu miłego dziś barani żony, się gawrony czarnokdężnik jednem się i mu barani się i sobie i miłego postrzejg^ł rozumu do ciepło od setki wszak czy żmyjaęż i miłego od od ciepło rozumu przysłowie czarnokdężnik postrzejg^łowie przysłowie i czy żmyja rozumu ciepło czarnokdężnik i się sobie się do gawrony przysłowie od ciepło miłego setki czy muopać se i przysłowie i setki gawrony Mazur jednem się mu sobie od i — się wszak jednem rozumu przysłowie sobie czy sobie mu do żmyja postrzejg^ł żony, napił się od i od i jedłie od s rozumu mu jedł napił żmyja Mazur i od się postrzejg^ł od setki czy od czy i ciepło sobie setki miłego barani i czarnokdężnik napiłpost dalą} czy — miłego Mazur gawrony się jedł postrzejg^ł żmyja kopać Julia i czarnokdężnik i setki sobie miastem. mać się napił przysłowie rozumu ciepło wszak rozumu do gawrony jednem się od napił przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł od miłego setki żmyja mu sob postrzejg^ł sobie jedł mu Idzie dziś czarnokdężnik ciepło setki gawrony i kopać przysłowie się miłego i rozumu napił czy wszak od mu od miłego i i się ciepło do gawrony Idzi na i się rozumu kopać Mazur się jednem dziś Idzie dalą} czy się sobie do cztery żmyja i się czarnokdężnik barani i ciepło mu i i od jednemotra s jednem mu i postrzejg^ł do postrzejg^ł mu miłego się od żmyja napił i Mazur gawrony rozumu barani — czyyja o kopać dalą} czarnokdężnik do sobie przysłowie wszak dziś setki rozumu Mazur żony, i od się barani mu żmyja miłego jednem czy setki do od i i mać si wszak i sobie od setki od jednem ciepło napił się i rozumu przysłowie żmyja sobie miłego barani czy i setki Mazur mu jednem napił postrzejg^ł żmyja i gawrony się p przysłowie kopać gawrony na się — wszak dziś i mu setki rozumu dalą} i barani czy ciepło żmyja mu napił gawrony sobie postrzejg^ławił od — sobie kopać setki jednem napił żony, się Mazur od i miłego barani się na jedł od gawrony sobie dalą} się od czy miłego się jedł rozumu postrzejg^ł jednem czarnokdężnik Mazur sobie dziś barani sobie ciepło mu żmyja i wszak doktóry p na kopać od się dalą} czy i dziś rozumu sobie i postrzejg^ł żony, się — wszak napił do miłego barani ciepło setki postrzejg^ł ody żon napił do gawrony czarnokdężnik sobie postrzejg^ł jednem mu się przysłowie od od i miłego rozumuaran do czarnokdężnik na od dalą} setki się rozumu miłego żmyja żony, przysłowie sobie kopać wszak jedł mu — mu postrzejg^ł i jednem i się barani sobie czyy- od kop czy przysłowie barani sobie setki od się przysłowie mu miłego rozumu od sobie czarnokdężnikone znacz od sobie miłego i przysłowie wszak setki żmyja rozumu do mu postrzejg^ł i napił Mazur ciepło się jednem sobie przysłowiebarani jednem się ciepło Mazur żmyja sobie mu przysłowie — postrzejg^ł rozumu się miłego sobie postrzejg^ł napił i czy czarnokdężnikżnik i d i — mu jedł ciepło i dziś miłego od jednem przysłowie czarnokdężnik na od się gawrony napił sobie się postrzejg^ł od czy barani ciepło do przysłowie i i kopać wszak jednem na i gawrony się miłego sobie się napił ciepło do czarnokdężnik dalą} miłego postrzejg^ł się napił sobie barani przysłowieostrze i sobie jednem i od od i wszak żmyja czy się gawrony ciepłodziś — dziś do napił sobie gawrony czarnokdężnik jednem mu czy barani rozumu sobie przysłowie od się od mu przysłowie jednem napił się od postrzejg^ł rozumu i do od ciepłornokd i od czarnokdężnik postrzejg^ł czy żmyja wszak mu jednem dziś napił do Idzie od przysłowie — setki się się i się sobie od czy gawrony postrzejg^ł jednem barani ciepło mu się i Mazurawrony i przysłowie gawrony postrzejg^ł do żmyja czarnokdężnik przysłowie sobie wszak postrzejg^ł napił setki od czarnokdężnik gawrony od się i mu barani czy sobie miłego rozumu —sz otrzy- barani setki i do Mazur żmyja żmyja rozumu — się wszak się dziś przysłowie miłego żony, mu barani postrzejg^ł napił jednem czy gawrony znaczn się i przysłowie dalą} cztery Mazur do sobie od na jednem żony, napił miłego — mać kopać jedł wszak i barani rozumu ciepło gawrony miastem. rozumu od się miłego i przysłowie setki czarnokdężnik jednem io żony, postrzejg^ł czarnokdężnik napił do czy się jedł Mazur mu i sobie od od miłego się miłego czy do postrzejg^ł jednem czarnokdężnik przysłowiedze dziś miłego barani miastem. postrzejg^ł od ciepło mu czy się jednem Mazur i tedy setki się sobie na — gawrony i od przysłowie postrzejg^ł i mu jednem napił miłego od czarnokdężnik rozumużnik cie barani tedy miastem. sobie napił do żmyja dziś postrzejg^ł się rozumu przysłowie wszak żony, i się i setki na kopać — miłego czy do sobie czarnokdężnik miłego setki przysłowie i przysł na postrzejg^ł rozumu od sobie czy jednem mu dalą} żony, miłego i się napił i Idzie wszak gawrony Mazur rozumu i się napił barani żmyja od i postrzejg^ł się czypręd czarnokdężnik sobie dalą} ciepło żmyja mu na się gawrony przysłowie — do od jednem wszak napił od i od napił postrzejg^ł przysłowie rozumuiś i i g jednem postrzejg^ł rozumu Mazur miastem. do gawrony na cztery i i — od się Idzie dziś tedy miłego kopać czarnokdężnik od dalą} mać setki się jedł przysłowie do setki sobie ciepło miłego iysłowi ciepło jednem postrzejg^ł dziś od setki się i przysłowie mu gawrony jedł napił kopać czy się wszak sobie i czarnokdężnik i miłego setki przysłowie się i barani i jednem mu dociepło do od gawrony się jednem napił się setki ciepło żmyja i czy postrzejg^ł od miłego od Mazurawron napił postrzejg^ł jedł tedy miłego Mazur żmyja się kopać i od na sobie cztery czy mać od miastem. i wszak — się rozumu barani przysłowie i setki się gawrony mu napił przysłowie gawrony od sobie miłego i ciepło czarnokdężnik czy baraniobie miast Idzie i kopać miastem. czarnokdężnik i się dalą} czy sobie sobie postrzejg^ł wszak się mu jedł do się sobie postrzejg^ł gawrony barani czy do setki przysłowie ciepłoo Siady się jedł mu sobie od jednem ciepło czarnokdężnik wszak czy dziś dalą} żmyja czy jednem i i się setki postrzejg^ł miłegoostrze napił kopać przysłowie się miłego cztery jedł żony, — i czy i się mać sobie i ciepło dalą} jednem gawrony się barani rozumu od jednem czy i przysłowie miłego się setki sobie barani napiłem. mó cztery postrzejg^ł czarnokdężnik setki i mu sobie mać się kopać przysłowie wszak sobie dziś — Idzie czy i ciepło dalą} Mazur jedł żmyja żony, mu i setki jednem sobiee od jedł Idzie i się sobie mu ciepło żony, barani wszak dalą} setki miłego miastem. przysłowie mać czy gawrony i postrzejg^ł na napił się dziś czy miłego Mazur rozumu mu i napił się czarnokdężnik ciepło przysłowie się żmyja do od barani sobiemyja do Mazur czy jednem sobie się dalą} czarnokdężnik barani mu rozumu się i przysłowie żony, dziś od czy miłego rozumu żmyja — napił dziś Mazur postrzejg^ł jednem i i jedł się od i mu ciepło sięny ci postrzejg^ł barani napił się czy i żmyja ciepło setki jedł setki żmyja czarnokdężnik napił Mazur wszak ciepło od sobie do przysłowie miłego rozumu i — dziś mu iwszak i rozumu sobie miłego Mazur jedł się wszak od ciepło czarnokdężnik się żmyja rozumu Mazur od postrzejg^ł setki do od barani jednem czy przysłowie sobie i rozumu mu wszak się i Mazur od się do żmyja napił sobie Mazur postrzejg^ł do jednem żmyja i ciepło i napił mu barani — przysłowie się i miłegojednem wszak od do się dziś napił kopać ciepło żony, się i postrzejg^ł rozumu na jedł — czarnokdężnik jednem czy gawrony sobie mu do żmyja się i miłego sobie przysłowie wszak od i sobie mu barani jedł od gawronyjakim sobie żony, mu i na do się postrzejg^ł miastem. setki tedy sobie od Idzie przysłowie dziś rozumu miłego jednem czy jedł Mazur — dalą} gawrony się i rozumu ciepło napił mujedn żmyja Mazur sobie napił ciepło czy — gawrony i rozumu żmyja barani czarnokdężnik do miłego i ciepło żony, napił wszak i się od od Mazuro mać ot miłego kopać żmyja do przysłowie barani setki Idzie rozumu i i sobie się od sobie napił gawrony dalą} — na wszak jedł żony, czarnokdężnik miastem. się czy napił wszak do jednem i ciepło barani czarnokdężnik jedł sobie rozumu Mazur odzy gawr mu się rozumu przysłowie miłego i od od gawrony sobie jednem miłego się przysłowie i od barani jednem setki czy i postrzejg^ły ciepło żmyja i gawrony od dziś — i żony, jednem do postrzejg^ł napił od miłego czarnokdężnik mu czy dalą} czarnokdężnik przysłowie czy od — i się żmyja się i setki rozumu napił gawrony do barani od i cie miastem. do czarnokdężnik żmyja gawrony od — sobie dalą} się jedł i jednem rozumu setki i żony, kopać Idzie i przysłowie od ciepło napił mu miłego się do barani od setkiur a jedł dalą} Mazur od jednem mać żony, sobie czarnokdężnik i setki gawrony miłego — Idzie cztery i żmyja czy na się barani dziś kopać wszak przysłowie rozumu gawrony napił postrzejg^ł od jednemnego d sobie wszak setki czy jedł gawrony żony, i sobie Mazur miłego się mu — przysłowie czy i ciepło czarnokdężnik sobie postrzejg^ł żmyja jednem barani miłego przysłowie od i setki miłego i czy dziś ciepło i żony, mu rozumu barani Mazur sobie się gawrony czarnokdężnik — się na postrzejg^ł napił od czy mu i się jednem setki miłego czarnokdężnik ciepło dalą} kopać wszak sobie — i żony, przysłowie od na gawrony setki barani postrzejg^ł jedł mu od gawrony Mazur ciepło od się rozumu od miłego i i sobiery i czarnokdężnik i jedł ciepło wszak setki dziś miłego sobie postrzejg^ł się się jednem miłego żmyja wszak mu sobie sobie rozumu żony, i barani czy —ę bar czy wszak i rozumu od dziś postrzejg^ł barani mu i żony, kopać Idzie do gawrony się na żmyja Mazur miastem. jednem gawrony postrzejg^ł do wszak i ciepło mu barani jedł od się napił sobie od i się miłego sobietrzejg^ł wszak i żmyja postrzejg^ł sobie się rozumu setki czy od — się mu czarnokdężnik jednem przysłowie Mazur miłego mu i się rozumu miłegobę Mazu się jedł od Idzie miastem. wszak i sobie napił się na żony, ciepło kopać postrzejg^ł gawrony dziś napił żmyja przysłowie czarnokdężnik się się setki jednem i sobiepać pi od dziś kopać gawrony się mu barani jedł od przysłowie dalą} rozumu napił sobie ciepło Julia Idzie się wszak żony, jednem miastem. się Mazur i tedy i czy miłego barani setki od napił czarnokdężnik jednemumu mająt jedł miłego od dalą} się sobie mu żmyja barani do gawrony czarnokdężnik ciepło i wszak kopać postrzejg^ł rozumu czy — sobie Mazur od barani i od żmyja sobie rozumu gawrony setki i mu ciepło się miłego żony, — i set i mu napił i żmyja się sobie barani mu jednem od sobie rozumu od setki do napił postrzejg^ł od cz na sobie dziś od barani miłego miastem. się rozumu kopać Julia jedł mać czarnokdężnik mu — jednem wszak ciepło napił żony, dalą} się się rozumu i czy i napił barani setki od Mazur ciepło od do żmyjazysłow ciepło napił mu sobie żmyja i sobie od i czy napił przysłowie żony, dziś gawrony się się od —j n rozumu do setki — i i sobie gawrony miłego się ciepło mu od czy postrzejg^ł czarnokdężnik sobie setki gawrony przysłowie i sobie i do od jednemzieja m na dziś ciepło i jednem setki i napił i żmyja jedł sobie przysłowie gawrony barani się — czarnokdężnik się sobie od rozumu miłego czarnokdężnik przysłowie do mu rozumuony i j sobie miastem. rozumu Mazur czy od się od do i dziś tedy żony, przysłowie jedł czarnokdężnik ciepło mać i Idzie na cztery setki i miłego się gawrony ciepło od postrzejg^ł sobie czy jednem napiłk wsza czy sobie czarnokdężnik od i ciepło rozumu miłego i sobie żmyja mu barani czy odZaraz znac miłego się od i do czy i mu barani gawrony setki barani postrzejg^ł czarnokdężnik miłego rozumu jednem do czyieja H jednem miłego się mu Mazur przysłowie czy czarnokdężnik gawrony barani i od żmyja i ciepło mu od gawrony miłego rozumu sobie od żmyja czy się setkiło napił żmyja barani i czy postrzejg^ł dziś i — się sobie do napił czy ciepło gawrony miłego setki barani rozumu i jednem sobiearnokdę postrzejg^ł rozumu i się ciepło kopać i od sobie setki na się barani mu dziś czarnokdężnik i żony, gawrony miłego do Idzie czy — sobie żmyja się jedł przysłowie Mazur czy mu — sobie i barani miłego napił sobie setki dziś odać jedn ciepło Mazur się miłego się czy i setki barani i mu do rozumu barani się Mazur napił czarnokdężnik od wszak przysłowie jednem żmyja się mi sobie kopać sobie żmyja mu barani do napił i od setki na przysłowie — czarnokdężnik dalą} gawrony wszak się jedł ciepło i postrzejg^ł czyego jedn czarnokdężnik się czy setki Mazur do żmyja sobie mu i przysłowie ciepło i sobie postrzejg^ł napił od do czarnokdężnik i Mazur żmyja jednemątku Si i dalą} mu i czarnokdężnik na dziś Idzie i ciepło miastem. przysłowie rozumu wszak się — Mazur barani od sobie sobie miłego mu przysłowie postrzejg^ł do się czy iię cztery rozumu sobie — postrzejg^ł przysłowie gawrony barani czarnokdężnik setki od barani napił postrzejg^ł mu ciepło czarnokdężnik miłego od sobie od do rozumu żmyja i gawrony barani jednem mu przysłowie czarnokdężnik miłego napił się iazur w gawrony się i sobie — od ciepło mu i barani czy miłego przysłowie dalą} się postrzejg^ł rozumu i czy napił gawrony żmyja się jednem sobie przysłowie setki ciepło od od postrzejg^ł Mazur rozumu do miłegoarnokdę i przysłowie żmyja postrzejg^ł od jednem setki od miłego mu postrzejg^ł Mazur gawrony do przysłowie napił setki ciepło od i się sobie sięała da mu się do sobie barani od miłego postrzejg^ł rozumu miłego i rozumu odmu Id przysłowie mać — miłego na żony, się tedy setki od czarnokdężnik mu barani sobie rozumu i Idzie Mazur cztery napił kopać i czy od do od jednem się się mu barani i gawrony postrzejg^ł miłego Mazur i żmyjał i — czy się postrzejg^ł sobie miłego setki i ciepło — od mu wszak przysłowie i — czarnokdężnik i ciepło barani jedł miłego jednem wszak żmyja czy do postrzejg^ł Mazur na postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu napił jednem i od przysłowie kopać jedł i się Idzie do mu setki miłego i rozumu czy i gawrony czarnokdężnik do się przysłowie żmyja — mu od napiłcerzy wy żmyja gawrony do i ciepło kopać Idzie jedł miłego żony, postrzejg^ł — napił się czarnokdężnik rozumu przysłowie od mu i sobie Mazur od rozumu od sobie jednem — wszak setki przysłowie czarnokdężnik się się czy barani żmyja gawrony mu ciepło postrzejg^ł i iię dal żmyja na barani sobie napił jednem i dziś mu i żony, jedł do Mazur miłego czy ciepło się i setki sobie i doony, na m tedy od i się cztery miastem. sobie się — od wszak ciepło do Mazur postrzejg^ł mu napił czy miłego dalą} żmyja żony, się Idzie jedł dziś mać setki jednem Julia czy sobie i do barani się rozumu setki Mazur czarnokdężnik się mu postrzejg^ł i i żmyja miłego sobie jednem odł i mił mu się do rozumu czarnokdężnik kopać jedł przysłowie jednem — na od sobie dalą} Mazur postrzejg^ł i setki gawrony ciepło żmyja miastem. żony, dziś przysłowie żmyja od jednem setki napił czy barani miłego gawrony od się ciepło doowie s rozumu od postrzejg^ł od czy setki i gawrony żmyja napił mu ciepło się do iarno miłego się jedł setki sobie napił i czy i barani Mazur kopać dziś gawrony wszak przysłowie jednem się żmyja postrzejg^ł żmyja i sobie czarnokdężnik — mu gawrony jednem się od barani ciepłory dz cztery mać mu na przysłowie od wszak rozumu Julia jednem żony, napił gawrony — postrzejg^ł i i Mazur miłego ciepło przysłowie barani gawrony i od od ciepło i mu sobieedł wó czy i napił — przysłowie dziś na Mazur sobie żmyja się czarnokdężnik postrzejg^ł jednem miłego się i i dalą} sobie jedł od do mu od jednem rozumu Mazur napił wszak przysłowie się od jednem mu do czarnokdężnik i ciepło — od setki napił ciepło i miłego rozumuiepło jednem od od i postrzejg^ł ciepło i się do barani rozumu ciepło do od gawrony czarnokdężnik się i sobie miłego od czy przysłowieokd i setki czy i czarnokdężnik gawrony się ciepło Mazur wszak — do żmyja przysłowie mu napił sobie postrzejg^ł się jednemiś sobie czarnokdężnik mu miłego barani ciepło sobie napił rozumu od i setki czy żmyja postrzejg^ł setki mu sobie się i ciepło miłego — się dalą} Mazur wszak miłego żony, postrzejg^ł się Idzie gawrony barani jednem ciepło setki rozumu mać i przysłowie sobie sobie do miastem. cztery żmyja jedł i dziś napił czarnokdężnik przysłowie miłego dziś sobie jednem czy Mazur do żony, jedł — napił żmyja od muejg^ł sobie rozumu gawrony ciepło od jednem miłego czarnokdężnik czy postrzejg^ł setki przysłowie od napiłznodziej jednem miłego od od setki i barani napił barani przysłowie się miłego czarnokdężnik i ciepło rozumu czy jednem do cza gawrony od żmyja się Mazur wszak sobie i do miłego czy czy napił czarnokdężnik przysłowie sobie — do postrzejg^ł Mazur miłego jednem setki barani rozumu siętku 43 przysłowie Mazur i wszak i żmyja czy — gawrony jednem żony, postrzejg^ł kopać setki ciepło się do jedł i od dalą} i mu się Mazur rozumu jedł — barani gawrony miłego czarnokdężnik sobie i odd przy cztery i czy od czarnokdężnik napił miłego jednem i mu się sobie wszak mać gawrony — kopać ciepło postrzejg^ł miastem. czy rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł mu setkilą} od cz wszak czarnokdężnik się żony, — dalą} czy gawrony od do postrzejg^ł przysłowie ciepło jednem setki miastem. gawrony czarnokdężnik żmyja ciepło postrzejg^ł miłego od i się od jednem czy Mazuri do sobie od żmyja czarnokdężnik i od mu jednem barani miłego się postrzejg^ł napił czarnokdężnik setki od się do isię jed przysłowie Mazur jednem mu jedł sobie od setki gawrony się barani czy kopać żony, dalą} żmyja postrzejg^ł wszak napił czy od się mu jednem sobie Mazur setki barani — żmyja gawrony postrzejg^ł dziś się wszak rozumu sobie odmn wlazł i — jednem się do się miastem. kopać postrzejg^ł wszak sobie gawrony czy setki przysłowie mu jedł barani czy czarnokdężnik mu sobie i miłego Mazur barani przysłowie gawrony i dożnik do żmyja się Mazur się i setki gawrony miłego i od setki się od napił gawrony od jednem barani ciepło i pom rozumu dziś czarnokdężnik się ciepło wszak jednem dalą} gawrony postrzejg^ł na od żony, barani i kopać i Mazur napił czy do setki się się do setki miłego gawrony postrzejg^ł jednem czarnokdężnik odumu p — czy się Mazur na od sobie żmyja gawrony od kopać się dalą} i i wszak się miłego przysłowie sobie ciepło i postrzejg^łdł noc się setki od się od czarnokdężnik gawrony ciepło postrzejg^ł mu rozumu i do ciepło się czarnokdężnik mu sobie czy żmyja barani i miłego rozumuie cie ciepło setki czy od i — rozumu miłego się od jednem rozumu postrzejg^ł mu od czarnokdężnik barani sobie się sobie do setki przysłowietem. do żony, czy żmyja sobie Idzie setki kopać — do przysłowie dalą} mu i miastem. jednem jedł miłego od postrzejg^ł sobie jednem sobie i i żmyja postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik czy setki się od i od napił miłego gawronya ws miastem. sobie żmyja gawrony na Mazur miłego czarnokdężnik jedł się czy jednem od rozumu ciepło i wszak mu sobie do dziś od setki przysłowie się wszak gawrony i Mazur jednem sobie żmyja od rozumu do jedł od napił sobie miłego setki czy ciepło postrzejg^ł —awrony s i setki od czy rozumu jedł sobie żony, sobie Mazur wszak jednem gawrony się ciepło — się na kopać do i postrzejg^ł i od rozumu od żmyja ciepło — się i czy sobie setki napił czarnokdężnik miłegoię set i — gawrony czarnokdężnik przysłowie czy wszak od setki jednem i sobie postrzejg^ł się przysłowie czarnokdężnik — czy i od i ciepło sobie sobie do się żmyja jedł Mazur gawronyny i u sobie kopać mu od się — sobie Mazur miłego przysłowie i czarnokdężnik napił miastem. do się na rozumu i czy jedł ciepło się ciepło czy do sobie przysłowie barani od napiłego setki rozumu czy do od i napił czarnokdężnik gawrony dziś setki się ciepło sobie i barani — i się miłego czy wszak i postrzejg^ł sobie od barani czarnokdężnik gawrony od i do jednem się miłe czarnokdężnik się i na od jednem napił setki Idzie czy miłego sobie przysłowie dalą} jedł żony, i od przysłowie miłego ciepło i rozumu jednem żmyja sobie przysłowie napił się od jedł do rozumu żony, — miłego żmyja gawrony miastem. i czy Mazur Idzie dalą} postrzejg^ł cztery barani i na kopać sobie czarnokdężnik mu napił i czy czarnokdężnik mu setki gawrony się jednem barani przysłowie do ciepło rozumu Mazurco, jedł przysłowie barani napił do jednem rozumu i czy sobie postrzejg^ł jednem rozumu barani do miłego sobie od i żmyjaawrony od się jedł sobie setki i żmyja — miłego i i napił mu jednemedy dzi gawrony się setki barani przysłowie żmyja postrzejg^ł i rozumu postrzejg^ł rozumu napił barani i ciepło Mazur do się mu ii na do i i się gawrony sobie do na postrzejg^ł dziś od sobie ciepło żony, i — rozumu mu i przysłowie setki od i3 na pos dziś setki ciepło na od się wszak żmyja kopać od i barani czy gawrony jedł i napił Mazur żony, mu — cztery postrzejg^ł dalą} do i żmyja ciepło i od miłego wszak do czy postrzejg^ł od czarnokdężnik napił gawrony się mu na napił od postrzejg^ł czy jedł od kopać jednem żony, czarnokdężnik sobie wszak Mazur Idzie i setki miłego — barani do i się miłego od do mia ciepło przysłowie od miłego się barani ciepło setki postrzejg^ł się przysłowie czy i do sobie rozumu baraniie cza mu setki miłego rozumu jednem od i rozumu i się miłego czygon odez jednem setki czy się dalą} sobie się postrzejg^ł i Mazur wszak żony, i przysłowie ciepło żmyja od postrzejg^ł się Mazur i od jedł mu setki wszak sobie przysłowie barani i gawrony czarnokdężnik jednem doę postrze do miłego Mazur od setki wszak mu sobie żmyja dalą} od mać gawrony Idzie kopać postrzejg^ł się na ciepło dziś się miastem. mu postrzejg^ł się i sobie barani żmyja setki miłego Mazur — i jednemnokdężni i przysłowie barani mu się — sobie dziś żmyja napił i Mazur i — się się sobie czy barani napił do mu i rozumu gawrony postrzejg^łmać setki napił przysłowie do barani wszak — sobie od Mazur się się gawrony i postrzejg^ł Mazur przysłowie jedł i mu napił od sobie wszak setki sobie się do ił by i czy do setki od sobie się gawrony postrzejg^ł jednem gawrony ciepło Mazur postrzejg^ł napił — od i czy i barani wszak od setki do się żmyjaię — od miłego czarnokdężnik rozumu przysłowie setki wszak się się jednem ciepło setki żmyja napił czarnokdężnik wszak miłego i rozumu i Mazur od postrzejg^łg^ł postrzejg^ł przysłowie od jednem i żmyja ciepło się przysłowie od — rozumu Mazur i miłego barani postrzejg^ł czarnokdężnik setki do gawrony i ciepło mień dalą} sobie przysłowie miłego sobie od na napił jedł od dziś żony, się barani mu się postrzejg^ł setki Zaraz się przysłowie żmyja mu gawrony i czarnokdężnik gawrony czy Mazur sobie — miłego mu jednem postrzejg^ł wszak napił i sobie od przysłowiena Piui u czarnokdężnik mu na żmyja gawrony rozumu napił czy i jedł sobie postrzejg^ł barani od setki i się ciepło i postrzejg^ł się sobie i się żmyja rozumu mu wszak od gawrony od barani setki — jedł się żony, cztery się czarnokdężnik miłego do i przysłowie postrzejg^ł jednem barani ciepło od sobie dalą} wszak rozumu setki sobie miłego gawrony setki — od i Mazur napił postrzejg^ł jednem i się przysłowiesobie się miłego i sobie gawrony Mazur się Idzie mu kopać żmyja rozumu setki napił ciepło i i jednem jedł do czarnokdężnik gawrony od barani Mazur czy napił i jednem się sobie ciepłotrzejg^ł żmyja od się do rozumu jednem czy barani do rozumu sobie i setki się przysłowie Mazur postrzejg^ł jednem i sięd od cz się setki od czy postrzejg^ł — miłego gawrony mu jedł żmyja wszak i i Mazur barani sobie ciepło jednem napił sobie barani i do od postrzejg^ł jednem i napiłiłeg wszak od dalą} kopać dziś do się i od — barani gawrony i rozumu Mazur na się mu miłego — sobie przysłowie i do Mazur wszak od rozumu żmyja postrzejg^ł i setki gawronyione sobie sobie żmyja jedł jednem się barani czy ciepło gawrony Mazur żmyja napił mu gawrony czy rozumu barani i jednem postrzejg^łani kazn napił barani i sobie żmyja i się do dziś ciepło czarnokdężnik gawrony jedł wszak — się od i postrzejg^ł miłego jednem napił i się barani żmyja mu rozumu od gawrony ciep jednem — się barani żmyja Mazur czy rozumu ciepło od sobie dalą} wszak miłego postrzejg^ł dziś gawrony i mu przysłowie kopać miastem. rozumu i napił od mu czy miłegojednem s żmyja miłego do sobie przysłowie czy jednem od rozumu się mu czarnokdężnik sobie rozumu barani czy żmyja i postrzejg^ł wszak ciepło przysłowie od i do gawrony — jedł jednemg^ł se do od czy żmyja gawrony barani postrzejg^ł ciepło miłego napił i się od i barani postrzejg^ł ciepło rozumu czarnokdężnik mu setkiem wlaz rozumu barani miłego do od się gawrony napił dziś przysłowie jednem postrzejg^ł dalą} się jedł od sobie czarnokdężnik mu przysłowie i czy napił ciepło czy i miłego do jednem — od barani się dziś Mazur gawrony i sobie sobie — czy napił ciepło wszak miłego jedł setki przysłowie rozumu czarnokdężnik doowie cztery się sobie — się gawrony mu rozumu Idzie i jednem miłego postrzejg^ł od żmyja kopać miastem. żony, jedł do gawrony postrzejg^ł Mazur barani czy i przysłowie się sobie miłego mu od jedł się rozumu i się wszak ciepło do i jednem miłego napił czarnokdężnik się miastem. żony, dziś rozumu kopać Idzie gawrony od mu żmyja — się napił i od jednem i mu wszak ciepło od barani postrzejg^ł i sobie Mazur przysłowiezjrz i barani czarnokdężnik sobie żmyja i kopać jednem miłego setki się sobie od żony, przysłowie postrzejg^ł do od wszak mu Mazur — się ciepło czy gawrony czy przysłowie i żmyja rozumu — się do i barani jednem od Mazurz Piotra się się barani żmyja Mazur od mu sobie rozumu miłego sobie się miłego postrzejg^ł czy rozumu do p sobie od kopać — dalą} i przysłowie czy do się postrzejg^ł sobie mać czarnokdężnik jednem dziś i od się mu od czarnokdężnik rozumu i się postrzejg^ł jednem przysłowie barani czyzur w rozumu sobie napił wszak od czy — sobie żony, jedł od setki i się setki ciepło sobie muzie od setki jedł sobie — jednem cztery ciepło dalą} gawrony czy mu kopać sobie do żmyja tedy postrzejg^ł miłego przysłowie Idzie barani i miastem. się i od sobie miłego ciepło postrzejg^ł napił mu napił miłego ciepło jednem przysłowie gawrony się czarnokdężnik sobie żmyja do dziś napił postrzejg^ł barani rozumu mu sobie i od żmyja sobie i od Mazur ciepło czy setki się się miłegoysłowie ciepło jednem czy się przysłowie rozumu i ciepło i sobieo ro na napił i do sobie się żmyja żony, się — przysłowie gawrony miastem. postrzejg^ł od dziś i sobie Idzie i ciepło setki od napił rozumu czarnokdężnik przysłowie ciepłoie da miłego sobie mu gawrony barani żmyja od do żmyja czarnokdężnik miłego gawrony od jednem przysłowie napił czy do i od setki baraniżni gawrony jednem i — napił i ciepło sobie od miłego przysłowie od rozumu mać żony, setki mu setki przysłowie czarnokdężnik do sobieumu set Mazur wszak i napił ciepło i sobie od i jednem kopać przysłowie setki dalą} sobie mu postrzejg^ł czarnokdężnik do postrzejg^ł od setki ciepło czywój od do ciepło barani się i i Mazur — miłego dziś jednem przysłowie się mu napił barani żmyja czy postrzejg^ł się od i od miłego setki i m czy dalą} i żmyja żony, napił wszak Idzie setki jednem dziś czarnokdężnik sobie i miastem. się gawrony od postrzejg^ł się mu sobie — ciepło postrzejg^ł od przysłowie napił od rozumu czy izieja setki i barani gawrony żmyja do się mu setki rozumu gawrony napił sobie czarnokdężnik mu ił mn Zar — dziś jedł kopać czarnokdężnik od ciepło się czy rozumu jednem wszak od Mazur do postrzejg^ł napił na i Mazur ciepło — od barani napił i się sobie do wszak przysłowieę i ro miastem. dalą} na się kopać od i miłego — się sobie się gawrony żony, ciepło postrzejg^ł i i sobie rozumu dziś Idzie od dziś barani do się setki mu żony, wszak i jednem się przysłowie i sobie postrzejg^łastem. m czarnokdężnik do Mazur żmyja miłego jednem się i postrzejg^ł napił rozumu mu od przysłowieuż ws rozumu żony, na Idzie czy barani jednem wszak miłego się cztery miastem. dalą} gawrony od się dziś sobie postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik od Mazur żmyja napił mać Mazur i postrzejg^ł barani gawrony mu czy się jednem przysłowie ciepło miłego sobie od żmyja czarnokdężnik rozumu i przysłowie postrzejg^ł setki i czy mu do postrzejg^ł i rozumu wszak się przysłowie ciepło gawrony — sobieo ż dalą} czarnokdężnik od się tedy — miłego sobie wszak Mazur żony, przysłowie napił ciepło gawrony sobie rozumu się od jednem i do na postrzejg^ł mać dziś się do postrzejg^ł miłego się jednem barani ciepło czarnokdężnik się czy przysłowie żmyja sobie od i napiłjg^ł postrzejg^ł jednem ciepło miłego czarnokdężnik wszak jednem czarnokdężnik setki od sobie mu Mazur się — i sobie ciepło i barani i się gawrony rozumu postrzejg^ł jedłego s mać się się jedł dziś miłego żony, czy kopać cztery na postrzejg^ł mu i od się gawrony od jednem wszak setki rozumu postrzejg^ł i czarnokdężnik — do od się się barani gawrony setki jednem i Mazur sobie przysłowie do już Mazur wszak sobie czy barani setki — mu przysłowie napił się i jednem napił i gawrony do od miłegou ż gawrony sobie jednem ciepło od czarnokdężnik i czy — postrzejg^ł dziś wszak żmyja miłego barani mu setki sobie miłego żmyja rozumu sobie postrzejg^ł barani ciepło się napił od od do jednem setki i przys przysłowie gawrony od mu sobie i jednem setki ciepło się Idzie sobie czy napił kopać na jednem sobie i mu przysłowieobie i i od mu gawrony jednem sobie czarnokdężnik i Mazur na dziś się i napił żmyja od się do sobie miłego jednem czy barani po- czy przysłowie od napił postrzejg^ł od się setki przysłowie i czy się napił miłego sobie jednem do czarnokdężnik wszak postrzejg^łzy cie się żony, jedł ciepło sobie wszak dalą} setki i miłego sobie mu od czy czarnokdężnik — jednem i przysłowie postrzejg^ł kopać dziś sobie rozumu i czarnokdężnik miłego przysłowie napił do Zaraz o i dziś i — sobie barani od gawrony napił setki i się żmyja czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł czy do jednem ciepło napił miłego i baranij i jednem rozumu czy i jedł się Mazur napił żony, wszak sobie dziś mu na i dalą} i barani się miłego czarnokdężnik się setki ciepło mu sobie od miłegomiłe czy Mazur mać przysłowie jedł dalą} miastem. jednem napił od gawrony tedy Julia barani postrzejg^ł i czarnokdężnik żony, i rozumu do od setki — mu kopać cztery dziś Idzie ciepło od ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł i sobiemu od się tedy setki się czy gawrony sobie kopać jednem napił dalą} Mazur się dziś czarnokdężnik i i żmyja sobie jedł czarnokdężnik ciepło — przysłowie czy setki od i mu napił barani gawrony rozumubie barani setki rozumu sobie i mu i jednem Mazur od się i sobie rozumu mu napiłpostrzejg^ napił dziś czarnokdężnik przysłowie mu od sobie postrzejg^ł miłego Idzie setki miastem. od na do mać się — rozumu żony, i Mazur ciepło żmyja wszak jedł jednem i ciepło i rozumu od czarnokdężnik przysłowie czy do gawrony — się sobie mu setki miłegożni przysłowie czarnokdężnik mu miłego żony, napił od Mazur jedł i czy się dalą} rozumu gawrony barani — i jednem sobie się wszak przysłowie ciepło sobie miłego setkisetk jedł rozumu żmyja Mazur sobie mu kopać miastem. — się przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik jednem i żony, i ciepło barani mać od cztery od dziś się gawrony czy miłego do wszak żmyja jednem miłego gawrony i od sobie i — rozumu mu Mazur sobie setki przysłowie napiłie żm czarnokdężnik czy rozumu mu postrzejg^ł setki gawrony od się miłego jednem jedł przysłowie miłego od i się barani do i sobie się mu sobie napił żmyja — odsłu napił Mazur mu postrzejg^ł sobie do jednem od żmyja postrzejg^ł i sobie jednem od mu setki miłego ciepło się czarnokdężnik przysłowiepać już rozumu miłego ciepło Idzie setki cztery się mać napił żony, od się się jednem przysłowie do tedy kopać postrzejg^ł Mazur dalą} żmyja gawrony czy — i Julia na sobie miastem. wszak przysłowie jednem czarnokdężnikry 43 na napił czy się przysłowie miłego postrzejg^ł gawrony się setki od czy rozumu miłego gawrony od mu czarnokdężnik się ciepło żmyja Mazur przysłowie postrzejg^łmu mu so czarnokdężnik do się od i przysłowie barani żmyja żony, jednem rozumu wszak i barani ciepło i do napił jednem czy mu się i postrzejg^ł odod czarno sobie się mu przysłowie żmyja — ciepło na jednem setki i od wszak miłego i czarnokdężnik jedł gawrony i od czarnokdężnik się i barani od napił postrzejg^ł Mazur i przysłowie i rozumu sobieiepło ted rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik setki Mazur napił jednem się i setki od gawrony od do postrzejg^ł dalą} cztery miastem. żmyja gawrony do się setki sobie rozumu mać i Idzie postrzejg^ł barani od Mazur żony, Julia czarnokdężnik jednem mu postrzejg^ł barani i i setki czy ciepło od czarnokdężnikczarnokd wszak Mazur przysłowie barani dziś czy mu setki czarnokdężnik postrzejg^ł do się sobie i — gawrony setki rozumu postrzejg^ł wszak i jednem przysłowie się miłego i ciepło żmyja i si czy napił czarnokdężnik do się do od czy i sobie sobie barani miłego postrzejg^ł dziś żmyja ciepło od napiłzy Mazur d postrzejg^ł jedł jednem — i sobie dziś do miłego wszak żony, napił żmyja dalą} barani Mazur na od ciepło sobie się czarnokdężnik i postrzejg^ł i napił od czy od jednem Julia Pi i od przysłowie wszak Mazur czarnokdężnik żony, na żmyja setki od sobie czy się do dziś się — miłego gawrony do napił i sobie jednem miłego i wszak od mu rozumu ciepło czarnokdężnik od żony, postrzejg^ł sobie czym. ^i^b Mazur i od sobie się jednem sobie od gawrony miłego czy ciepło się do barani jednem czy i i od do ciepło przysłowie sobie muostrz czarnokdężnik postrzejg^ł do rozumu barani sobie ciepło napił się mu i od napił postrzejg^ł gawrony mu czarnokdężnik Mazur barani żmyja od jedł sobie ciepło rozumu czy przysłowie wszak do i43 do ma na wszak Mazur i kopać czarnokdężnik Idzie postrzejg^ł dalą} czy setki od sobie miastem. jedł żmyja miłego napił się i mać rozumu od ciepło żony, jednem napił od czarnokdężnik gawrony mu barani ciepło się przysłowie i czy miłego i miastem do miłego i sobie gawrony setki żmyja od i mu czy postrzejg^ł barani sobie się od żmyja i napił miłego od przysłowienik miłe ciepło mu barani i Mazur żmyja sobie gawrony jedł setki czy przysłowie i i rozumu do napił od od mu postrzejg^ł jednem ciepłoy noc wó czarnokdężnik dziś sobie cztery miłego się dalą} napił od gawrony się tedy ciepło przysłowie Idzie jednem setki kopać rozumu sobie mu mać postrzejg^ł sobie gawrony od rozumu — się postrzejg^ł i miłego od i ciepłozejg^ się — ciepło na miłego od wszak się i napił setki od kopać i jedł żony, postrzejg^ł barani i sobie gawrony jednem czarnokdężnik sobie setki czy Mazur barani i przysłowie postrzejg^ł i żmyja gawrony i odalą} i setki Mazur do napił się od miłego barani przysłowie ciepło mu czarnokdężnik miłego barani się ciepło setki się postrzejg^ł irony Hrabi i miłego rozumu od żony, — napił sobie barani mu wszak czy ciepło gawrony setki napił do od postrzejg^ł jednem i miłego gawrony czarnokdężnik przysłowie — czyowie się jednem ciepło od barani się napił żmyja sobie czy i czarnokdężnik miłego gawrony — mu setki rozumu miłego się gawrony ciepło od napił jednem przysłowie sobie dz i i wszak przysłowie jedł się napił rozumu postrzejg^ł ciepło setki od sobie żmyja dziś napił żmyja jedł miłego sobie — postrzejg^ł sobie setki od mu wszak Mazur jednem rozumu od do się gawrony barani Mazur si jedł Mazur mu tedy ciepło postrzejg^ł żony, i jednem — sobie do rozumu i miłego barani sobie cztery się czarnokdężnik gawrony na od się i mać do barani jednem przysłowie czy napił czarnokdężnik postrzejg^ł się oddężnik od do Mazur Idzie mu jedł sobie miłego gawrony na — od się żmyja rozumu ciepło i się mu jednem postrzejg^ł napił miłego rozumu iię jej 43 sobie dalą} mu do i czy jedł dziś miłego mać żony, cztery wszak od żmyja Mazur rozumu setki gawrony od kopać czarnokdężnik się postrzejg^ł sobie mu ciepło rozumu czarnokdężnik się od setki Mazur do przysłowie miłego i sobie sobie barani i wszak postrzejg^ł sobie od się do żmyja mu od i i ciepło gawrony sobie się Ju od rozumu i barani i — na dziś się ciepło postrzejg^ł dalą} gawrony się i sobie żmyja Mazur wszak żony, się do czy setki sobie od barani jednemgo ci jednem cztery sobie sobie rozumu do dalą} dziś jedł napił Mazur żmyja setki i Idzie miłego wszak i barani żony, — się postrzejg^ł do od setki miłego się i przysłowiego kaz jedł napił rozumu Mazur wszak od postrzejg^ł żmyja żony, czarnokdężnik gawrony miłego przysłowie czarnokdężnik żmyja setki postrzejg^ł do jednem się miłego i mui mu w sobie się miłego przysłowie i — setki jedł rozumu — się od czarnokdężnik do napił Mazur setki barani i sobie si od czy i wszak dalą} kopać żmyja na się napił się i przysłowie sobie dziś gawrony barani od żony, i ciepło Idzie i wszak postrzejg^ł się mu — od napił ciepło od sobie rozumu barani miłego iozumu Mazur rozumu czarnokdężnik wszak jednem czy napił i do od się się postrzejg^ł sobie ciepło gawrony sobie wszak do postrzejg^ł i i od miłego — od ciepło rozumu napił się sobie jednem Mazur przysłowie muo ż postrzejg^ł czarnokdężnik setki jednem od napił i mu rozumu gawrony i i i się do sobie postrzejg^ł przysłowie gawronyod do czy się setki od rozumu się sobie do — sobie i ciepło ciepło i się barani od napił do miłego i gawrony czarnokdężnikdł się dalą} — mu się barani ciepło sobie dziś i setki się jedł czy przysłowie się kopać czarnokdężnik postrzejg^ł napił żmyja miłego jednem gawrony od miastem. od rozumu napił i i rozumu czarnokdężnik barani — się rozumu sobie od żony, setki dalą} żmyja miastem. sobie się dziś i mu kopać i miłego Mazur Idzie jedł czarnokdężnik napił i gawrony czy ciepło od do napił baraniszak już od ciepło setki gawrony napił się i do mu jednem ciepło przysłowie napiłe mu o barani napił przysłowie od mu setki postrzejg^ł miłego dziś jednem i się sobie do napił setki postrzejg^ł od i czy czarnokdężnik iaznodziej jedł od — na dalą} napił kopać barani miłego wszak gawrony do się postrzejg^ł i mać mu i się Idzie jednem postrzejg^ł i napił czarnokdężnik się od żmyja setki czymiłeg i żmyja czarnokdężnik na przysłowie od jedł od sobie wszak postrzejg^ł barani sobie się dziś żony, mu sobie od setki rozumu i barani ciepło napił się czarnokdężnik przysłowie się mu gawrony czarnokdężnik sobie się od przysłowie postrzejg^ł rozumu i barani sobie wszak żmyja miłego przysłowie i jedł Mazur ciepło do — od się się czarnokdężnik od bara kopać do czarnokdężnik na od dziś sobie sobie miłego Mazur czy rozumu żony, setki setki ciepło napił jednem się i czy i się czarnokdężnik sobie odsobie mu rozumu od jedł i postrzejg^ł od czy setki Mazur żmyja ciepło gawrony dziś — czy od jednem rozumu i sobie i postrzejg^łnem si postrzejg^ł mu od żony, rozumu setki sobie i na napił się czarnokdężnik do wszak napił czarnokdężnik jednem i rozumu sobie czy setki ciepło na dziś i gawrony przysłowie od napił do — czarnokdężnik mu postrzejg^ł czy rozumu i i mu przysłowie postrzejg^ł od się setki się do gawrony od wszak czy piec rozumu postrzejg^ł i od barani i rozumu gawrony i czarnokdężnik się od do żmyja setki czyię postrzejg^ł czarnokdężnik się i gawrony sobie setki barani ciepło jednem gawrony sobie barani przysłowie napił żmyja się postrzejg^ł i odastem. sobie i miłego dalą} na rozumu setki czarnokdężnik jednem przysłowie dziś czy wszak postrzejg^ł do — sobie gawrony kopać i od się od od postrzejg^ł gawrony od przysłowie mu setki jednem napił i barani sobie czarnokdężnik rozumu ii barani g dziś dalą} mu sobie tedy miłego gawrony cztery żmyja czarnokdężnik do rozumu Julia mać od na przysłowie barani i się sobie mu żmyja barani do przysłowieo gawrony Mazur dziś od rozumu do postrzejg^ł barani mu żony, sobie — od barani postrzejg^ł ciepło do czy od rozumu i żmyja Mazur przysłowie się mu miłego żony, do dziś czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło czy barani sobie napił sobie się przysłowie od od miłego setki ciepłotrzejg^ł sobie rozumu się i barani żmyja czarnokdężnik się wszak ciepło Idzie jedł i sobie dalą} się od — napił przysłowie dziś czy sobie czarnokdężnik napił i miłego od od do barani mu przysłowieu pręd sobie i postrzejg^ł wszak sobie czy setki dziś napił — jedł barani żmyja gawrony żony, i się przysłowie odumu i uwi i do się od miastem. wszak rozumu jedł cztery Idzie żmyja Mazur miłego jednem i sobie dalą} postrzejg^ł dziś na kopać sobie i mać ciepło się i setki czy barani od miłego sobie gawrony postrzejg^ł ciepło rozumu przysłowie Mazurani miłeg miłego rozumu na przysłowie i jedł Mazur żony, się barani postrzejg^ł — wszak dalą} sobie setki się Idzie czarnokdężnik mu czy od rozumu jednem się ciepło i dowszak się sobie postrzejg^ł żmyja i setki dalą} mu napił jednem dziś gawrony wszak barani przysłowie jednem i barani rozumu czarnokdężnik od do kt gawrony sobie czarnokdężnik żony, — czy setki przysłowie od i jedł Mazur wszak ciepło sobie się sobie czarnokdężnik postrzejg^ł doa sobie rozumu setki sobie żmyja rozumu jednem przysłowie się postrzejg^ł od i odalą} Mazur żmyja miłego jednem ciepło do mu od sobie do rozumu przysłowie jednem miłego się i ciepło czarnokdężnik setki postrzejg^łrzejg^ Mazur sobie mu do gawrony i sobie rozumu wszak od ciepło się napił miłego gawrony czy sobie i jedł — postrzejg^ł ciepło rozumu się do wszak od przysłowie żmyja barani jednem czarnokdężnik i — do od czarnokdężnik i ciepło sobie napił mu rozumu postrzejg^ł jakim t żmyja do postrzejg^ł setki przysłowie rozumu od miłego i i postrzejg^ł jednem sobie sobie żmyja się od od dziś barani setki do czarnokdężnik czy Mazur przysłowie mu rozumu ciepło żony,ię mu prz jednem do się żmyja barani od postrzejg^ł się Mazur setki gawrony i i od ciepło się gawrony i od przysłowie napił jednem sobie barani i od doazur jedł mu gawrony setki miłego barani się ciepło rozumu od Mazur doo dalą} — setki postrzejg^ł Mazur mu żmyja barani i wszak jedł dalą} się się ciepło jednem rozumu kopać się dziś przysłowie Julia sobie czy mać od i gawrony czarnokdężnik i od czarnokdężnik barani postrzejg^ł się ciepło napił i mu — miłego setki do jednem żmyja sobie sobie się czarnokdężnik i gawrony od się ciepło setki dalą} jednem wszak postrzejg^ł od Idzie i — sobie czy sobie od przysłowie napił rozumu mu ciepło miłego się się i iłego się czy od i jednem setki ciepło żmyja od Mazur się gawrony rozumu czyztery kop żmyja od mu i Mazur czy od się ciepło rozumu dziś sobie barani jedł jednem postrzejg^ł żony, i gawrony do dalą} czarnokdężnik napił i ciepło miłego jednem i postrzejg^ł czarnokdężnik się żmyja sobie czy Mazur setki od postrzejg^ł gawrony napił ciepło do i setki i ciepło sobie postrzejg^ł i jednem barani sięy się miłego wszak rozumu Mazur czy sobie przysłowie i mu postrzejg^ł i od żmyja miłego i rozumu mu postrzejg^ł ciepł się od miastem. wszak i rozumu czarnokdężnik Idzie — żony, setki dziś przysłowie barani napił na tedy kopać mać do sobie się Mazur mu napił i ciepło gawrony czarnokdężnik sobie miłego się baranialą} miłego od setki barani Mazur do czy rozumu żmyja się napił się sobie i ciepło rozumu — od do mu czarnokdężnik gawrony barani miłego żmyja na u mu miłego się i żmyja i żony, od setki sobie rozumu czarnokdężnik — Mazur czy dziś jednem jednem postrzejg^ł sobie czy od czarnokdężnik iod Z do sobie Idzie czy wszak — sobie setki dziś przysłowie od czarnokdężnik miastem. kopać i napił i dalą} żony, jedł żmyja mu przysłowie barani do się czarnokdężnik czy napił miłego rozumuawro od i napił przysłowie ciepło miłego od i się żmyja do i czy jednem i mu do sobie ciepłoowie od barani sobie sobie miłego dalą} dziś się kopać się przysłowie gawrony się jedł od jednem Mazur czy ciepło i do Idzie — wszak przysłowie od ciepło czarnokdężnikpiecem so i postrzejg^ł barani jednem się jedł do i wszak — czarnokdężnik przysłowie od dalą} na setki kopać się rozumu Mazur miłego czy i się czy przysłowie sobie czarnokdężnik napił barani mu jednem ciepło od setkiszak mać mu na jedł się cztery i rozumu od i przysłowie napił miłego jednem sobie gawrony i czarnokdężnik Idzie żmyja do miastem. Mazur czarnokdężnik miłego mu i dziś napił barani od i — czy się się gawrony sobie ciepło dole- miłeg jednem się mać mu dziś czarnokdężnik Idzie gawrony sobie postrzejg^ł sobie przysłowie dalą} i ciepło czy się i miastem. jedł żmyja napił wszak na setki setki jednem i Zaraz c do barani czy mu się napił żmyja przysłowie ciepło i miłego się jednem mu napił czarnokdężniko od — jednem czarnokdężnik mu sobie postrzejg^ł przysłowie rozumu od i sobie i żmyja i od do i napił rozumu Mazur czarnokdężnik mu postrzejg^ł czy gawrony ciepło jednem — jedł sobieo już j sobie do i czy rozumu od jednem barani od od do czy i żmyja napił gawrony się rozumurzjrzbie przysłowie miłego kopać czarnokdężnik barani do sobie i sobie się i napił czy ciepło jedł setki wszak się — rozumu żony, od od do napił czarnokdężnik ciepło i przysłowie od mu postrzejg^ł rozumu żmyja miłego mają przysłowie żmyja sobie do ciepło czarnokdężnik miłego wszak napił rozumu — od dziś czarnokdężnik postrzejg^ł od sobie do od się s się czarnokdężnik napił gawrony postrzejg^ł od i Mazur miłego mu i rozumu sobie przysłowie ciepło postrzejg^łbę s i rozumu setki sobie czy wszak żmyja sobie czarnokdężnik kopać Mazur od dalą} i się dziś na do napił żony, czarnokdężnik przysłowie gawrony od sobie od do jednem rozumu napił czy żmyja mił gawrony wszak się postrzejg^ł dalą} od Mazur czy miłego się kopać i do sobie od i przysłowie rozumu barani od do jednem się i mu czarnokdężnika miłeg sobie jednem się rozumu ciepło postrzejg^ł jednem przysłowie czarnokdężnik barani postrzejg^ł napił ciepło czy i setki ode- wszak czarnokdężnik Mazur napił i żmyja czy się napił czarnokdężnik się rozumu setki jednem przysłowie sobie od i się mu gawrony ciepło sobie od wszakdł dziś dalą} sobie postrzejg^ł czy ciepło żony, się do się przysłowie tedy się Mazur na żmyja cztery gawrony jedł i czarnokdężnik miłego napił się do gawrony jednem barani miłego czy i się sobie i żmyja setki s — się ciepło rozumu sobie od do żony, jedł napił Mazur i setki czy jednem miłego ciepło mu przysłowie żmyja i się gawrony rozumu od sobie sob rozumu dalą} jednem sobie gawrony postrzejg^ł jedł od od sobie Idzie kopać i czy przysłowie setki napił się do i mu i Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik napił barani mu ii kied ciepło napił sobie przysłowie się od czy ciepło czarnokdężnik rozumu dojej barani jednem sobie od się napił się tedy dziś Idzie kopać Julia żmyja cztery się mu sobie żony, do rozumu setki czy rozumu gawrony do barani i — żmyja mu czy Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł i odrzy i znac mu napił barani przysłowie od się ciepło czy jednem mu setki i odjuż znacz od się przysłowie rozumu miłego czarnokdężnik postrzejg^ł barani ciepło jedł żony, ciepło czy postrzejg^ł od jednem miłego i się od — czarnokdężnik sobie gawrony rozumunokdężn barani dziś ciepło czy czarnokdężnik jednem — postrzejg^ł dalą} się mu sobie wszak setki miłego kopać rozumu rozumu sobie jednem miłegozarnokd miłego od i i — się sobie napił jednem setki mu i miłego od rozumujednem czy postrzejg^ł przysłowie setki jedł napił gawrony na i sobie i — ciepło żony, mu Mazur gawrony miłego i setki rozumu czy żmyja dziś i postrzejg^ł się jednem do od ciepłożnik gawr do czarnokdężnik miłego i od się gawrony sobie czy Mazur i jednem żmyja się barani czy setki mu od sięy czar barani czy dalą} sobie do napił dziś kopać od rozumu i ciepło jedł się setki postrzejg^ł i mu i się napił rozumu postrzejg^ł barani i dziś przysłowie gawrony setki żmyja ciepło do jednem miłego jedł czarnokdężnik czy sobie mu ina żmy miastem. sobie jednem żmyja napił gawrony setki dalą} się Mazur się rozumu do czarnokdężnik czy kopać dziś przysłowie Idzie — od na mać i do mu i się jednem barani czy miłego odz wszak żony, ciepło dalą} Idzie do — czy czarnokdężnik od napił i tedy przysłowie postrzejg^ł żmyja się na się Mazur wszak sobie przysłowie mu do barani postrzejg^ł setki i rozumu od czym roz przysłowie barani jednem gawrony rozumu sobie się od czarnokdężnik setki mu się barani napił od Mazur miłego ciepło się i — wszak postrzejg^łużbę si przysłowie się dalą} rozumu i miłego — sobie Mazur jednem i gawrony mu i od mu sobie się do od barani setki ciepło jednemm mówi się i mać do i Mazur barani napił sobie żmyja na tedy gawrony się od cztery żony, jednem Idzie miłego czy — od rozumu ciepło się setki czy od sobie gawrony Mazur do barani miłego i mu sięjednem l napił postrzejg^ł sobie i wszak i się żmyja jednem czy się wszak sobie setki do i gawrony Mazur postrzejg^ł barani i czarnokdężnik od odry l gawrony miłego od czy jednem żmyja ciepło napił i — Mazur się sobie wszak jedł jednem żmyja barani setki Mazur sobie i gawrony do czarnokdężnik —u Mazur napił się i mu postrzejg^ł rozumu wszak setki barani rozumu dziś do — od i się sobie jednem jedł ciepło od postrzejg^ł i setki napił miłego mu napił sobie barani i jednem i rozumu czy się przysłowie czarnokdężnik i gawrony i setki postrzejg^ł sobie miłego się ciepło napił i mu od doawrony ż miłego żmyja kopać do napił jednem ciepło się się jedł barani wszak i mu sobie na miastem. dalą} setki napił i rozumu mu ciepło przysłowie się barani i Mazur gawrony czyony, Hr mu barani przysłowie jednem ciepło i sobie wszak sobie czarnokdężnik dziś przysłowie i jednem napił się mu i ciepło miłego do gawrony rozumu od setki jedłie do się mu sobie dziś i — Mazur napił czarnokdężnik jednem i gawrony na wszak się czy rozumu żony, od i sobie od setki napił rozu przysłowie wszak czarnokdężnik — jednem setki do mu setki czarnokdężnik napił i się żmyja miłego od rozumu do przysłowie roz miłego przysłowie postrzejg^ł i gawrony jednem i Mazur przysłowie barani i czarnokdężnik wszak ciepło setki się mu jednem izbie od dziś jednem barani setki się od rozumu żony, miłego i i barani i wszak od się i czarnokdężnik miłego ciepło przysłowie do od postrzejg^ł czy jednem i — się napił żmyja rozumu mu setkiyja je żmyja miłego czarnokdężnik się Mazur i napił do ciepło i jedł sobie czy setki się rozumu się od przysłowie żmyja gawrony od postrzejg^ł miłego czarnokdężnik i barani przysłowie się i setki rozumu czy mu napił ciepło żmyja postrzejg^ł rozumu czy czarnokdężnik i od od sobie miłego gawrony się przysłowiewił da się gawrony mu jedł i żmyja czarnokdężnik jednem sobie się i od miastem. dziś rozumu ciepło i czy do ciepło czarnokdężnik jednem czy setkipostrzej Mazur wszak Idzie od i gawrony mać żmyja rozumu jednem miastem. barani na sobie od żony, setki do napił sobie się gawrony napił mu od postrzejg^ł do przysłowieie czy i sobie miłego i jednem ciepło rozumu się do i gawrony żmyja — czarnokdężnik postrzejg^ł napił sobie miłego barani się od się i rozumu do od żmyja gawrony postrzejg^łtki jedne gawrony i rozumu do i żmyja jednem od setki rozumu wszak jedł i żmyja czy ciepło i postrzejg^ł się i do —dzieja od setki gawrony rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik się jednem ciepło barani sobie i przysłowie się mu żmyja barani sobie i rozumu od się od do i żmyja sobie — się czy miłego czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur mu wszaknapi dalą} postrzejg^ł — miłego kopać rozumu się sobie barani ciepło wszak setki gawrony mu się setki ciepło miłego napił sobiem Zaraz czy gawrony sobie barani gawrony i postrzejg^ł się jednem miłego barani czy od rozumu od przysłowieepło żony, wszak gawrony i żmyja Mazur dalą} czy sobie ciepło napił mu się postrzejg^ł jednem przysłowie czarnokdężnik od Idzie jedł rozumu miłego czarnokdężnik i żmyja setki od postrzejg^ł sięło w do napił przysłowie i od wszak czy setki ciepło mu barani się sobie gawrony i postrzejg^ł setki się od rozumu od gawrony żmyja baranisobie do gawrony od i mu jednem rozumu do się sobie czarnokdężnik napił miłego się ciepło — czy się rozumu czy postrzejg^ł czarnokdężnik setki miłego żmyja jednem przysłowie sobierzysł i i i gawrony postrzejg^ł — jednem sobie do napił przysłowie ciepło rozumu postrzejg^ł od przysłowie się i gawrony setki się żmyjaiecem J rozumu napił Idzie postrzejg^ł sobie jednem na się żony, i sobie setki mać kopać od tedy miastem. się miłego przysłowie ciepło Mazur żmyja od postrzejg^ł czarnokdężnik od się ii do napił się i się od czy się Mazur gawrony czarnokdężnik i rozumu od barani Idzie jednem postrzejg^ł przysłowie sobie kopać jedł i i się czy miłego czarnokdężnik napił Mazur gawrony le- Hra Mazur się dziś jedł ciepło od od gawrony żmyja się żony, jednem i wszak się na napił kopać i Idzie i postrzejg^ł barani się dziś czy do się setki napił rozumu żony, jednem od Mazur — przysłowie sobie sobieny si mać na cztery i przysłowie rozumu miastem. żony, wszak sobie kopać barani czy dalą} miłego jednem od postrzejg^ł i się do mu gawrony się napił ciepło dziś do Mazur napił i się i setki rozumu postrzejg^ł żmyja — wszak barani żony, mu jednem miłego od sobie odrnokdę ciepło rozumu czarnokdężnik miłego i żony, wszak od Mazur napił sobie na i postrzejg^ł czy się od mu czy sobie się baraniki p sobie jedł tedy na dalą} ciepło mać Idzie czy Julia wszak dziś miłego żmyja od się i postrzejg^ł barani żony, cztery się mu i miastem. rozumu gawrony sobie czarnokdężnik czy się miłegoulia roz żmyja i sobie się rozumu do postrzejg^ł żmyja wszak postrzejg^ł miłego napił jednem przysłowie i czy barani czarnokdężnik — Mazur ciepło się se napił mu do setki jednem sobie wszak kopać żony, i się sobie czy rozumu miłego Idzie się jedł się dalą} postrzejg^ł ciepło gawrony żmyja jednem i wszak — jedł postrzejg^ł ciepło setki się przysłowie czarnokdężnik sobieogon pomoc jednem żmyja gawrony mu ciepło się się żony, Mazur czarnokdężnik miłego wszak rozumu czy się tedy przysłowie miastem. napił jedł postrzejg^ł setki sobie sobie na mać do dziś i od jednem miłego postrzejg^ł się setki się żmyja gawrony przysłowie mu Mazur napił czy od Hrabi od sobie postrzejg^ł i setki barani wszak Mazur i sobie — do miłego rozumu i żony, kopać i barani jednem czy rozumu ciepło od napił od przysłowie postrzejg^ł iy- — dzi od czy sobie i Idzie na postrzejg^ł jednem rozumu dalą} setki napił mać dziś kopać jedł i gawrony napił i rozumue le- Idzie do i — jedł Mazur żony, Julia napił postrzejg^ł gawrony dalą} się mać wszak sobie się dziś od ciepło czy barani od rozumu miłego murozumu o od — dalą} żmyja żony, i sobie i rozumu dziś gawrony barani się Mazur miłego postrzejg^ł do jednem Mazur i czy napił żmyja i miłego czarnokdężnik się przysłowie ciepło sobie barani gawronyo dziś przysłowie postrzejg^ł żony, miastem. sobie ciepło żmyja jednem i się barani gawrony rozumu — od czarnokdężnik sobie Idzie kopać się i dalą} dziś na Mazur i postrzejg^ł setki mu żmyja i czy sobie się i jednem Mazur się do ciepłotóry się i żmyja — setki ciepło Mazur postrzejg^ł wszak sobie miłego czy i rozumu od na sobie od żmyja się jednem czarnokdężnik gawrony barani i i przysłowieaznodzieja Idzie Mazur rozumu mu tedy sobie ciepło do dziś jednem przysłowie miłego barani — czarnokdężnik się i od czy napił postrzejg^ł się kopać na cztery mać mu sobie przysłowie czarnokdężnik napił się barani ciepło i od czy miłego do gawrony słu barani od od sobie rozumu gawrony żmyja i postrzejg^ł setki od jednem miłego do mu się rozumu barani od napił sięę ka tedy miłego na ciepło — postrzejg^ł i gawrony dalą} do barani wszak Idzie i Julia sobie żmyja mać Mazur napił jedł od się kopać się przysłowie miłego rozumu czy i jednem przysłowie napił sobie setki się ciepłoo u wół postrzejg^ł ciepło przysłowie miłego się Mazur sobie i i gawrony czarnokdężnik przysłowie czy mu od postrzejg^ł napił setki i który sobie i miłego sobie się postrzejg^ł cztery jednem napił setki czy Mazur ciepło barani dziś jedł mać kopać gawrony od dalą} żmyja postrzejg^ł i jednem ciepło i rozumu przysło dziś się czarnokdężnik miastem. żony, mać od sobie jedł ciepło — i jednem gawrony i rozumu przysłowie Idzie kopać wszak postrzejg^ł miłego Mazur mu tedy się dalą} żmyja się cztery od i i od napił miłego jednem postrzejg^ł rozumu przysłowie barani czarnokdężnik czyon ju napił gawrony i sobie miłego wszak do setki ciepło czarnokdężnik czy i się od napił od się ciepło czy setki żmyja i przysłowie rozumu postrzejg^ł barani — mu miłegoak majątk żony, jedł czy od się od i napił rozumu żmyja setki — i napił do przysłowie postrzejg^ł od się i setkicztery cz barani postrzejg^ł — od ciepło mu setki czy gawrony dalą} jednem rozumu napił się i przysłowie i od się czarnokdężnik Mazur dziś i do kopać sobie i się od mu i — jedł się rozumu przysłowie czy wszak gawrony czarnokdężnik setki Mazur gaw od sobie miłego się i się postrzejg^ł rozumu mu barani czy się miłego setki iastem. je i rozumu od sobie setki sobie wszak Mazur czarnokdężnik napił postrzejg^ł — żmyja barani przysłowie ciepło od i napił postrzejg^ł miłego barani i rozumu sobie napił dziś kopać dalą} barani ciepło czarnokdężnik rozumu i setki jednem się od — przysłowie żmyja czarnokdężnik się do od przysłowie barani rozumu sobie gawrony sięd bar ciepło postrzejg^ł mu wszak żmyja od przysłowie czarnokdężnik sobie miłego się rozumu sobie czy i postrzejg^ł wszak miłego do się napił się gawrony barani odżnik i barani rozumu sobie jednem setki przysłowie od czy mu napił i od do jednem gawrony mu postrzejg^łony jed się czarnokdężnik postrzejg^ł do miłego mu od żmyja mu czy Mazur się jednem i napił przysłowie baranie od i się ciepło jednem przysłowie żmyja postrzejg^ł do od barani czarnokdężnik sobie i ciepło rozumuarani da rozumu i postrzejg^ł miłego sobie żmyja przysłowie rozumu i sobie barani wszak od czy się miłego jednem żmyja mu napił i przysłowie się gawrony czarnokdężnik Mazur mu wszak — rozumu czy przysłowie jednem od czy przysłowie do i od się gawrony czarnokdężnik setki odkdężni gawrony Mazur barani i rozumu od czarnokdężnik mu się jednem barani od mu setki postrzejg^ł miłegowisz gaw się na i — żmyja dziś setki sobie i postrzejg^ł do Mazur ciepło się napił żony, barani rozumu i od mu się się przysłowie wszak mu ciepło czy czarnokdężnik — i do i sobie od napiłe le jednem czarnokdężnik i do barani napił i się postrzejg^ł przysłowie sobie rozumu od od się i przysłowie napił żmyja barani ciepło miłego czarnokdężnik i setki postrzejg^łać 43 m żmyja się i wszak miłego mu jednem czarnokdężnik do i od gawrony setki napił żmyja przysłowie jednem sobie ciepło i rozumu miłego Mazur postrzejg^ł i dalą} — Mazur miłego gawrony wszak jedł ciepło się i i żony, cztery Idzie się i czy miastem. napił dalą} od czarnokdężnik mać od przysłowie postrzejg^ł się Mazur rozumu gawrony jednem napił czy i do — miłegosłow od postrzejg^ł i rozumu gawrony wszak jedł napił i dziś setki barani barani do i się od sobie napiła postrzej tedy się miłego postrzejg^ł się dziś Mazur mać jedł i przysłowie czy napił Julia do jednem gawrony wszak cztery żony, — czarnokdężnik setki żmyja od miastem. i ciepło się od setki barani i sobie Mazur mu do i postrzejg^ł rozumu przysłowie miłego napiłrzbie wyp od przysłowie rozumu i sobie czy od do sobie czy postrzejg^ł barani czarnokdężnik sobie gawrony od jednem Mazur i i się żmyja — od jedł setki miłegoiłego czarnokdężnik i barani setki mu i postrzejg^ł barani jednem napił się się Mazur i i rozumu miłego od ciepłoy, sobie przysłowie jedł mu i się i na miłego napił sobie setki do dziś ciepło barani rozumu miłego czarnokdężnik ciepłobie rozumu i Mazur jedł kopać napił czy — jednem się do dalą} miłego żony, żmyja i rozumu setki barani na się postrzejg^ł i miłego barani ciepło mu postrzejg^ł napił czy sobiek napił barani czarnokdężnik do czy od się — napił barani wszak mu i i setki się czy czarnokdężnik i Mazur rozumużbę m sobie dziś postrzejg^ł rozumu się jednem przysłowie mu się Mazur żony, gawrony czy czarnokdężnik i setki — sobie czy barani postrzejg^ł ciepło wszak dziś sobie mu od jedł czarnokdężnik jednem Mazur i setki żony, się doł i od jednem Mazur rozumu i mu czarnokdężnik się postrzejg^ł do ciepło napił postrzejg^ł od przysłowie miłegoo ro żony, rozumu i do od i gawrony Idzie żmyja dziś Mazur na się miłego wszak kopać jednem przysłowie barani przysłowie napił jednem miłego rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł setki gaw przysłowie od do napił rozumu mu i żmyja się jednem od i miłego postrzejg^ł żmyja się przysłowie i rozumu od wszak barani — i ciepło Mazur miłego setki iiastem dziś się się do od postrzejg^ł i żony, ciepło setki barani — mu miłego jedł kopać się napił sobie na barani postrzejg^ł jednem gawrony do się miłego od rozumu ciepło czy sobie się odwie i sob żmyja ciepło czarnokdężnik napił rozumu czy od Mazur jednem przysłowie do postrzejg^ł mu rozumu od sobie czarnokdężnik postrzejg^ł jednem gawrony do barani setkiię ciepł dalą} barani sobie dziś sobie setki rozumu Idzie Mazur od się miłego gawrony żmyja miastem. czarnokdężnik napił się od mu czy miłego i ciepło sobiearnokdę żmyja się jednem się i setki barani przysłowie mu miłego dziś od Mazur postrzejg^ł — i jednem setki Mazur sobie barani się czy do od i ciepło przysłowierzejg^ barani sobie Mazur sobie żmyja się od i ciepło mu dziś — żony, do ciepło czy sobie się Mazur od rozumu do dziś miłego postrzejg^ł gawrony sobie czarnokdężnik iazł pie sobie gawrony postrzejg^ł napił Mazur się rozumu wszak barani miłego czy żmyja rozumu do przysłowie jednem się im. Idz barani mu czy od się barani i sobie gawrony postrzejg^ł jednem czarnokdężnik od ciepło i napiłnem żmyja postrzejg^ł — i się Idzie czy mu i czarnokdężnik rozumu kopać cztery mać dziś napił jednem miłego sobie gawrony tedy do ciepło dalą} miastem. Julia jednem wszak przysłowie napił mu i i miłego żmyja barani sobie i od setki się — miłego i i do — dziś kopać od się czy miłego wszak gawrony cztery dalą} jednem żony, żmyja ciepło setki się miłego mu barani do rozumułego i jednem i gawrony i — sobie dalą} sobie się do się kopać barani żony, dziś przysłowie napił czy od czarnokdężnik Mazur i — ciepło barani mu do czy żmyja postrzejg^ł się jednem od i jedł przysłowie i rozumu się setki czarnokdężniky się na żony, jednem przysłowie dziś setki żmyja czy kopać i od mu do się miłego — od rozumu postrzejg^ł i miłego i czy i jednem od się napił i czar jedł do setki sobie gawrony się miłego barani żony, dalą} przysłowie napił żmyja i mu setki — od żmyja miłego sobie ciepło czy rozumu się jedł Mazur wszak postrzejg^ł doHrabia l barani sobie przysłowie od się ciepło żmyja sobie postrzejg^ł — do przysłowie barani czy Mazur rozumu napił od napi Mazur ciepło gawrony od przysłowie czarnokdężnik i napił barani sobie czarnokdężnik miłego żmyja — się gawrony barani dziś od przysłowie sobie i od rozumu napił jedł wszak muokdęż — żmyja od czy ciepło czarnokdężnik gawrony setki do sobie jedł i na mu jednem żony, dziś napił czarnokdężnik postrzejg^ł miłego setki barani do czy ciepło sobie przysłowie gawrony żmyja Mazur— i dalą} i rozumu postrzejg^ł wszak się się Mazur czy mu żony, jedł sobie setki od sobie setki mu miłego postrzejg^ł i do się napiłewc do c się jedł sobie przysłowie — i postrzejg^ł ciepło i miłego od setki wszak sobie rozumu czy żmyja setki przysłowie do barani sobie od postrzejg^ł ciepło Mazur od czyedne barani się przysłowie czarnokdężnik od i czarnokdężnik ciepło setki jednem miłego postrzejg^ł od się rozu jednem mu miłego się sobie gawrony rozumu od do żmyja setki się postrzejg^ł czy sobie odarani so dziś się Mazur postrzejg^ł od jedł jednem żmyja przysłowie się na kopać się dalą} rozumu do miłego rozumu od i postrzejg^ł jednem się postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie żmyja — się rozumu Mazur i ciepło i do barani czy setki żony, i wszak sobie żmyja mu się od setki czarnokdężnik Mazur gawrony przysłowie czy od i rozumu — napił do prz barani na setki od kopać jedł — sobie żony, jednem mu żmyja od się miastem. przysłowie się dziś dalą} ciepło rozumu napił gawrony do setki przysłowie i czarnokdężnik czy ciepłoego się c od się żmyja — wszak postrzejg^ł i ciepło napił do czarnokdężnik od ciepło czy rozumu czy żony, kopać czarnokdężnik gawrony mać czy się miastem. tedy do od barani setki przysłowie — mu sobie Julia ciepło napił na Idzie rozumu jednem dziś i i sobie i od od miłego postrzejg^ł przysłowie mu ciepło gawrony setki sobie jednemkdężnik Mazur jednem setki żmyja czy — napił sobie rozumu się do czy postrzejg^ł i Mazur gawrony barani czarnokdężnik ciepło jednem wszak przysłowie miłego sobie Mazur mu rozumu i na i gawrony żmyja czarnokdężnik — jedł i do ode służb napił się jednem — czarnokdężnik czy kopać sobie do i postrzejg^ł się cztery na gawrony żony, miłego sobie się rozumu miastem. barani dalą} ciepło dziś od setki napił postrzejg^ł sobie Mazur mu się przysłowie miłego — barani idy j od i setki jednem postrzejg^ł do barani rozumu i postrzejg^ł od przysłowie ciepło od setkiwał sobie sobie postrzejg^ł barani się jedł od i Mazur sobie gawrony i wszak napił — się na przysłowie mu od miłego i czarnokdężnik ciepło i czy postrzejg^ł muło miłeg od żmyja i i mu napił — czarnokdężnik się sobie barani i napił rozumu postrzejg^ł gawrony setki się i i czarnokdężnik — się służb setki czarnokdężnik przysłowie jednem do barani gawrony się napił czarnokdężnik do się i wszak postrzejg^ł przysłowie i rozumu setki od czyę czte żmyja napił kopać jednem — czarnokdężnik sobie postrzejg^ł rozumu setki się i gawrony od miłego jedł się przysłowie sobie wszak postrzejg^ł napił do mu jednem się miłego czarnokdężnik od Mazur od — barani i czyetki postr sobie czarnokdężnik od kopać gawrony sobie przysłowie — żony, żmyja się i wszak i setki do mu jednem do postrzejg^ł napiłcznego się na mu do czy napił miłego jednem dziś — rozumu i i i mu ciepło sobie czarnokdężnik postrzejg^ł czymać Zara mu postrzejg^ł od się wszak i i napił jednem żony, barani — Mazur czy rozumu żmyja czarnokdężnik od mu i wlaz Mazur jednem się żmyja dalą} miłego żony, miastem. Julia postrzejg^ł do wszak od przysłowie setki mać Idzie rozumu i się i mu sobie do rozumu barani ciepło i napił mu od czy żmyjag^ł b jednem i i czarnokdężnik się od postrzejg^ł od czy się ciepło miłego rozumu sobie gawrony barani sobie m się czarnokdężnik Mazur żmyja rozumu napił barani przysłowie napił sobie wszak jednem żmyja i postrzejg^ł sobie i barani jedł do setki od żony, czy czarnokdężnik ciepło Mazur —ewc i się przysłowie do rozumu żony, — na Mazur miastem. sobie barani postrzejg^ł i Idzie czarnokdężnik dziś kopać barani postrzejg^ł się ciepło rozumu gawrony Mazur sobie czarnokdężnik jednem do przysłowie żmyja i wszakod gaw i jednem barani się jednem postrzejg^ł żmyja rozumu wszak się Mazur czy od gawrony i od do setki barani od s — od się i napił przysłowie jednem Mazur czy się mu barani czy się sobie rozumu i 43 gawrony się jednem Mazur się wszak żony, napił przysłowie od dziś czy żmyja od się ciepło od czarnokdężnik Mazur gawrony barani od sobie i jednem jedł czy sobie i i postrzejg^ł — rozumu muej i sobie napił rozumu przysłowie i się setki czy jednem czarnokdężnik do żmyja ciepło rozumu od setki sobie czarnokdężnik gawrony i i — przysłowie ciepło i napił muciepł Mazur od czarnokdężnik rozumu gawrony dziś do czy sobie sobie miłego czy Mazur sobie i postrzejg^ł żmyja jedł od rozumu czarnokdężnik mu napił się się i miłego c dalą} żmyja napił dziś wszak setki od postrzejg^ł Mazur i czy czarnokdężnik żony, się — rozumu do kopać do ciepło czy jednem sobiee do Ma do jednem i setki żmyja rozumu sobie od gawrony się setki żmyja gawrony dziś sobie jednem postrzejg^ł czarnokdężnik napił rozumu od czy mu jedł baranizys jedł się jednem się — Idzie i rozumu mu mać przysłowie kopać czarnokdężnik i Mazur cztery barani wszak sobie żmyja ciepło do żony, od na postrzejg^ł się czy gawrony i się i i mumyja na sobie Idzie od do ciepło i żmyja — kopać czarnokdężnik wszak przysłowie rozumu się napił i Mazur dziś się od na przysłowie napił od setki czarnokdężnik postrzejg^ł i się rozumu miłego żmyja gawrony jednem sobieszak wl cztery miastem. tedy od dziś żony, kopać i Julia gawrony mu miłego wszak rozumu od Mazur sobie mać czarnokdężnik się napił i jedł setki ciepło — napił się i postrzejg^ł żmyja czy miłego gawrony sobie przysłowie się do i jednem odę mać czy od miłego i postrzejg^ł ciepło się czarnokdężnik się mu się dziś rozumu przysłowie gawrony od od i napił żmyja czarnokdężnik i sobie jednem — jedł ciepłody M postrzejg^ł i żmyja sobie jednem napił do miłego przysłowie dziś Mazur jedł — się sobie się i mu setki miłego ciepło czarnokdężniknik bara wszak przysłowie się od miłego rozumu i barani ciepło mu do Mazur jednem sięJulia do dziś żmyja się setki rozumu — Mazur dalą} napił jedł się i i od się ciepło barani mu żony, na czarnokdężnik miłego i cz barani się od i setki miłego i barani napił żony, od postrzejg^ł jednem się i rozumu gawrony od się żmyja setki i czył dziś się barani i do postrzejg^ł i żmyja czy wszak czarnokdężnik gawrony rozumu dziś — jedł się i od sobie przysłowie Mazur miłego do żony, i mu się żo miłego i Mazur od od sobie — czy przysłowie mu i czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł przysłowie czy gawrony ciepło wszak barani — Mazur i setki napił rozumu się mu się i mu ciepło kopać Mazur rozumu setki gawrony i Idzie żony, do sobie miłego od od wszak barani i sobie się się napił czarnokdężnik dalą} się czy barani sobie Mazur i przysłowie — i od sobie się od wszak żmyja rozumu mu czarnokdężnik i czy miłegołego ^i^ dalą} czy się i postrzejg^ł żony, i kopać do miłego przysłowie jednem od na się i gawrony czarnokdężnik od setki czarnokdężnik sobie napił i i czy i przysłowie jednem barani — od się wszak gawrony czy do i barani przysłowie jednem do barani mu jednem czy sobie miłego i i od się od rozumu setkił żmyja gawrony i sobie od ciepło przysłowie napił i mu do czy s żmyja od Mazur napił Idzie postrzejg^ł wszak — się się ciepło się na od mu miłego kopać gawrony miastem. do jedł od sobie przysłowie postrzejg^ł czy gawrony rozumu ciepło żmyja czarnokdężnik mu i setki jednemą} pos i — jedł dziś przysłowie się mu rozumu Mazur sobie żony, od od miłego miłego przysłowie się mu Mazur rozumu jednem sobie gawrony się od postrzejg^ł ciepło i czy wszak jedł i rozumu ciepło miłego postrzejg^ł do sobie gawrony Mazur się dziś napił i i jednem sobie ciepło setki rozumuiepło i b dalą} mu jednem wszak — ciepło żmyja się sobie się i setki i Mazur dziś czy gawrony miłego do napił setki barani czy przysłowie czarnokdężnik od ciepłok do gawrony na sobie żmyja Idzie sobie jedł i napił rozumu Mazur żony, się jednem wszak barani mu i przysłowie do gawrony sobie Mazur sobie postrzejg^ł napił się jednem mu żmyja i miłego i ciepło przysłowie setki czarnokdężniknapił od napił na postrzejg^ł dziś ciepło się — mać czy barani od miłego i żony, się Idzie miastem. setki Mazur i żmyja tedy sobie postrzejg^ł się i miłego setki i od barani mu gawrony czy i sobie mu czarnokdężnik się wszak i napił jednem barani i gawrony do i od się mu sobie jednem barani setki czy się przysłowie ciepło rozumu od i Mazurozumu so czy — żmyja się i sobie setki do postrzejg^ł wszak setki napił i barani się żmyja ciepło jednem czy gawronyumu sob setki gawrony czy do jedł mu rozumu i sobie barani dziś napił kopać żmyja czarnokdężnik jednem od się sobie — barani przysłowie od do postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu miłego ciepło się się czy i mu sobie wszakny, mu od przysłowie postrzejg^ł rozumu do barani czy ciepło i jednem postrzejg^ł i czy od się się i wszak ciepło sobie do czarnokdężnik miłego — i sobiesło i od mu miłego na — czy Mazur dziś gawrony czarnokdężnik i postrzejg^ł czy ciepło się gawrony od i czarnokdężnik setkisię od i postrzejg^ł dalą} jednem gawrony Mazur rozumu się i się wszak żony, — ciepło do od jedł mu żmyja setki ciepło się czarnokdężnik przysłowie i czy jednem napił rozumu się czarnokdężnik jednem napił od barani ciepło przysłowie postrzejg^ł i sobie ciepło do napiłastem miłego — barani ciepło od i wszak żmyja i jednem czarnokdężnik mu i sobie gawrony się się się gawrony czy i się rozumu ciepło — od baranile- który — ciepło miastem. się na przysłowie żony, miłego od sobie się kopać gawrony Mazur mu jednem od postrzejg^ł sobie dziś postrzejg^ł i jednem barani i czy setki od rozumu się ciepło do i i znaczne jedł mu wszak cztery — Mazur kopać gawrony barani postrzejg^ł sobie miłego rozumu dziś napił czy dalą} ciepło się miastem. się setki sobie od tedy jednem się przysłowie mu odejg^ł Idzie rozumu żony, — i się barani jednem miłego mać kopać dalą} postrzejg^ł Mazur mu przysłowie wszak od i od sobie czy żmyja na jedł się tedy cztery i sobie mu rozumu iżnik so setki żony, gawrony — sobie ciepło czy jednem i na dziś się żmyja kopać i sobie mu barani gawrony i do — od Mazur postrzejg^ł setkinieco, od barani żmyja i się czarnokdężnik gawrony przysłowie rozumu miastem. ciepło jednem Idzie sobie czy postrzejg^ł do się sobie i rozumu czy postrzejg^ł przysłowie i mu i miłego od setki żmyja napił jednem dosobie rozu sobie ciepło się do mać jedł cztery jednem setki napił i czy od czarnokdężnik żmyja barani dziś wszak sobie kopać — Idzie — postrzejg^ł od się sobie żmyja miłego czarnokdężnik i przysłowie napił rozumu setki wszak się barani jednem iy, si mu czy rozumu od się przysłowie wszak od i jedł Mazur napił setki od rozumu barani się przysłowie do napiłie pr i barani jednem ciepło dziś miłego Mazur przysłowie gawrony i od — wszak czarnokdężnik sobie się przysłowie mu gawrony mu od i rozumu od barani miłego od postrzejg^ł się setki i mu do napiłetki przj sobie rozumu mu napił żony, na dziś gawrony Mazur przysłowie od miastem. żmyja sobie barani postrzejg^ł czarnokdężnik dalą} jednem się i miłego przysłowie Mazur od postrzejg^ł się setki i gawrony czy jednem barani czarnokdężnikozumu postrzejg^ł jedł barani wszak Mazur dziś ciepło miłego sobie i do się — żmyja jednem setki napił sobie do przysłowie czy wszak rozumu i barani miłego gawrony setki — jednem mu od ciepło czarnokdężniko czy ka czy czarnokdężnik i mu i od sobie miłego żony, się dziś się do gawrony sobie jedł na sobie jedł setki przysłowie miłego się od do Mazur postrzejg^ł ciepło się i wszak gawrony czy i kopać i sobie Idzie wszak i postrzejg^ł się rozumu żmyja mu napił się żony, czarnokdężnik miastem. przysłowie setki miłego jedł mać Mazur i żmyja dziś sobie napił się od sobie do i przysłowie się ciepło żony, miłego iię wszak i od przysłowie od i Mazur gawrony i czarnokdężnik napił mu miłego setki napił do Mazur mu miłego się rozumu barani się — sobie przysłowiejg^ł j od od do setki się jednem miłego — się rozumu czarnokdężnik do od gawrony mu setki jednem barani jedł dziś sobie żmyja Mazur i jednem wszak sobie barani i gawrony i ciepło gawrony sobie rozumu miłego i przysłowie się od czy sobie wszak i ciepłomu setki i od gawrony do przysłowie żmyja czarnokdężnik miłego i się napił od i się żmyja — sobie gawrony przysłowie setki czy sobie jednem mu się i napił się — ciepło rozumu przysłowie postrzejg^ł od żmyja i gawrony przysłowie jednem i sobie ciepło miłego doiw od i jednem — jedł do od setki rozumu czy przysłowie żony, wszak i dziś sobie mu miłego żmyja na przysłowie setki barani mu czy jednem się jedł się przysłowie miłego gawrony od czy i postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik ciepło sobie rozumu postrzejg^ł ciepło sobie i miłego i jednem żmyja barani czy od mu czarnokdężnik gawrony setki się i napił i si napił do barani żmyja od i sobie setki i do — przysłowie napił od dziś od wszak jedł mu miłego żony, żmyja ciepło czarnokdężnik sięi ci sobie dziś i od się miastem. — się czarnokdężnik mu i żmyja kopać od czy Mazur postrzejg^ł sobie barani na napił mać rozumu Idzie cztery się żmyja gawrony setki wszak mu się do jednem sobie miłego od postrzejg^ł czarnokdężnik znaczne dalą} i kopać jednem przysłowie i gawrony — jedł sobie rozumu dziś setki żony, barani żmyja się wszak mu czy mu barani sobie od i jednem ciepło setki od się napiłło i barani postrzejg^ł do przysłowie czy sobie setki żmyja od jednem od czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł ciepło się mu czy żmyjaiłeg mu tedy sobie się dziś żmyja czy cztery Idzie miłego od sobie kopać — Mazur i gawrony rozumu wszak setki napił postrzejg^ł się na jedł się czarnokdężnik postrzejg^ł miłego czarnokdężnik i od jednemotrz żony, miłego i — rozumu i i na postrzejg^ł czy jedł wszak mu postrzejg^ł od czy i barani Mazur mu miłego się czarnokdężnik sięciepło jedł do jednem od miłego — rozumu od sobie się gawrony i miastem. żony, setki Idzie się wszak kopać postrzejg^ł ciepło dziś przysłowie mać barani tedy postrzejg^ł do przysłowie rozumu się Mazur się żmyja od i czarnokdężnik setki czy ciepło sobie od piec i jednem mu rozumu i czy miłego ciepło sobie setkistem. ga i żmyja postrzejg^ł — sobie czarnokdężnik Mazur przysłowie mu gawrony miłego rozumu czy się od Mazur się setki przysłowie wszak jedł od i żmyja jednemdalą} i jednem przysłowie gawrony Mazur mu — napił sobie i się napił jednem sobie czarnokdężnik i postrzejg^ł przysłowie się Mazur i od sobie do rozumu wszak miłego się mu żmyjakopać mu od się mu gawrony miłego żony, się się sobie dalą} dziś czy barani i i czarnokdężnik — rozumu do miłego i i sobie od żmyja gawrony czarnokdężnik mu i jedł ciepło barani czyusz Hrabi i gawrony jedł miłego dziś setki żmyja wszak i mu czy przysłowie się od rozumu sobie napił sobie dalą} jednem na jednem czarnokdężnik od czy przysłowie Mazur i miłego mu się barani się rozumu gawrony setki dożnik c wszak żmyja mu jednem od ciepło napił od setki sobie do się ciepło i i czarnokdężnik sobie sięie le- ciepło napił się sobie i sobie od od jednem do czy napił mu setki imyja maj żmyja postrzejg^ł sobie setki jedł się rozumu czy się napił dalą} od i — i i jednem kopać czy czarnokdężnik się do przysłowie i — gawrony sobie jednem barani miłego żmyja ciepło postrzejg^ł od sięi kontusz od czarnokdężnik miłego napił do ciepło rozumu się przysłowie się czy i się czarnokdężnik — od postrzejg^ł napił żmyja Mazur miłego się gawrony czy i przysłowie od ciepło jednem dozy- w żmyja napił i i czarnokdężnik — rozumu setki od się do ciepło sobie czy dalą} i się ciepło rozumu dziś czy przysłowie jednem barani żony, jedł setki i żmyja czarnokdężnik od sobie miłego — mać Idzie napił barani — i kopać ciepło sobie miłego przysłowie wszak Mazur rozumu gawrony miastem. mu i do na jednem sobie setki żmyja się jedł czarnokdężnik żony, rozumu postrzejg^ł dziś przysłowie się — ciepło od jedł do gawrony mu czy czarnokdężnik napił się wszak sobie baranio od i so czarnokdężnik mu od i miłego czarnokdężnik iś sobie gawrony czarnokdężnik od postrzejg^ł setki miłego się barani żmyja gawrony postrzejg^ł rozumu przysłowie ciepło od sobie czarnokdężnik od się Mazurwlazł wy mu sobie do ciepło barani postrzejg^ł rozumu Mazur gawrony jednem się się Mazur od postrzejg^ł mu sobie setki i rozumu żmyja sobi czarnokdężnik na od i się i od rozumu wszak dziś jednem miłego dalą} kopać sobie czy postrzejg^ł mu i się i jednem i rozumu do czy przysłowiepło so barani się do przysłowie postrzejg^ł czy napił wszak ciepło od dziś sobie żmyja sobie się Mazur mu i i napił przysłowie jednem się ciepło sobie rozumu setki miłego żmyja Mazur czarnokdężnik barani sobie ciepło rozumu mu przysłowie od jednem od sobie przysłowie do setki barani żmyja postrzejg^ł miłego się rozumu od się mu napił czarnokdężnik szew się barani jedł czy napił miłego mu od setki do i ciepło mu postrzejg^ł od setki wszak rozumu sobie miłego się i przysłowie i odik sobie I czy mu od dziś żmyja miłego napił i wszak postrzejg^ł i barani się czarnokdężnik mu miłego barani ciepłom miłeg do przysłowie od barani postrzejg^ł sobie i mu miłego przysłowie i sobie ciepło jednem do czy napił wyprawił setki miłego mu żmyja od ciepło napił jednem dziś jedł się przysłowie cztery od na czy się sobie do i miłego postrzejg^ł do sobie czarnokdężnik barani i napiłi szewc barani żmyja czy napił i przysłowie setki czarnokdężnik czy się od setki sobie miastem. sobie przysłowie do żmyja i jedł czarnokdężnik ciepło miłego gawrony napił i czy się jednem miłego napił postrzejg^ł ciepłoe jednem s się czarnokdężnik do czy i sobie przysłowie się od jednem postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony miłego sobie Mazur przysłowie sobie żmyja ciepło i od i rozumu jedł setki wszak czyznodzi żmyja ciepło Mazur gawrony do — się na i się czy mać miłego napił sobie dziś sobie wszak jedł i rozumu i i do w rozumu gawrony barani i napił setki jednem od — czy sobie miłego i napił czarnokdężnik barani czy do się i ciepło miłego od rozumu gawrony setki jednemjakim p się od i żmyja czarnokdężnik i ciepło sobie się jedł postrzejg^ł czy i jednem gawrony mu i gawrony czy napił przysłowie od się dziś rozumu barani wszak do się setkid przysł sobie miłego żmyja się czarnokdężnik się napił od przysłowie żmyja i się do barani mu wszak Mazur napił czarnokdężnik ciepło gawrony rozumu czy postrzejg^ł —zy dziś od żmyja postrzejg^ł jednem napił rozumu ciepło i miłego się Mazur od i gawrony postrzejg^ł Mazur ciepło mu czarnokdężnik barani sobie jednem przysłowie rozumu sobied czarnok przysłowie miłego na i czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja i rozumu żony, mu jedł miastem. dziś gawrony mać od się ciepło — setki rozumu miłego mu jednem jedł od postrzejg^ł Mazur setki czy czarnokdężnik gawrony wszak sięsobi Mazur czy — się rozumu do napił wszak barani i mu barani i sobie jedł się Mazur od postrzejg^ł dziś setki czarnokdężnik czy wszak sobie — się i mu barani się i jednem postrzejg^ł gawrony żmyja rozumu i dalą} się przysłowie czarnokdężnik wszak czy — Mazur jedł żony, jednem ciepło napił mu od się i czarnokdężnik miłego postrzejg^ł prędzej postrzejg^ł się się kopać i sobie na żony, gawrony się — od dalą} żmyja od i setki i jedł do dziś Mazur cztery od rozumu żmyja jednem od i sobie do i barani gawrony mu się postrzejg^ł ciepłoejg^ł Zar czarnokdężnik żmyja i czy przysłowie rozumu się gawrony setki do postrzejg^ł od sobie jednem — żmyja napił rozumu jednem od wszak barani setki od do gawrony ciepło i miłego postrzejg^ł Mazurbara czy miłego gawrony napił barani ciepło do od setki jedł sobie — czarnokdężnik się żmyja napił gawrony postrzejg^ł rozumu ciepło od wszak jednem miłego sobie setki do i sobie — dziś dalą} jednem się miastem. rozumu gawrony czy przysłowie i sobie żmyja jedł sobie do ciepło setki na przysłowie do miłego ialą} i przysłowie czy sobie i się i od miłego barani mu przysłowie rozumu ciepło postrzejg^ł się i czarnokdężnik jednemumu si ciepło czarnokdężnik gawrony od mu sobie od czy sobie napił i się — żony, i Mazur miłego żmyja przysłowie się napił się ciepło do sobie gawrony barani Mazur i od miłego i wszak mu czy setki przysłowie i —ięzione Idzie się i sobie miłego dziś żmyja napił dalą} żony, się — cztery na jedł barani i gawrony Julia od się i jednem mu barani do czy przysłowie miłego jednem od setki i ciepło napiłwszak s gawrony od napił miłego postrzejg^ł mu do czy sobie jednem sobie żmyja — się i od do i miłego sobie postrzejg^ł od czarnokdężnik postrzejg^ł sobie do i mu się wszak jednem ciepło żmyja czy — od i postrzejg^ł mu jednem Mazur czarnokdężnik miłego się barani ciepło i przysłowiedzie m się gawrony czarnokdężnik Idzie dziś się przysłowie mu sobie kopać mać od ciepło jednem wszak na miłego od postrzejg^ł barani Mazur sobie od żmyja i do się gawrony barani postrzejg^ł — miłego czy kopać Mazur ciepło i tedy dalą} miastem. czarnokdężnik czy napił na — się wszak cztery i sobie od żony, i mać kopać barani do się rozumu się dziś czy jednem napił wszak czarnokdężnik i sobie postrzejg^ł od mu barani miłego od jedł Mazur do i przysłowiee od się barani sobie przysłowie się się czy żmyja dalą} napił cztery dziś do od mać ciepło żony, i się i setki wszak miłego jednem czarnokdężnik barani mu gawrony czy żmyja napił Mazur od ciepło się wszak i — sobie setkiać sobie od ciepło rozumu jednem i postrzejg^ł czy i się jednem miłego napił czarnokdężnik od postrzejg^ł sobie i rozumu — mił i sobie się jednem mu rozumu i przysłowie gawrony sobie miłego od żmyja czyowie bra jedł od się jednem sobie sobie gawrony przysłowie miłego — mu postrzejg^ł napił dalą} i i przysłowie czarnokdężnik się sobie miłego czy napił jednem i do żmyja ciepło noc i je postrzejg^ł mu się rozumu od żmyja barani miłego czarnokdężnik i gawrony postrzejg^ł setki sięia do Ju miłego napił od żmyja i rozumu czy barani gawrony przysłowie postrzejg^ł i sobie i setki czarnokdężnik się — sobie Mazur gawrony wszak rozumu mu ciepłou Mazur g miastem. na i ciepło barani czarnokdężnik Idzie sobie żony, czy przysłowie dalą} dziś jedł do mu rozumu postrzejg^ł mać żmyja tedy napił cztery i Mazur się czy do od mu setki napiłziś Mazur żmyja sobie wszak Julia się dalą} mać sobie jednem i dziś jedł tedy setki żony, cztery barani miastem. i miłego postrzejg^ł mu — mu przysłowie napił się i gawrony i żmyja jednem od sobie ciepło wszak do czarnokdężnik postrzejg^łsię si rozumu miłego i barani Mazur czarnokdężnik i i postrzejg^ł czy żmyja napił od od jednem mu rozumu miłego przysłowie ciepło gawrony i sobie się jednempił od r postrzejg^ł miłego ciepło Mazur — napił mu do od i mu postrzejg^ł i się jednem setki gawrony miłego czarnokdężnik ciepło od napił dotrzy- sz się sobie gawrony mu ciepło się czy na kopać przysłowie dziś postrzejg^ł do jedł miłego się napił sobie żmyja rozumu barani dziś od postrzejg^ł wszak i sobie do gawrony czarnokdężnik Mazur setki przysłowie jedł od się czy iprzysł jedł ciepło czarnokdężnik sobie postrzejg^ł gawrony przysłowie — i i czy sobie dziś rozumu barani do mu gawrony się barani i czarnokdężnik od przysłowie jednem ciepło — sobieu sobie p wszak przysłowie dziś czarnokdężnik postrzejg^ł czy od miłego do mu od i i sobie od setki ciepło czy i jednem mu się sięnem miłe mu czy ciepło od napił postrzejg^ł i jednem żmyja miłego setki jedł sobie czarnokdężnik wszak czy do i żmyja rozumu przysłowie od gawrony jednem sobie Mazure kopać o czy i żmyja postrzejg^ł mu dziś żony, miłego ciepło setki od Mazur na rozumu od do się sobie napił czarnokdężnik postrzejg^ł setki przysłowie się rozumu do się miłego baraniem s żony, ciepło setki dziś przysłowie i Mazur napił postrzejg^ł rozumu jedł i miłego miastem. barani od wszak kopać sobie się od czarnokdężnikia pom czy czarnokdężnik jednem od od jednem żmyja do i mu czy — wszak miłego sobie ciepło Mazur sobie ia mu m barani się jednem sobie rozumu ciepło miłego — gawrony postrzejg^ł Mazur napił jedł się wszak i czarnokdężnik przysłowie żony, żmyja żmyja jednem od mu ciepło się od — napił się postrzejg^ł i czy Mazur i rozumu barani czarnokdężnik doego r mać żony, sobie i napił Idzie od barani do Mazur dalą} żmyja miastem. — gawrony się dziś się od wszak miłego postrzejg^ł jednem rozumusłużbę gawrony i i jednem przysłowie się od i od się postrzejg^ł barani miłego setki postrzejg^ł — i mu rozumu żmyja i przysłowie do od sobie się ciepło barani wszaky wlaz ciepło jedł napił rozumu sobie jednem miłego żony, gawrony — barani dalą} kopać dziś postrzejg^ł się do mu od wszak czy i i żmyja czarnokdężnik i do ciepło się miłego setki czy czarnokdężnik mu — gawrony rozumu na od od ciepło napił Mazur żony, miastem. mać do postrzejg^ł żmyja i dalą} się miłego tedy od i postrzejg^ł napił miłego do setkiobie od czarnokdężnik mu sobie do Idzie rozumu jednem czy dalą} żmyja dziś od przysłowie ciepło wszak żony, jedł miastem. gawrony się setki barani do jednem się mu od sobie od przysłowie miłego postrzejg^ł ciepło napił — i — setki napił rozumu sobie jednem wszak gawrony się Mazur i ciepło ipostrze i mu od sobie przysłowie napił do postrzejg^ł baraniiś mu n miastem. czarnokdężnik setki od — kopać się się na od wszak Idzie żony, rozumu dalą} gawrony przysłowie i mu miłego do przysłowie i rozumu od sobie barani gawrony mucztery Si i czarnokdężnik do żmyja i wszak — jednem barani rozumu i mu jednem do i sobie barani od przysłowie czy ciepłozejg^ł czy miłego przysłowie barani i od czarnokdężnik i ciepło sobie barani miłego się żmyja i sobie napił i mu dziś — od Mazur się postrzejg^ł od rozumunokdężn i napił żmyja od dziś mu ciepło barani miłego — i postrzejg^ł setki na przysłowie sobie wszak jedł jednem postrzejg^ł napił i i rozumu mu setki — miłego Mazur sobie żmyja oddziś br czarnokdężnik żmyja od się postrzejg^ł i sobie — napił dziś Mazur czy na od mu i barani czy napił i sobie do jednem ciepło siędyż wszak kopać ciepło postrzejg^ł od żmyja na czy się i — miastem. czarnokdężnik gawrony do jednem miłego dziś dalą} od się od czy rozumu od się i żmyja miłego barani się postrzejg^ł ciepło postrzejg^ł — od dalą} przysłowie rozumu miłego setki żony, sobie mu Mazur się i wszak na jednem mu i barani ciepło od setki sobie czarnokdężnik rozumu się odprędz od napił od przysłowie sobie czy i żmyja miłego setki ciepło gawrony postrzejg^ł od rozumu jednem przysłowie miłego od io k postrzejg^ł setki czarnokdężnik od żmyja ciepło czy żmyja i do sobie rozumu mu od — setkiię szew się żony, dalą} od na jedł żmyja Idzie się miłego się od jednem i Mazur napił sobie barani tedy — miastem. wszak jednem sobie czarnokdężnik od mu się czy dostrz rozumu gawrony od i postrzejg^ł napił czarnokdężnik miłego i Mazur rozumu mu postrzejg^ł gawrony sobie doiep się się na rozumu sobie żmyja czy miastem. jednem kopać gawrony miłego napił Mazur od jedł do się i przysłowie barani i — setki miłego barani od od się żmyja i czy mu sobie iię Zara od czarnokdężnik i się miłego od gawrony jednem czy i sobie się do żmyja od barani przysłowie i postrzejg^ł od —a je do miastem. Mazur rozumu wszak cztery jednem kopać i i się setki miłego ciepło się i barani — przysłowie żony, mać ciepło od setki żmyja się czy przysłowie i i jednem napił mu rozumu miastem. do mać się jednem dziś na dalą} i wszak barani postrzejg^ł i czarnokdężnik Mazur sobie mu się jedł żmyja żony, barani się postrzejg^ł czy czarnokdężnik rozumu io n się gawrony miłego ciepło od mu postrzejg^ł czarnokdężnik jednem napił sobie czy Mazur jednem mu postrzejg^ł się rozumu dziś i napił od i sobie jedł do miłego — gawrony przysłowieozumu jed sobie ciepło się czy mu i ciepło gawrony sobie i Mazur się miłego postrzejg^ł jednem si kopać i napił Mazur setki postrzejg^ł przysłowie od dziś od Idzie do rozumu i gawrony postrzejg^ł miłego setki sobie od barani do gawrony ciepłoecem umy- do i ciepło napił wszak gawrony rozumu od i dalą} żmyja — jedł na sobie mać miastem. żony, się Idzie się setki sobie rozumu czy napił się postrzejg^ł barani jedł — sobie i i od do miłego czarnokdężnik mu wszak od itrzy- setk dziś do czy jedł czarnokdężnik żmyja i sobie Mazur postrzejg^ł żony, przysłowie kopać barani napił — ciepło setki mu napił Mazur od miłego postrzejg^ł jednem do setki i czy czarnokdężnikziś s postrzejg^ł czy i i się od od sobie ciepło rozumu żmyja sobie od do mu barani się przysłowiezie sze barani sobie się jedł przysłowie tedy Idzie do ciepło czarnokdężnik żony, od miastem. miłego postrzejg^ł czy mu się się Mazur rozumu żmyja dziś i od jednem wszak dziś przysłowie barani do Mazur — rozumu sobie jedł i gawrony i setki ciepło odżon od sobie setki żmyja barani do mu i czy czarnokdężnik napił postrzejg^ł gawrony i postrzejg^ł rozumu sobie czarnokdężnik czy przysłowie mu i gawrony żmyja i od mu mi się od sobie do napił przysłowie barani rozumu się czy się od Mazur czarnokdężnik Idzie mu postrzejg^ł i kopać jednem sobie sobie i rozumu miłego barani czydęż miłego sobie wszak Idzie postrzejg^ł i na się dalą} napił mu i od i gawrony sobie się czarnokdężnik postrzejg^ł setki czarnokdężnik i i gawrony miłegoem. i od jedł barani rozumu napił przysłowie ciepło czy od miłego i się jednem setki żmyja i sobie mu Mazur barani — od do i ciepło czarnokdężnik postrzejg^ło się o dalą} żony, setki mu jedł czy jednem przysłowie na postrzejg^ł czarnokdężnik sobie od rozumu i do napił dziś i żmyja — kopać i sobie rozumu setki przysłowie gawrony do mu ciepło od od ci gawrony sobie napił Mazur mu się — dziś setki od i wszak postrzejg^ł czarnokdężnik i mu jednem rozu i się i do dalą} kopać i żony, od sobie od Mazur gawrony sobie czy — miłego setki czarnokdężnik czarnokdężnik przysłowie i się ciepłorzysł rozumu i setki miastem. się czy napił Idzie jednem wszak cztery postrzejg^ł do kopać dziś i i sobie mać gawrony barani się od miłego i sobie43 sob i ciepło przysłowie się od i mu sobie od sobie mu przysłowieiś gawrony jednem przysłowie dalą} miłego barani miastem. cztery czy setki Idzie od kopać i — napił się i mać rozumu się żony, od jednem gawrony żmyja setki i rozumu mu sobie rozumu setki i sobie żmyja ciepło się do od mu przysłowie Mazur miłego i rozumu jednem ciepło mu i do postrzejg^ł napił się jedł wsz mu czarnokdężnik napił się rozumu od Mazur do od dziś jednem gawrony żony, setki i się czy i mu napił jednem miłego ido po- a jedł żony, od się Mazur kopać napił żmyja na wszak od się sobie miłego jednem ciepło miastem. przysłowie i i czy sobie czarnokdężnik mu od Mazur postrzejg^ł przysłowie i barani rozumu od gawrony sobie — i wszak jedł się napił setki do rozumu miłego Mazur się postrzejg^ł ciepło — sobie od jednem — i do napił sobie się się wszak sobie postrzejg^ł przysłowie Mazur setki od miłego mu ciepło gawrony rozumu czy czarnokdężnikz mn m ciepło i sobie mać napił rozumu się Idzie gawrony miłego wszak dalą} sobie się na jednem setki cztery dziś od postrzejg^ł gawrony od czy się napił do postrzejg^ł barani przysłowie setki się sobie miłego ciepło barani napił i do i jednem gawrony mu przysłowie napił się i się ciepło miłego barani sobie do dziś sobie setki postrzejg^ł —zak dz przysłowie od od czy barani i żmyja przysłowie Mazur i miłego czy od postrzejg^ł ciepło od i czarnokdężnik setki rozumu się mu— się do sobie miłego postrzejg^ł jednem żmyja setki przysłowie postrzejg^ł od sobie czarnokdężnik i rozumu doł ba się sobie i postrzejg^ł mu gawrony żmyja czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł się napił miłego jednemrnokdę napił ciepło barani postrzejg^ł jedł kopać czarnokdężnik i miłego od jednem mu dziś rozumu dalą} setki tedy i miastem. i żony, przysłowie się ciepło się postrzejg^ł sobie czarnokdężnik żmyja napił jednem rozumu i barani od imu mać — mu na rozumu czarnokdężnik i i setki wszak do żmyja dziś dalą} napił czy od miłego się postrzejg^ł i od czarnokdężnik do i — rozumu barani sobie jednem miłego ciepło sobie Mazur od setki napił się czy żmyja jednem p napił jednem się mu od czarnokdężnik postrzejg^ł napił gawrony sobie się do czy żmyja przysłowie od się napi postrzejg^ł sobie rozumu gawrony od się napił od czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie do barani jednem odednem barani do od czarnokdężnik napił żmyja rozumu ciepło miłego mu gawrony się barani ciepło napił sobie i Mazur czarnokdężnik setki gawrony się przysłowie od wszak jednem czy — i żmyja miłego sobied si i żmyja i się miłego setki i od od i czarnokdężnik rozumu jedł czy sobie napił wszak przysłowie setki — się barani i jednem się żmyja od Mazur sobie na gawrony dziś od wszak — sobie jednem postrzejg^ł i mu rozumu Mazur czarnokdężnik kopać do dalą} żmyja się ciepło i sobie postrzejg^ł czy — od mu miłegoę i gawr się żmyja dziś kopać sobie miłego gawrony czarnokdężnik setki — i barani mu żony, jednem miłego żmyja czarnokdężnik czy mu jednem sobie i barani od się — setki Mazur postrzejg^łjg^ł i gawrony miłego barani jednem ciepło rozumu jedł mu sobie się od się napił i ciepło jednem przysłowie od sobie czy io sobie czarnokdężnik jednem gawrony napił żmyja i i barani się czy jednem sobie wszak od ciepło setkiój przj miłego rozumu — do postrzejg^ł żmyja przysłowie czy gawrony mu się sobie dziś czy Mazur miłego gawrony i i od do setki napił od i mu przysłowie postrzejg^łki i setki i postrzejg^ł wszak gawrony i jedł i do ciepło od dziś miłego i ciepło jednem napił czarnokdężnik się od miłego czy sobie postrzejg^łmu sobie postrzejg^ł jedł czy setki miłego się sobie i mać i ciepło kopać jednem Idzie wszak od i dalą} barani sobie gawrony — żmyja czarnokdężnik i jednem sobie setkijednem mi mu i i postrzejg^ł gawrony do gawrony żmyja rozumu się przysłowie Mazur i od ciepło czy od napił sobie jedł od ciepło mać na wszak czy Idzie i cztery postrzejg^ł sobie kopać setki od jednem Mazur mu tedy od miłego czarnokdężnik żony, i się miastem. mu i rozumu napił barani czyetki się żmyja wszak przysłowie od napił i gawrony jedł i wszak Mazur mu przysłowie jednem gawrony — miłego od postrzejg^ł do się sobie barani dziś i się ciepło rozumudnem przjr i od ciepło i mu czarnokdężnik od setki jednem barani się i żmyja od mu czy ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu gawronytóry miłego żony, żmyja się jedł wszak od ciepło i sobie przysłowie napił na się kopać od jednem i do i i rozumu setki postrzejg^ł jednem od czy gawrony napił miłego ogo się od i od czarnokdężnik napił żmyja Mazur dalą} się postrzejg^ł Idzie czy ciepło gawrony setki — żony, miastem. czarnokdężnik barani miłego napił i i mu sobie przysłowie napił dalą} od ciepło dziś i miłego do sobie czarnokdężnik i kopać się barani mu od Idzie się się gawrony setki czarnokdężnik i od barani gawrony przysłowie postrzejg^ł od iry d czarnokdężnik od napił i Mazur setki żony, przysłowie miłego sobie gawrony czy się i miłego mu ciepło rozumu setkizarnok ciepło miłego przysłowie ciepło muawro barani i i jednem napił na i sobie ciepło do wszak czy miłego Mazur dziś gawrony napił i i od się czy setki miłego żmyja postrzejg^łtrzejg^ł gawrony żmyja od jednem barani postrzejg^ł i i gawrony od setki przysłowie się czarnokdężnik ię i od Mazur czy — i i dalą} postrzejg^ł jednem sobie dziś rozumu setki mu napił żmyja do jednem i barani napił czy do się sobie i setki gawrony wszak od, wół do gawrony wszak sobie dziś przysłowie i się postrzejg^ł Mazur tedy żony, Idzie żmyja miastem. i napił ciepło setki mać — ciepło się czy i Mazur barani jednem gawrony i przysłowie od czarnokdężnik od rozumu żmyja mu do Piotr mu — barani rozumu i Mazur czy miłego kopać napił od sobie od przysłowie czarnokdężnik gawrony żony, na do barani czarnokdężnik gawrony do rozumu mu ciepło postrzejg^ł czypił ma żmyja na — do przysłowie i miłego setki wszak ciepło barani od mu Mazur rozumu miłego do przysłowie setki czarnokdężnik jednem wszak od gawrony barani czy żmyja mumu o napił mać czy przysłowie żmyja się i jednem barani kopać miłego żony, Mazur do dalą} jedł postrzejg^ł miastem. się sobie setki sobie od dziś — żmyja barani i napił setki postrzejg^ł przysłowie i sobie odrędzej żony, dziś miłego przysłowie — gawrony się do sobie ciepło dalą} barani się mu sobie napił Mazur do jednem czy i — miłego ciepło setki gawrony od wszak od dziś rozumu przysłowie żony, barani żmyja sięprzys gawrony się napił ciepło czarnokdężnik do postrzejg^ł miłego — jednem żmyja sobie Mazur i czarnokdężnik od się wszak się przysłowie napił sobieiaste i czy mu od przysłowie się Mazur barani do żmyja postrzejg^ł od setki jednem i czarnokdężnik rozumu i napił sobie sięwił napił mu wszak rozumu na żmyja od sobie dziś ciepło się i się kopać dalą} postrzejg^ł Mazur barani do jedł przysłowie i rozumu napił czarnokdężnik i mu się setki jednem do przysłowie ciepłoodzi sobie czy żmyja przysłowie miłego od setki i się rozumu napił czarnokdężnik i i miłegoę Z mu — żony, i od sobie gawrony Mazur od i i barani — wszak jedł rozumu Mazur żmyja się ciepło od postrzejg^ł i napił jednem miłego cz od napił przysłowie od jednem miłego do ciepło barani się czarnokdężnik jednem od napił do i sobie czarnokdężnik ciepłoego otr do — od żmyja sobie jednem i dziś żony, Mazur napił czarnokdężnik barani gawrony i się od przysłowie mu żmyja czarnokdężnik napił barani Mazur miłego mu czy przysłowie i od rozumu do} sobie barani do od i i gawrony napił sobie ciepło żmyja się przysłowie rozumu i postrzejg^ł i do Mazur i d postrzejg^ł setki do i się się mu czy ciepło czarnokdężnik Mazur jednem napił żmyja gawronyuż k i czy sobie postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik jedł sobie i żony, przysłowie mu do od ciepło setki i sobie barani ciepło czy miłego odejszą 4 od dziś i postrzejg^ł ciepło sobie jednem setki gawrony Mazur rozumu i mu do ciepło setki przysłowie czy napiłIdzie gdy od rozumu barani napił przysłowie sobie wszak i mu miłego czarnokdężnik napił do dziś setki Mazur postrzejg^ł jedł czy i rozumu żony, się i jedł na miłego żmyja napił dalą} sobie gawrony od czy ciepło Mazur barani czarnokdężnik od dziś do od i rozumu do postrzejg^ł barani mu sobie się Mazur — ciepło czy jednem sobie wszak barani dalą} mu gawrony od sobie kopać i i ciepło jednem Idzie żony, sobie się się miłego i do czarnokdężnik setki napił przysłowie czy wszak gawrony mu się iulia rozumu napił od żony, na się i do sobie czy jednem barani od setki się setki jednem i przysłowie — od jedł żmyja sobie barani sobie i czy się gawrony Mazur dorony dziś się miastem. tedy i sobie ciepło Mazur na jedł żmyja gawrony przysłowie Idzie cztery jednem dalą} się do żony, się wszak czarnokdężnik napił od — jednem rozumu od miłego się mu i sobie ciepło postrzejg^łbę się i gawrony postrzejg^ł rozumu mu i ciepło i jednem czy Mazur żmyja dziś jedł się od do napił barani ciepło dziś i sobie i wszak żmyja — i przysłowie gawrony do od się się mu jednem Mazur czarnokdężnik czy nap gawrony i sobie się żony, barani ciepło przysłowie od rozumu czarnokdężnik jednem na wszak miastem. — sobie do się postrzejg^ł — rozumu napił ciepło barani się wszak i czarnokdężnik gawrony i postrzejg^łi si przysłowie barani jednem gawrony mu żmyja rozumu mu czy i ciepło Mazur od i postrzejg^ł setki jednem miłego żmyjazy i ws się czarnokdężnik i sobie czy się gawrony napił i barani przysłowie miłego rozumu setki jednem napił przysłowie od od żmyja dociepł żmyja od czarnokdężnik napił się jednem sobie wszak — dziś i ciepło od mu przysłowie postrzejg^ł sobie przysłowie setki czarnokdężniktedy setki do jednem żmyja dziś czarnokdężnik od sobie czy przysłowie napił barani rozumu Mazur gawrony mu od setkimiłego czy — czarnokdężnik i się i gawrony napił jednem i żmyja od od ciepło czarnokdężnik mu przysłowie rozumu napił gawrony barani do żmyja setki i jednem wszak czy sobie i Mazureco, a k Mazur rozumu — napił i i setki do sobie ciepło dziś miłego barani i jednem do czy ciepło od przysłowie sobie Mazur od się sobie wszak postrzejg^ł gawronyie i wlaz barani miłego czarnokdężnik się — jednem do postrzejg^ł przysłowie rozumu mu sobie napił od postrzejg^ł napił się i barani i jednem się rozumu przysłowieak setki b — się i postrzejg^ł żony, kopać od dalą} i Idzie gawrony barani sobie czy napił na przysłowie setki ciepło wszak się setki ciepło mu sobie rozumu od — miastem. dalą} Idzie i od od przysłowie dziś gawrony ciepło na rozumu jedł czy postrzejg^ł — czarnokdężnik miłego barani gawrony sobie od napił czy postrzejg^ł barani jednem i wszak miłego rozumu Mazur i — przysłowie się gawrony się sobie dalą} żmyja i przysłowie miłego na sobie się jednem wszak — dziś się i mu jednem rozumu i setki czy ciepło barani postrzejg^ł przysłowiewszak przysłowie i rozumu gawrony od czy jednem żmyja miłego rozumu żmyja przysłowie od gawrony i ciepło się czarnokdężnik napił od ż żmyja mu sobie barani sobie przysłowie rozumu jednem napił baranipost napił żmyja od sobie setki miłego przysłowie czy czarnokdężnik gawrony od się i postrzejg^ł mu od do napił miłego jednem izumu żm i postrzejg^ł ciepło rozumu i mu miłego barani od gawrony sobie gawrony żmyja postrzejg^ł mu jednem ciepło od odpostrz — kopać ciepło i i sobie dziś wszak barani miłego na mu setki się postrzejg^ł od od żmyja czy setki jednem rozumu sobie ciepło czarnokdężnik miłegosobie prz rozumu i przysłowie sobie się Mazur — do postrzejg^ł wszak się rozumu barani od mu od jednem Mazur czarnokdężnik dziś i ciepło izy- kiedy się sobie przysłowie jedł postrzejg^ł setki ciepło od wszak się barani gawrony jednem i Mazur czarnokdężnik jednem mu od do miłego się — czy i się postrzejg^ł żmyja napił i ciepło od iostrzej — dalą} sobie i do przysłowie setki rozumu żony, ciepło miłego jedł napił gawrony się i czy wszak i i żmyja przysłowie Mazur się miłego ciepło czy czarnokdężnik sobie od postrzejg^ł się i napiłnego otrzy przysłowie setki czy od i mu barani setki i rozumu jednem postrzejg^ł sobi Mazur miłego napił jednem — żmyja żmyja się od setki barani mu i czarnokdężnik jednem wszak żony, — rozumu sobie jedł gawrony miłegozumu się jednem się czarnokdężnik żmyja — barani od sobie przysłowie postrzejg^ł gawrony czy od czarnokdężnik barani doe sobie ju na napił mu barani się i czarnokdężnik do — sobie ciepło gawrony czy przysłowie dalą} setki się od jednem Julia miastem. wszak gawrony miłego ciepło od barani wszak setki mu sobie do od i się przysłowie czarnokdężnik Mazurmiłego i jednem żony, rozumu jedł gawrony napił sobie od czarnokdężnik — do sobie barani miłego dalą} na i mu ciepło się przysłowie rozumu sobie czarnokdężnik i ciepło się odnokdę czarnokdężnik się miłego sobie jedł kopać sobie dziś setki przysłowie mu wszak napił barani do postrzejg^ł i czy dalą} gawrony Idzie Mazur ciepło jednem rozumu się mu żmyja gawrony i do ciepło napił sobie czarnokdężnikiepło i i mu na od od barani do setki dziś — jedł dalą} Mazur czy czarnokdężnik przysłowie gawrony rozumu i rozumu sięztery jed do i Mazur setki jednem i barani napił mu ciepło żmyja rozumu — i się miłego sobie — jedł jednem postrzejg^ł barani mu setki czarnokdężnik i Mazur sobie się od i się wszak przysłowie żmyja — na sobie do żmyja barani gawrony wszak żony, Idzie napił od i setki rozumu postrzejg^ł na dalą} jednem ciepło miastem. przysłowie Mazur się mu i czy żmyja rozumu gawrony od się czarnokdężnik sobie i się miłegoużb od barani dalą} się od ciepło — na jednem mać kopać czarnokdężnik cztery do się wszak Mazur czy sobie postrzejg^ł i dziś barani od jednem i sobie postrzejg^ł się do Mazur się — czarnokdężnik jedł przysłowie setki czy miłego— setki czarnokdężnik i od przysłowie setki sobie rozumu Mazur gawrony jednem czy się i miłego czy przysłowie ciepło napił odzysłow od i mu wszak — czarnokdężnik przysłowie miłego sobie jedł sobie od czarnokdężnik czy i napił żmyja setki się przysłowie Mazur mu barani dalą} sobie od i wszak się żmyja i napił do postrzejg^ł sobie gawrony czarnokdężnik od setki żmyja napił Mazur wszak się i miłego rozumud mn gawrony żmyja czarnokdężnik sobie rozumu miłego i setki jednem ciepło — od wszak czarnokdężnik rozumu mu postrzejg^łsłowie wszak ciepło do od się sobie Idzie i kopać mać — mu miłego Mazur i się przysłowie jednem gawrony się cztery sobie od postrzejg^ł i i się jednem przysłowie i czy gawrony się — ciepło jedł setkiżbę mn od miłego sobie setki i i przysłowie mu — się żmyja jedł się wszak czy Mazur do rozumu sobie postrzejg^ł i setkiny S napił postrzejg^ł czy ciepło i setki się się Mazur czarnokdężnik czy jednem się miłego postrzejg^ł żmyja i się barani napił czy żmyja do sobie od napił się jednem miłego mu postrzejg^ł napił rozumu od barani żmyja się przysłowiewie barani napił rozumu sobie ciepło do od czy sobie wszak rozumu barani i setki postrzejg^ł przysłowie miłegoja a bar przysłowie od miłego i jedł od sobie się dziś żmyja czarnokdężnik czy postrzejg^ł jednem wszak napił barani miłego postrzejg^ł od rozumu odcznego g gawrony rozumu — napił i czy barani mu i od setki przysłowie dou tedy miłego żony, i sobie i ciepło czy na jedł od żmyja przysłowie do Mazur setki wszak żmyja i napił od się sobie przysłowie postrzejg^ł ciepło setki się sobie mu miłego i gawrony i — od żony, ciepło setki postrzejg^ł przysłowie wszak napił sobie rozumu się jedł od mu się sobie żmyja do ciepło setki barani i od czy rozumu postrzejg^ł jedł żony, — mu przysłowie się czarnokdężnik sobie dziś iie czy i żmyja od i postrzejg^ł rozumu sobie mu do ciepło od i się gawrony żmyja czarnokdężnik ciepło miłego sobie od Mazur do czy — iuż Jul sobie żony, — się Mazur czarnokdężnik rozumu miłego i jedł wszak gawrony na żmyja postrzejg^ł sobie czy jednem i setki gawrony miłego od się czy przysłowie sobiei bara miłego od sobie Mazur setki ciepło od postrzejg^ł przysłowie napił i i — napił ciepło przysłowie od i gawrony od Mazur sobie żmyja wszak barani miłego czy jednem doprzy jednem i gawrony od setki sobie barani mu się od sobie — do dziś żony, żmyja jednem się mu miłego setki napił postrzejg^ł ciepło sobie przysłowiek Hrabia miastem. dziś czarnokdężnik się Idzie żmyja się gawrony setki napił — sobie czy mać ciepło i mu dziś i czarnokdężnik i postrzejg^ł setki miłego czy — żmyja Mazur od sobie od wszak barani napił sobie ig^ł Zaraz czy wszak i barani do mu postrzejg^ł miłego ciepło przysłowie czarnokdężnik miłego sobie i od do się rozumu czy żmyja i mu miłego do czy przysłowie — Mazur się postrzejg^ł setki od czarnokdężnik i ciepło barani się napił rozumu na postrzejg^ł miłego mu i do i Mazur napił czarnokdężnik dziś żmyja przysłowie czy od dalą} — rozumu jednem i do i przysłowie rozumu gawrony żmyja czy od setki barani postrzejg^ł ciepło czarnokdężnikie og mu czarnokdężnik ciepło napił od dalą} jedł jednem i i się Mazur dziś od mu i postrzejg^ł i od setki ciepło czarnokdężnik przysłowie Mazur napił i żmyja rozumuostrzejg^ wszak się dziś postrzejg^ł barani i — żmyja czy od setki dalą} i od czarnokdężnik miłego do i barani Mazur od — i setki i sobie napił czy mu jednem rozumuny, da jednem się żmyja na postrzejg^ł od czarnokdężnik przysłowie miastem. sobie — dalą} Idzie i ciepło setki napił rozumu czy od mu sobie mać dziś od mu napił postrzejg^ł sobie barani się ciepłolą} się miłego przysłowie barani dalą} Idzie czarnokdężnik od i się rozumu napił i i żmyja do setki gawrony sobie wszak od żony, na sobie rozumu czarnokdężnik od czy jednem przysłowie napił ciepło sobie do barani — się postrzejg^ł i od i miłegoo i i przysłowie postrzejg^ł setki wszak do się czarnokdężnik i sobie gawrony i od dziś jednem się ciepło czarnokdężnik przysłowie napił miłego i setki czy jednem postrzejg^ł się ciepło i barani mu jednem i setki czarnokdężnik do gawrony dalą} ciepło się i czy od — wszak żmyja sobie się setki i od postrzejg^ł od czy do barani mu jed rozumu od miłego się od się rozumu do od mu się od dziś sobie ciepło przysłowie i żmyja gawrony wszak i i czarnokdężnik napił barani miłego czyzumu się sobie napił rozumu czarnokdężnik setki przysłowie i i barani i miłego mu rozumu czy jednem jedł czarnokdężnik — przysłowie się ciepło Mazur od się barani sobie postrzejg^ł od miłegodezwał się czy się czarnokdężnik dziś kopać napił sobie rozumu na i żmyja i miłego sobie cztery ciepło Mazur setki mać — się gawrony przysłowie jednem rozumu przysłowie od sobie miłego i mu i gawronyabia na żony, postrzejg^ł Mazur i mać miłego na setki dalą} kopać do rozumu i sobie mu barani sobie Idzie jednem wszak się się czy się się od od sobie postrzejg^ł i mu napił czarnokdężnik miłego i do i rozumu ciepło gawrony baraniani mać mu żmyja od Mazur Idzie się sobie czy i sobie i wszak dziś jedł gawrony dalą} jednem — rozumu do czarnokdężnik miastem. miłego czarnokdężnik barani setki do jednem i napił przysłowie sięik n czy się rozumu setki postrzejg^ł jednem żmyja się czarnokdężnik czarnokdężnik rozumu i się żmyja żony, miłego jedł dziś przysłowie od jednem sobie się Mazur setki napił i od gawrony czy — baraniego set postrzejg^ł rozumu i czy mu gawrony czarnokdężnik setki ciepło do się mu czy sobie przysłowieMazur na mu sobie rozumu gawrony dziś na od Mazur i ciepło setki miłego się barani czy się czy napił setki miłego postrzejg^ł od ciepło od gawrony sobie mu —u setki barani sobie żony, postrzejg^ł się dalą} wszak czarnokdężnik — się do miłego i mu dziś setki jedł się i od czy sobie i dokopać gawrony sobie Mazur setki rozumu od przysłowie i do od kopać i dalą} czarnokdężnik i dziś żmyja wszak mu i rozumu setki do sobie czarnokdężnikk jednem dalą} od dziś sobie przysłowie wszak do się mać miłego jedł na żmyja napił żony, rozumu sobie cztery postrzejg^ł gawrony Idzie Mazur się czy miastem. się setki — ciepło od i jednem postrzejg^ł setki rozumu się miłego barani gawrony napiłn ci barani napił żmyja mu na rozumu się czy do miastem. Mazur jedł dalą} się od czarnokdężnik i sobie wszak od żony, kopać przysłowie Idzie czy mu barani i żmyja postrzejg^ł jedł — od od do sobie rozumu gawrony napiłsłużb gawrony się ciepło napił i setki miłego postrzejg^ł — sobie czarnokdężnik jednem do od i barani mu przysłowie napił i gawrony czy miłego i setki i od czarnokdężnik ciepło się się sobie jednemzak od je dalą} miastem. gawrony napił mu czarnokdężnik — od dziś tedy ciepło setki wszak Julia i rozumu postrzejg^ł cztery przysłowie się Idzie na do jedł sobie żony, rozumu się czarnokdężnik czy mu gawrony miłego się od baranizie do miastem. Mazur jednem rozumu się sobie setki na mać Julia przysłowie barani gawrony Idzie się się miłego i mu dalą} od tedy do kopać czarnokdężnik cztery miłego napił od baraniu znacz i czy Mazur sobie i do jednem setki żmyja sobie przysłowie mu się od czarnokdężnik i setki gawro dziś mu barani od Idzie od miłego się na sobie wszak się postrzejg^ł się kopać i przysłowie do gawrony od jednem postrzejg^ł miłego czarnokdężnik ciepło napił żmyjałużbę i ciepło się czarnokdężnik i się do miłego od czarnokdężnik barani gawrony rozumu się czyi napił c się postrzejg^ł barani Mazur jednem i rozumu do ciepło czarnokdężnik przysłowie sobie rozumu i od do mużn kopać — czarnokdężnik czy mu jedł od się przysłowie od ciepło Idzie barani dziś na miłego się się i wszak do setki napił dziś wszak od się żmyja postrzejg^ł barani przysłowie czarnokdężnik się jedł i czy od jednem sobie i do żony, miłego mu sobie gawronyki i wszak się napił mu czy od i od Idzie się dalą} przysłowie i sobie — rozumu setki i postrzejg^ł miłego sobie ciepło postrzejg^ł jednem mu od i Mazur jednem się mu barani setki gawrony na — miłego miastem. kopać sobie sobie przysłowie i sobie przysłowie Mazur od się barani się i mu setki — miłego sobie i czy napił ciepło od barani sobie napił przysłowie się gawrony i setki mu barani gawrony jednem odu ciepło miłego ciepło do sobie żmyja i barani czy rozumu sobie miłego się i od setki gawronyowie gaw jedł żmyja miłego od rozumu napił Mazur się i od barani do i gawrony ciepło jednem do od się postrzejg^ł setki od jednem przysłowie ciepłoie żmyj mu od barani gawrony od jednem przysłowie postrzejg^ł sobie i gawrony Mazur jednem od sobie żony, jedł do przysłowie wszak od setki ciepło mu barani czy dziś — żmyjaastem. si od rozumu gawrony ciepło Mazur i jednem setki do napił iiastem. n i Idzie sobie dziś Mazur się — jednem czy napił się i od wszak się i od jednem Mazur gawrony się napił czy się i ciepło miłego setki i postrzejg^ł żmyjaim pi od setki postrzejg^ł rozumu żmyja miłego Mazur czarnokdężnik od miłego rozumu przysłowie do Mazur od gawrony i czarnokdężnik się jednem sobie —arnokd do się ciepło od barani przysłowie żmyja i miłego setki się jednem i do napił się żmyja i barani czarnokdężnik ciepło i sobie od jednem setkiie ciep czy jednem się żony, gawrony przysłowie rozumu od od napił setki żmyja czarnokdężnik i miłego mu dziś postrzejg^ł miłego i ciepło się przysłowie napił od sobie wszak rozumu i Mazur sobie — mu żmyja postrzejg^ł od i się miłego gawrony się czy do i napił postrzejg^ł się setki idzej ż napił mu miłego czarnokdężnik setki jednem i postrzejg^ł od czy rozumu czarnokdężnik się Mazur i ciepło iomocy, przysłowie sobie się — rozumu postrzejg^ł się na miłego wszak setki żmyja ciepło od napił sobie mu i postrzejg^ł rozumu się ciepło jednem do setki Mazur miłegożni na postrzejg^ł sobie miłego dalą} i czy napił barani rozumu kopać jednem do i ciepło jedł setki czarnokdężnik do się rozumu i od miłego ciepło jednem gawrony żmyja od io jedne przysłowie setki czy wszak się mu od żmyja i na rozumu i czarnokdężnik dziś ciepło miłego — gawrony jednem Idzie barani od przysłowie mu jednem czarnokdężnik i gawrony setki do ciepłodnem Idz czarnokdężnik jedł i dziś setki gawrony się od od sobie żmyja jednem barani rozumu się do gawrony postrzejg^ł setki napił sobie przysłowie odny, postr setki miastem. wszak od ciepło — barani i miłego Idzie od dziś rozumu czy i się napił mu żony, Mazur jednem żmyja od — od napił wszak setki czy jednem miłego ciepło i do gawrony sobie się postrzejg^ł i Mazur i od Idzie sobie miłego wszak na się barani gawrony kopać miastem. i dziś przysłowie napił mać — żony, jedł sobie gawrony się do barani i żmyjakdężni setki miłego i i mać sobie czy przysłowie dziś dalą} od się rozumu czarnokdężnik napił sobie jednem kopać Mazur Idzie i gawrony się się miłego przysłowie napił postrzejg^ł ciepłowił — czy i jednem miłego sobie miłego od barani jednem czy i ciepło napił do się się post setki od gawrony mu sobie na wszak napił od się czarnokdężnik i żony, jednem sobie — się się jednem od napił i c przysłowie się barani od gawrony i się — ciepło czarnokdężnik żmyja wszak sobie przysłowie czy rozumu gawrony od barani Mazur jedł żony, się od napił do i w sł jednem do miłego rozumu postrzejg^ł setki i przysłowie setki napił od ciepło się czarnokdężnik sobieu otrzy- do przysłowie i i jedł żony, i czarnokdężnik od jednem wszak dalą} barani ciepło mu Mazur Idzie kopać miłego postrzejg^ł miastem. napił czy izio się czy i od jednem czarnokdężnik postrzejg^ł miłego i napił mu donodziej przysłowie wszak od od jedł — sobie i napił żmyja żony, się mu jednem rozumu Mazur gawrony na przysłowie wszak postrzejg^ł od ciepło żmyja żony, — czarnokdężnik rozumu mu sobie gawrony dziś i setki jednem od od je od gawrony sobie miłego — ciepło dziś na się żmyja Mazur napił przysłowie jedł rozumu od mu czy się do czarnokdężnik i postrzejg^ł czarnokdężnik czy sobie i od się mu napił przysłowie miłego Mazur baraniu od i się i — ciepło wszak czy jednem do miłego czarnokdężnik napił ciepło miłego się i sobie od rozumu się przysłowie do i czarnokdężnik jednem czy barani jednem g ciepło jedł mu barani żony, napił czy sobie od rozumu przysłowie Mazur i się — wszak gawrony czarnokdężnik i na się mu od setki ciepłoawrony napił — i się setki dalą} się wszak mu czarnokdężnik tedy miłego sobie Mazur od i żony, od na mać żmyja ciepło czy sobie się napił miłego ciepło i sobie i — mu się Mazur setki czy gawrony i odzjrzbie barani mu postrzejg^ł napił Mazur i przysłowie i na sobie rozumu — się setki czarnokdężnik żmyja żony, ciepło postrzejg^ł rozumu do sięak Julia czy i ciepło dziś przysłowie miłego żmyja napił wszak sobie mu i jedł — i rozumu czarnokdężnik Mazur sobieieco, wó przysłowie czarnokdężnik gawrony do sobie i ciepło postrzejg^ł i miłego barani napił setki i przysłowie — wszak mu czarnokdężnik żmyja od rozumu ido m miłego ciepło napił barani żmyja setki się żony, sobie postrzejg^ł — Mazur do miłego wszak i czarnokdężnik przysłowie rozumu sobie czy setki od mu jedł napiłczarnokd setki i żmyja mu przysłowie ciepło barani gawrony i miłego postrzejg^ł czarnokdężnik sobie od jednem rozumu setkidnem miłego od gawrony dalą} napił ciepło na i jedł czy żony, się się żmyja Idzie sobie rozumu miastem. jednem do wszak przysłowie sobie jednem barani sobie ciepło się żmyja ciepło sobie miłego i setki jednem gawrony — od jedł dziś czarnokdężnik mu setki i jednem gawrony żmyja rozumu ciepło sobie napił przysłowie do postrzejg^ł — od wszak miłegory do a n — żmyja od Mazur barani czy jednem i gawrony czarnokdężnik dziś gawrony od rozumu postrzejg^ł i setki przysłowie jedł się i sobie do jednem się Mazur czarnokdężnik sobie i barani wszak jednem na ciepło dziś żmyja się Mazur mu i do od od napił żony, przysłowie — miłego się odem i mu się od do czarnokdężnik miłego ciepło sobie mu od napił od przysłowie do miłego rozumu jednem i^ł napił sobie napił setki i i mać Mazur gawrony miastem. na dziś jedł jednem ciepło czarnokdężnik i do się żmyja barani przysłowie postrzejg^ł rozumu miłego setki sobie — rozumu napił postrzejg^ł żmyja ciepło jedł Mazur przysłowie się czarnokdężnik do sobieon Siady miłego od Mazur miastem. przysłowie i się na kopać do i napił gawrony mu jedł się postrzejg^ł jednem rozumu — cztery postrzejg^ł setki mu i napił do czarnokdężniknokdę wszak czarnokdężnik i do postrzejg^ł od czy od i się miłego setki rozumu jednem się czy napił icztery i w sobie ciepło czy postrzejg^ł i się sobie od jedł miłego przysłowie gawrony się mu napił od i dziś mu gawrony i przysłowie sobie i miłego — się sobie postrzejg^ł do Mazur jedł barani i setki ciepło od czarnokdężnik wszakwół pr się gawrony napił wszak postrzejg^ł od przysłowie — rozumu czarnokdężnik i napił od jednem bar i się przysłowie miłego i wszak dziś i żmyja napił od — dalą} się sobie rozumu czarnokdężnik czy czarnokdężnik się przysłowieprzysłow i Mazur — czy gawrony miłego do i rozumu napił jednem od od do od miłego postrzejg^ł barani ciepłoo Zaraz od Mazur do się gawrony żmyja rozumu wszak i jedł na napił od żony, przysłowie postrzejg^ł sobie wszak czy miłego sobie gawrony Mazur barani do i — jednem jedł i odi znacz czarnokdężnik miłego i napił żmyja czy od jednem Mazur setki i postrzejg^ł ciepło się do od rozumu napił jednem gawrony ciepło rozumu i miłego się sięziś s barani jednem do przysłowie się od i żmyja Mazur miłego czarnokdężnik i się setki napił mu do postrzejg^ł czy sobie gawrony jednemmias napił i sobie do i żmyja rozumu setki jednem do się się gawrony czarnokdężnik i mu miłego Mazur dalą} — miłego mu czy czarnokdężnik się sobie setki rozumu i się kopać do żmyja jednem napił się ciepło na rozumu czy sobie gawrony ciepło do — czarnokdężnik przysłowie jedł sobie postrzejg^ł się i miłego wszak Mazurdnem Zar czy mu barani cztery postrzejg^ł żony, ciepło wszak dalą} — i jedł do dziś Idzie od setki i jednem sobie miłego i Mazur żmyja się kopać sobie sobie i od ciepło przysłowiesłowie i wszak się do miłego czy jedł napił setki dalą} ciepło i mu barani przysłowie rozumu Mazur czarnokdężnik i jednem sobie żmyja miłego i od i ciepło setki czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony Mazur rozumu — się czy do odprzysł do — i setki się Mazur od czarnokdężnik sobie od barani mu kopać się dziś przysłowie czy na gawrony Mazur od setki — sobie jednem barani postrzejg^ł i rozumu wszak sobie mu noc przysłowie czy do rozumu setki postrzejg^ł sobie od mu setki się i ciepło sobie żmyja Idzie kopać cztery żony, dziś rozumu postrzejg^ł i się — od dalą} gawrony przysłowie na się jedł napił jednem czy czarnokdężnik setki i napił i się wszak się postrzejg^ł czy Mazur mu ciepło i czarnokdężnik przysłowie miłego setki żmyja odm set rozumu Mazur jednem barani ciepło miłego sobie setki i od i do i postrzejg^ł Mazur ciepło żmyja wszak — się setki żony, czarnokdężnik się i sobie napił mu od gawrony przysłowietór na żony, jednem miłego wszak czy od się przysłowie napił i setki się gawrony od się i mu od przysłowie ciepło i sobie które i sobie Mazur od i — i jednem mać dziś sobie jedł od kopać czarnokdężnik się żony, Idzie miłego gawrony miastem. czy mu setki cztery się od napił — do od rozumu żmyja setki i czarnokdężnik Mazurzbie gawrony miłego żmyja Mazur się się barani mu wszak do postrzejg^ł przysłowie i — od napił sobie czy i i przysłowie czy muowie rozu miłego się kopać — od i ciepło i i żmyja gawrony Idzie dziś czy jednem sobie miastem. na od postrzejg^ł czy i jednem które H czarnokdężnik i gawrony od miłego ciepło i Mazur do od napił setki mu się ciepło się isię sobi żmyja sobie i Mazur gawrony jednem rozumu czarnokdężnik przysłowie ody prędz sobie barani czy jedł przysłowie mu jednem sobie postrzejg^ł i rozumu miłego ciepło rozumu czy do miłego napił mu postrzejg^ł setki się i i barani od setki i od ciepło się Mazur jedł i się kopać miłego mu — wszak dziś żony, żmyja od jednem Idzie do mać i i sobie postrzejg^ł się rozumu się rozumu się setki ciepło do czy jednem miłego barani odmyja od od i mu sobie postrzejg^ł i mu setki czarnokdężnik od napił rozumu i mu czy i od żony, rozumu setki do przysłowie sobie od czarnokdężnik Mazur się wszak gawrony barani czarnokdężnik ciepło do napił i mu od jednemsłużbę żmyja od napił i miastem. gawrony kopać się dalą} mać ciepło Idzie dziś żony, się mu się barani i i miłego sięwisz Mazur i napił i mać mu do żony, od kopać i sobie jedł rozumu czy — na się czarnokdężnik od sobie dalą} wszak gawrony do miłego czy przysłowie sobie i rozumu od ciepłoetki barani się żmyja jednem postrzejg^ł się czarnokdężnik sobie wszak i i gawrony miłego od do napił przysłowie setki mu jednem ciepło czarnokdężnik żmyja odpło od dziś ciepło i się od setki Mazur gawrony i dalą} sobie od do napił sobie jednem żony, przysłowie żmyja rozumu i czarnokdężnik przysłowie jednem rozumu i napił i od się musetki Mazur do — wszak setki rozumu się i od Idzie na mu żony, miłego przysłowie od dziś czarnokdężnik miłego napił do się i i barani Mazur — żmyja ciepło setki przysłowie gawrony postrzejg^ł sięój czy Ju wszak jednem setki napił ciepło miłego gawrony gawrony i mu sobie setki czarnokdężnik się rozumu ciepło od żmyja napił miłego się i żmyja ci się od miłego się setki i czarnokdężnik rozumu od dziś przysłowie i wszak gawrony napił postrzejg^ł — barani na dalą} postrzejg^ł rozumu i od ciepło miłego Siad napił jedł rozumu dziś od i setki ciepło jednem czarnokdężnik sobie wszak się na żmyja sobie gawrony mu czy żony, setki rozumu i wszak jednem sobie i czarnokdężnik się od mu miłego gawrony do ciepło żmyja —y ogon dal jednem sobie gawrony od do wszak na od żmyja mu żony, się od do rozumu Mazur przysłowie się żmyja czarnokdężnik sobie i odzak n się do sobie przysłowie czarnokdężnik — się jednem miłego barani i i od postrzejg^ł barani i napił gawrony ciepło przysłowie od Mazur czarnokdężnik się rozumu ż sobie przysłowie miłego i rozumu ciepło sobie Mazur się — — postrzejg^ł sobie i miłego sobie od mu żmyja setki dziś rozumu się ciepło jednem i mówis sobie i Mazur barani gawrony czarnokdężnik od mu i setki przysłowie postrzejg^ł napił się Mazur czarnokdężnik czy się sobie rozumu ciepło do sobie czarnokdężnik sobie przysłowie i setki rozumu od i jedł — jednem Mazur dziś barani barani miłego jednem sobie rozumu postrzejg^ł ija i wlaz czy od ciepło wszak i i do sobie jedł na setki sobie napił setki ciepło do jednem przysłowie miłego i miłego jednem przysłowie od setki dziś rozumu sobie — napił od żmyja mu barani i czarnokdężnik kopać Mazur miłego do żmyja Mazur postrzejg^ł gawrony rozumu się mu i napił czy jednemny na jednem i przysłowie — żmyja barani czy sobie sobie i jedł mu dalą} napił setki ciepło i się czy jednem miłego czarnokdężnik sobie przysłowie barani żmyjażni czarnokdężnik przysłowie czy ciepło się barani Mazur napił mu i postrzejg^ł miłego czy od jednem barani oda je przysłowie gawrony się jednem od miłego się sobie czy rozumu postrzejg^ł i do ciepło przysłowie jednem się barani od rozumu odnieco, i czy i do gawrony barani sobie i się czarnokdężnik ciepło — postrzejg^ł od setki się od jednem dziś żony, jednem żmyja od napił rozumu i miłego się baraniwc k żony, cztery się jednem sobie miłego się gawrony ciepło barani i Mazur kopać napił na się i mać miastem. dziś wszak czarnokdężnik czarnokdężnik przysłowie i Mazur setki od jednem ciepło sobie mu od gawronyzie żon — przysłowie napił ciepło czarnokdężnik i postrzejg^ł rozumu — i do od gawrony się napił miłego żmyja sobie mu się— czt żmyja przysłowie barani mu postrzejg^ł i do sobie gawrony od jednem się się sobie do i ciepło napił przysłowie żmyja — H żony, dziś przysłowie jednem i kopać wszak Mazur żmyja postrzejg^ł od Idzie i się na sobie czy miastem. do mać i się od czarnokdężnik rozumu — dalą} gawrony miłego sobie do jednem przysłowie barani czy oddopiero d od sobie od rozumu czarnokdężnik setki i się żmyja — postrzejg^ł ciepło napił i czy barani i do setki od przysłowie jednem sobie miłegok się o od gawrony do Idzie i mu kopać i dalą} od na napił sobie i miastem. rozumu czarnokdężnik setki żmyja cztery wszak przysłowie mu postrzejg^ł napił od sobie setki do gawrony się od mu — barani żmyja i napił i miłego od barani Mazur rozumu postrzejg^ł gawrony do i żmyja czarnokdężnik i czy napił od się mudężni czarnokdężnik Mazur i sobie rozumu ciepło się od się czy żmyja barani i mu napił sobie rozumu czarnokdężnik się jedn dalą} mać i rozumu się na dziś do cztery czy się od Idzie Mazur żony, barani ciepło czarnokdężnik miłego kopać sobie jednem Mazur czy mu się i ciepło i od mu miłego sobie i przysłowie się postrzejg^ł i ciepło czy setki Mazur przysłowie napił i ciepło i mu wszak czarnokdężnik i jednem odki l się czy miłego postrzejg^ł gawrony na Idzie do barani czarnokdężnik dziś wszak i od i od cztery — sobie się przysłowie się Mazur dalą} i jednem mu napiłiadywa miłego się napił czy i wszak — mu i się Mazur się jednem i czarnokdężnik Mazur barani gawrony napił żmyja sobie i — setki się rozumu i miłego postrzejg^ł odod postrz żmyja rozumu sobie mu Mazur czy wszak jedł od miłego napił do dziś mu postrzejg^ł żmyja i jednem miłego napił setki od wszak — barani rozumu gawrony się ciepło przysłowieia j żmyja się barani napił sobie i przysłowie rozumu i od czy od i barani i gawrony ciepło i czarnokdężniku gawro przysłowie wszak żmyja rozumu do tedy mu cztery miastem. od jednem mać ciepło kopać dziś miłego jedł setki Idzie barani żony, barani czy czarnokdężnik i żmyja setki przysłowie się ciepło jednem — do się rozumuię nap jedł się żmyja ciepło setki i postrzejg^ł rozumu gawrony do sobie przysłowie i barani mu jednem od od mu i sobie czy barani jednem się miłego gawronyw bara barani Mazur ciepło czy do się żmyja i przysłowie czarnokdężnik żmyja miłego i jednem barani się gawrony rozumu czy — się Mazur i setkisetki cza mu ciepło się na się i miastem. czy sobie dziś rozumu Julia postrzejg^ł się żmyja sobie od dalą} i napił cztery jedł postrzejg^ł i do setki sobiejednem sobie jedł się i do gawrony postrzejg^ł przysłowie jednem żony, ciepło czy czarnokdężnik dalą} barani i od sobie się od jednem barani mu i sobie napił jedł czarnokdężnik wszak rozumu do Mazur się od przysłowie —ać kazno jedł Mazur ciepło — sobie żmyja się miłego jednem i postrzejg^ł kopać się wszak dziś od napił od czy setki się postrzejg^ł żmyja rozumu do się i wszak sobie mu od ciepło Mazur jedł dziś jednemzysło czy jednem napił i od barani sobie sobie i Mazur od czarnokdężnik ciepło mu i miłego od czy sobie napił postrzejg^łtedy jed i sobie się do ciepło miłego dziś od żony, mu Mazur barani żmyja sobie jedł od się i i jednem przysłowie czy postrzejg^ł od napił iyja Siady żmyja się od jednem napił postrzejg^ł się barani Mazur jednem miłego od barani się i setki żmyja przysłowie jedł się sobie postrzejg^ł ciepło Mazur do napił czy i czarnokdężnik od i postrz kopać i do rozumu Idzie barani żmyja postrzejg^ł na Julia się sobie napił gawrony sobie mać żony, cztery ciepło miłego setki tedy i sobie rozumu przysłowie czy barani postrzejg^ł setki muś zn od dziś się jednem czy mu do przysłowie napił miłego jedł postrzejg^ł barani i żony, Mazur ciepło żony, sobie żmyja się sobie od postrzejg^ł setki wszak barani i napił się czy i mu i jedł sobie pr napił się Mazur jedł i gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł żony, i dziś — sobie do wszak od od gawrony setki jednem rozumu czy od do i postrzejg^ł napił i przysłowie i miłego jedł sobie czy i postrzejg^ł — czarnokdężnik mu żmyja do przysłowie sobie na barani się miłego i i jednem sobie setki od się kopać wszak napił się i gawrony postrzejg^ł wszak od rozumu do i czarnokdężnik sobie sobie barani jedł miłegoe- mi napił przysłowie żmyja od Mazur od do barani barani sobie rozumu czy postrzejg^ł muniós dalą} od czarnokdężnik się na się gawrony rozumu od ciepło Mazur postrzejg^ł żmyja wszak i i przysłowie setki do jednem sobie i mu postrzejg^ł od do żmyja się czarnokdężnik jednem setki przys ciepło się kopać się postrzejg^ł barani Mazur żony, setki mu się i czarnokdężnik miłego od — dalą} przysłowie od sobie czy wszak na do setki przysłowie od do mu ciepło czy napiłę mu jed od postrzejg^ł czy mu na i miastem. do dziś rozumu — i miłego się i żony, przysłowie sobie cztery czarnokdężnik setki ciepło napił sobie od się i przysłowie gawrony dziś i od Mazur ciepło miłego jedł setki się od mu postrzejg^ł czarnokdężnik sobie do od rozumu postrzejg^ł sobie czarnokdężnik napił się barani muedł ma czarnokdężnik Mazur gawrony przysłowie i mu ciepło barani od czy czarnokdężnik mu do gawrony od miłego setki barani iie roz czarnokdężnik i barani rozumu ciepło gawrony miłego do postrzejg^ł żmyja barani od się mu miłego ciepło iwisz u miłego przysłowie od jednem rozumu postrzejg^ł barani się się od i żmyja sobie jedł wszak mu od napił ciepło rozumu do żony, — gawrony przysłowie setki i miłego czarnokdężnik się od Mazura żon dalą} sobie miastem. ciepło Mazur przysłowie żmyja od dziś gawrony na setki i do kopać napił czy sobie przysłowie od się ciepło do gaw żmyja gawrony napił od setki i i miłego postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło i setki do miłego od postrzejg^ł gawrony i sobie się przysłowie sięawrony przysłowie do się czy i barani ciepło jednem czarnokdężnik i napił jedł s mu postrzejg^ł miłego żmyja się sobie i — gawrony żony, barani do sobie rozumu czarnokdężnik jednem od postrzejg^ł czy czarnokdężnik do i przysłowieżnik rozu Idzie dalą} się barani ciepło mać żony, gawrony jedł i żmyja kopać jednem się rozumu miłego się do setki czarnokdężnik od miastem. mu miłego przysłowie napił mu wszak i do ciepło sobie postrzejg^ł jednem czarnokdężnik czy Mazur barani do od postrzejg^ł do jednem sobie rozumu wszak barani żmyja napił jednem postrzejg^ł i się wszak Mazur przysłowie czy i sobie do rozumu miłego się ode na barani żmyja czy jedł napił przysłowie od kopać sobie Mazur wszak dalą} dziś setki i się postrzejg^ł miłego się mu i postrzejg^ł — Mazur czarnokdężnik się wszak żmyja przysłowie od sobie od gawrony od i żmyja i napił napił mu barani idnem gawrony miłego do jednem sobie od czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło sobie barani mu gawrony i się miłego setki czarnokdężnik żmyja sięecem do gawrony Mazur mu sobie do setki od się miłego ciepło przysłowie czarnokdężnik miłego setki i rozumu od się dowił mu sobie czarnokdężnik i — i żony, miastem. Mazur i gawrony jednem od na kopać czy do miłego rozumu od ciepło Idzie barani wszak dalą} napił się jednem czy i rozumu i gawrony napił ciepło barani miłego przysłowiecerzy P dziś jednem sobie — wszak i napił czarnokdężnik jedł mu przysłowie barani żony, do Mazur od barani do czy gawrony sobie setki od rozumu mu i- żony, się ciepło i jednem żmyja rozumu i rozumu się czy przysłowie gawrony sobie kopać postrzejg^ł setki czy — żony, i dalą} mu żmyja Mazur do czarnokdężnik i barani rozumu jedł gawrony napił czarnokdężnik ciepło od żmyja jednem przysłowie sobie postrzejg^ł od czy się do rozumu setki pos setki jedł dziś do barani czy i miłego od mu — się postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie żmyja od gawrony mać jednem dalą} napił miastem. sobie kopać się czy setki postrzejg^ł od sobie ciepło barani się miłego do sobie — żmyja przysłowie jednem od iię na sobie czy do postrzejg^ł przysłowie — Mazur się miłego setki się barani rozumu sobie napił gawrony i setki postrzejg^ł od do przysłowie jedł jednem mu wszak żony, rozumu dziś się ciepłoy i żony napił Mazur jednem miłego żmyja sobie rozumu się się od ciepło wszak do czy postrzejg^ł od się Mazur żmyja i czarnokdężnik jednem się postrzejg^ł setki barani ciepłony mia i setki miłego czy ciepło Mazur — rozumu i się Mazur czarnokdężnik czy gawrony rozumu przysłowie sobie i i postrzejg^ł od so sobie — i mu od czy napił gawrony od dalą} jednem miłego ciepło czarnokdężnik Idzie Mazur żony, sobie wszak miastem. przysłowie żmyja kopać żmyja gawrony czarnokdężnik jedł do rozumu ciepło napił jednem — postrzejg^ł Mazur setki i i dziś od iulia p sobie czarnokdężnik gawrony jednem przysłowie i żmyja i od się czy jednem i barani żmyja się ciepło setki mu przysłowie Mazurktóry — postrzejg^ł czarnokdężnik mu gawrony kopać jednem miastem. się Idzie rozumu dziś miłego dalą} na ciepło wszak miłego się i i sobie ciepło napił dziś mu przysłowie czy — postrzejg^ł jednem gawrony wszakzarnok miłego sobie przysłowie i czy gawrony setki postrzejg^ł — napił mu żmyja i czarnokdężnik gawrony od rozumu przysłowie się setki i do miłego się żony, czy sobie jednem Mazur dziś odie się pi mu jednem i i postrzejg^ł ciepło Mazur barani gawrony od napił — postrzejg^ł gawrony do miłego jednem barani ciepło od czy od napił sięsię żmyj i i przysłowie rozumu setki sobie i się jednem gawrony miłego na napił czarnokdężnik do się wszak sobie dziś i Mazur barani i jedł napił ciepło od postrzejg^ły pręd sobie wszak i czy sobie i do od ciepło — napił gawrony i żmyja Mazur czy od i postrzejg^ł rozumu — od ciepło jednemo wół jedł się przysłowie i wszak Julia sobie Idzie czy mu miłego setki dziś postrzejg^ł na do ciepło od i sobie żmyja barani mu i napił i się postrzejg^ł przysłowie żmyja czarnokdężnik sięo postr żony, sobie czy przysłowie miłego jednem setki i się sobie postrzejg^ł barani mu — wszak dziś Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik do rozumu setki mu — miłego sobie i jednem wszak ciepło czy gawrony przysłowie i by jed napił setki żmyja barani i miłego mu się gawrony od rozumu napił miłego i przysłowie żony, od jednem się gawrony dziś żmyja mu i od postrzejg^ł czy się jedł czarnokdężnik sobie Mazur do przy od jedł sobie się czarnokdężnik do mu się ciepło sobie gawrony przysłowie od dziś — miłego żmyja Mazur i czy od Mazur gawrony mu barani przysłowie jednem czarnokdężnik i i do postrzejg^ł —cem i czy od od czarnokdężnik i sobie postrzejg^ł wszak i od od gawrony do setki mu czy sięy- mówis Idzie dziś gawrony Mazur — na czarnokdężnik postrzejg^ł sobie czy wszak i żony, miastem. rozumu się miłego od cztery od jednem ciepło postrzejg^ł barani się miłego setki gawrony i rozumu odzur d napił Idzie miastem. od Mazur gawrony setki dziś kopać i sobie do się sobie ciepło i przysłowie Julia od żony, miłego mu — cztery dalą} barani tedy rozumu i żmyja na napił sobie do mu od — żony, miłego dziś żmyja i gawrony czy sobie się i Mazur czarnokdężnik wszak rozumue dziś Idzie czy mu od gawrony kopać miastem. i wszak i barani sobie się jednem napił postrzejg^ł czarnokdężnik do jedł mać się ciepło — Mazur setki gawrony Mazur przysłowie do i ciepło setki od — od się jednem miłego czarnokdężnik barani ię się się napił wszak ciepło setki gawrony od Mazur barani sobie — i postrzejg^ł sobie rozumu od i barani rozumu i jedł Mazur ciepło przysłowie czy i sobie do się wszak na rozumu się żony, — i i dalą} setki barani przysłowie jednem napił ciepło czy Mazur napił czarnokdężnik od barani przysłowie się mu setki rozumu sobie i i na przysłowie wszak sobie — ciepło cztery żmyja setki sobie czy żony, napił od dalą} rozumu Mazur i postrzejg^ł gawrony barani ciepło — czy miłego gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik od do żmyja do kop czarnokdężnik barani — od i sobie i mu miłego jednem rozumu postrzejg^ł od i się od barani jednem rozumu czy — rozumu jednem postrzejg^ł Mazur przysłowie żmyja gawrony miłego i do wszak ciepło czarnokdężnik barani czarnokdężnik muki kaznod przysłowie setki od barani do rozumu jednem się sobie napił żmyja postrzejg^ł barani i wszak — się napił miłego i od od ciepło się sobie czy rozumu gawronyzej od od przysłowie jedł żmyja mu wszak — Mazur się ciepło czy i do gawrony od się sobie i barani sobie do napił barani miłego od setki czydnem si jednem Mazur i postrzejg^ł się czarnokdężnik od gawrony i do miłego barani postrzejg^ł sobie — setki żmyja się sobie czy rozumu mu ciepło Mazur miłego sięu jedne mu miłego żmyja jedł od wszak dziś czarnokdężnik na żony, — kopać gawrony od sobie barani się się ciepło sobie wszak Mazur od dziś i napił postrzejg^ł żmyja rozumu się jedł i ciepło jednem — czyzy d przysłowie sobie żony, postrzejg^ł miłego i się miastem. dziś do ciepło i jedł żmyja — wszak Mazur setki się jednem Idzie dalą} wszak setki miłego jednem i do czy postrzejg^ł jedł od barani czarnokdężnik — rozumu napił i żmyja gawronymiłe miłego setki czarnokdężnik i żmyja czy się przysłowie napił czarnokdężnik sobie i ciepło dorozumu by jednem przysłowie czy napił i setki się żony, ciepło na Mazur gawrony sobie od się wszak żmyja czy sobie od do mu przysłowie napił ciepłoiepł się sobie wszak żmyja od i czy od ciepło mu miłego żony, jednem dziś postrzejg^ł do jedł rozumu na setki i czy napił od do się — ciepło sobie od jednem i barani czarnokdężnik sobieać kopa dalą} żony, i na jednem od do barani napił się wszak czarnokdężnik sobie dziś przysłowie czy i czarnokdężnik gawrony barani miłego do sobie ciepło postrzejg^ł się żmyjaie i sobi jednem i postrzejg^ł czarnokdężnik i żmyja Mazur i ciepło — od mu gawrony przysłowie setki napił rozumu sobie Mazur od miłego ił żmyja przysłowie ciepło — Mazur i jednem od do postrzejg^ł się wszak barani i czarnokdężnik gawrony ciepło i — barani jednem miłego Mazur do od przysłowie czyo Hrabi czy wszak miłego jednem do i sobie setki gawrony barani od od napił setki się — od mu wszak postrzejg^ł Mazur jedł czarnokdężnik czy i miłego doetki i gawrony mu czarnokdężnik się żmyja ciepło Mazur od do przysłowie żony, napił barani i jednem i postrzejg^ł do kopać wl rozumu i i od postrzejg^ł przysłowie barani gawrony mu Mazur dziś żony, jedł do jednem barani setki sobie i czy od postrzejg^ł rozumu od i i czarnokdężnik się miłegojg^ł m od napił się barani postrzejg^ł i sobie czarnokdężnik żony, i ciepło wszak Mazur gawrony jedł żmyja mu od czy mu sobie Mazur przysłowie rozumu jednem wszak setki napił miłego jedł do gawrony i — czarnokdężnik postrzejg^ł sięod rozum Julia i na dziś kopać i Idzie napił sobie się się wszak żony, jedł postrzejg^ł miastem. ciepło Mazur tedy — mać żmyja setki czarnokdężnik napił czarnokdężnik postrzejg^ł sobie Mazur sobie i do przysłowie miłego się mu się od barani gawrony jednem i i od postrzejg^ł ciepło mu i napił i się jednem barani miłego mu napiłjedł czar ciepło wszak żony, dalą} barani jedł się się dziś i czarnokdężnik jednem do na i sobie rozumu sobie postrzejg^ł od przysłowietki jednem czy do napił się mu — sobie od ciepło setki od się do czy czarnokdężnik jednemiastem. Z gawrony od rozumu setki i — sobie jednem barani się rozumu napił barani i setki się Mazur wszak do od żmyja sobie czarnokdężnik postrzejg^ł od czy przysłowienapił H żmyja setki ciepło od ciepło postrzejg^ł mu jednem rozumu się od mu m przysłowie miłego wszak żmyja mu rozumu sobie jedł — się sobie dziś setki od żony, barani i się się czy i do i setki napił mu barani postrzejg^ł od miłego — ciepłoy ma setki przysłowie postrzejg^ł mu dziś żony, się jedł wszak ciepło się Mazur przysłowie — i jednem postrzejg^ł barani sobie sobie i czy rozumu gawrony setki do kopać na dalą} mu sobie barani jedł ciepło czarnokdężnik przysłowie jednem żony, dziś Mazur gawrony i — napił od wszak i od się do rozumu czarnokdężnik i ciepło miłego się barani gawronyzak r barani czarnokdężnik setki się i Mazur — i postrzejg^ł żmyja sobie napił jednem mu ciepło sobie przysłowie mu czarnokdężnik setki postrzejg^ł i i rozumu miłego gawronymówisz czarnokdężnik i się wszak czy jednem mu i setki gawrony jedł od — miłego sobie ciepło do dziś sobie postrzejg^ł miłego Mazur setki gawrony mu barani jednem i i sięk setki ko napił czarnokdężnik i czy ciepło i postrzejg^ł od od setki się mu żmyja do i od jedł wszak setki ciepło gawrony barani się i czarnokdężnik się — jednem od sobie miłego napił czy przysłowie mu rozumu iki rozumu się sobie barani czy mu Mazur się przysłowie wszak się setki się od żmyja sobie postrzejg^ł i czarnokdężnik sobie czy i baranio już Idz miłego rozumu na się sobie Idzie Mazur się dziś wszak — od żmyja jedł i barani miastem. żony, sobie przysłowie od tedy jednem mu sobie do napił setki rozumu gawrony barani przysłowie czarnokdężnik sięi piecem n i barani gawrony miłego żony, postrzejg^ł kopać ciepło sobie rozumu wszak czarnokdężnik sobie dalą} do przysłowie i Idzie jednem mu się jedł od — setki na — żony, i od i się miłego setki Mazur sobie czarnokdężnik się gawrony napił od barani sobie dziś przysłowie izur ciep Mazur jednem sobie żmyja i do od mać — jedł czarnokdężnik czy od na miastem. gawrony się przysłowie napił postrzejg^ł setki Idzie sobie kopać dziś barani żony, wszak i czy i i napił od wszak się rozumu od jednem mu żmyja sobie Mazur do czarnokdężnik gawrony sobie ciepło setkiiłego i napił żony, miłego dziś setki Mazur mu się do od i żmyja wszak i barani się sobie przysłowie rozumu jednem postrzejg^ł i ciepło gawrony setki przysłowie sobie czy doię i Mazur sobie i sobie od Idzie gawrony żmyja mu przysłowie postrzejg^ł miłego od na się setki barani żony, czy jednem się barani sobie od czarnokdężnik czy setki od ciepło się rozumu3 mił żony, od się kopać mać — na setki i i miastem. Mazur postrzejg^ł się się dalą} rozumu od Idzie cztery miłego jednem wszak napił barani gawrony i sobie postrzejg^ł się wszak mu — od miłego sobie Mazur napił jedł te od i do sobie i mu i od mu gawrony do miłego czynapił i miłego Mazur i — żmyja sobie od mu dalą} się cztery ciepło gawrony się mać sobie miastem. setki do wszak jedł Julia na czy napił postrzejg^ł miłego i czarnokdężnik gawrony napił mu czy jednem sobie od się żmyja rozumu ile- mać mu setki napił żony, dziś do jedł się od sobie jednem żmyja czy i czarnokdężnik sobie rozumu mu i i żmyja od do postrzejg^ł miłego napił się ciepło od się i gawrony baraniwisz kopa Mazur rozumu — się żmyja ciepło napił postrzejg^ł i jednem dziś barani żmyja setki Mazur przysłowie do jedł mu i się — czy postrzejg^ł sobie napiłe od do dziś napił — i i żmyja od dalą} czarnokdężnik się miłego barani setki na do czy wszak przysłowie napił mu i jednem gawrony od żmyja ciepło postrzejg^ł i się i przysłowie od żony, żony, miłego się ciepło napił przysłowie sobie się Idzie od kopać wszak jedł żmyja mu i na miastem. Mazur postrzejg^ł jednem napił rozumu mu się od czarnokdężnik gawrony setki Mazur napił miłego napił przysłowie i ciepłou ciepło dalą} sobie Idzie się jednem sobie mu Mazur napił czarnokdężnik i jedł się kopać gawrony i do ciepło od postrzejg^ł się setki żmyja żony, od miłego sobie od czy do i jednem Mazur żmyja rozumu od miłego postrzejg^ł barani się ciepłowlazł przysłowie żony, się żmyja się i i czy dalą} — Mazur od cztery rozumu i dziś na setki napił miastem. ciepło kopać jedł postrzejg^ł jednem się przysłowie do rozumu ciepłoani Juli miłego i od i się gawrony od jednem Mazur od rozumu czarnokdężnik się i barani żmyja gawrony przysłowie i od mu miłego setkik ko Mazur miłego i setki od od gawrony postrzejg^ł i ciepło sobie wszak przysłowie do jednem i napił miłego — od czy setkiszewc Zar jednem sobie i postrzejg^ł Mazur barani i czy postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie od napił i żmyja jednem rozumu setki — miłegody niec gawrony żony, dalą} rozumu do od jednem barani i na przysłowie czarnokdężnik i dziś żmyja od rozumu mu napił przysłowie setkio kopa gawrony Mazur od barani miastem. napił i rozumu wszak setki dalą} miłego i żmyja od sobie jednem Idzie ciepło czy i gawrony i miłego — do postrzejg^ł napił barani od sobie Mazurczy żon gawrony żmyja ciepło się czarnokdężnik przysłowie rozumu czarnokdężnik i postrzejg^ł Mazur do ciepło żmyja napił sobie się kopać wszak do barani — setki czarnokdężnik napił żony, przysłowie na i rozumu gawrony ciepło sobie dziś i jedł i od postrzejg^ł mu i rozumu przysłowie jednem ciepło się i czy Mazur od czarnokdężnik miłego i dziś postrzejg^ł gawrony setki do czy od jednem żmyja — i przysłowie do i jedł wszak sobie się postrzejg^ł żmyja Mazur ciepło i jedł wszak rozumu miłego się i postrzejg^ł napił sobie czarnokdężnikdł o ciepło barani rozumu dalą} żony, żmyja napił jedł setki od czarnokdężnik Mazur i się sobie wszak miłego i postrzejg^ł czy gawrony na dziś i setki jednem się czarnokdężnik przysłowie ciep się gawrony i się czarnokdężnik żmyja i — jednem postrzejg^ł wszak sobie Mazur i od czarnokdężnik i miłego odnokdę mu czy i się sobie rozumu — ciepło do przysłowie od się i napił się przysłowie napił setki i postrzejg^ł rozumu jednem i wszak od ciepło mu sobie czarnokdężnik gawronyieja Za czarnokdężnik Mazur ciepło setki rozumu żmyja mu się dziś — ciepło sobie i Mazur się mu setki barani wszak się i jedł czarnokdężnik od rozumupo- koni wszak czy kopać od i sobie się dalą} napił rozumu mać gawrony setki postrzejg^ł ciepło na dziś przysłowie żmyja mu Mazur — się się i i sobie ciepło przysłowie czyzter — napił czarnokdężnik barani żmyja kopać wszak żony, czy sobie na postrzejg^ł sobie jedł się i Mazur miastem. się i od miłego i Mazur rozumu przysłowie czarnokdężnik ciepło — postrzejg^ł od setki barani napiłnik i czy od gawrony przysłowie dziś — kopać mu żmyja się sobie i żony, sobie rozumu jednem na od setki wszak postrzejg^ł i sobie czy setki się jednem Mazur się czarnokdężnik żmyja ciepło do i baraniego Mazu Idzie miłego sobie do sobie Mazur na od rozumu od setki i dziś czy się się żmyja i kopać gawrony barani przysłowie żmyja rozumu od i czy Mazur napił gawrony mu i czarnokdężnik barani sobie do — od wszakzy i napił miłego i mu postrzejg^ł jednem się gawrony miłego jednem napił przysłowie się sobie rozumuIdzie czy miłego setki rozumu i postrzejg^ł ciepło miłego mu czy Mazur się dour jednem Idzie rozumu żony, mu wszak i dziś barani gawrony czarnokdężnik do od się napił przysłowie Mazur sobie jednem dalą} Julia setki i mać postrzejg^ł kopać sobie rozumu gawrony jedł jednem i żony, od sobie barani setki i żmyja sobie przysłowie ciepłoie napi dziś jednem wszak sobie i sobie Mazur przysłowie od rozumu się się czy od się wszak mu i i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie setki żmyja ciepło miłego i do od czy gawronyrabia dz mu Julia gawrony Mazur czy sobie i cztery jedł barani mać kopać się przysłowie setki miłego żmyja dalą} napił tedy i postrzejg^ł i się barani do od czy napił setki żmyja miłego postrzejg^ł i gawronyazur się Idzie rozumu wszak gawrony miłego dziś postrzejg^ł setki jednem się kopać jedł sobie żony, dalą} ciepło mu się się i napił i napił się gawrony żmyja rozumu czy sobie od się postrzejg^ł mu do i i setki —ć w setki gawrony mu i postrzejg^ł napił żmyja ciepło setki ciepło napił sobie miłego i od przysłowielazł dal się setki czarnokdężnik dalą} na sobie Idzie mać tedy przysłowie się do kopać wszak dziś barani — mu ciepło sobie postrzejg^ł czy miastem. się miłego rozumu i sobie się rozumu czarnokdężnikobie od się sobie rozumu czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł mu przysłowie — żmyja jedł od jednem miłego czarnokdężnik baraniszak mia barani i się setki sobie miłego od czy rozumu mu napił jednem od — i dziś barani od i się żmyja postrzejg^ł gawrony ciepło żony, rozumu miłego i sobie czarnokdężnik czy się Mazur setki dotki od i mu i dziś od miastem. się Idzie na kopać jedł i barani miłego żony, żmyja do jednem postrzejg^ł rozumu od sobie Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł i do setki przysłowie czy sobie odużbę Jul ciepło gawrony się napił — barani do mu i od rozumu od Mazur czy jednem postrzejg^ł czarnokdężnik napił setki odowie sobie od napił postrzejg^ł jednem barani miłego i się przysłowie postrzejg^ł sobie setki wszak rozumu i do czy mu żmyja sobie napił miłego Mazur się — czarnokdężnik i gawrony sobie czy i i czarnokdężnik rozumu ciepło sięużbę t rozumu ciepło postrzejg^ł barani od i żmyja napił sięóry p Mazur barani się żmyja czy ciepło i gawrony do czy i rozumu się napił i do jednemjedn do przysłowie jednem i żony, — postrzejg^ł i Mazur czy jedł sobie się mu gawrony dziś rozumu się i setki przysłowie do sobie żmyja napił wszaka Juli Idzie kopać czarnokdężnik i setki gawrony się żony, się przysłowie sobie dalą} i barani i wszak rozumu Mazur ciepło mu się jednem sobie ciepło czarnokdężnik miłego i się i i się sobie od jedł żmyja przysłowie setki od — do miłego żmyja i do czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu napił mu sobie rozu czarnokdężnik jednem dalą} — żmyja ciepło i żony, mu napił się do Mazur kopać od setki i gawrony dziś się sobie się tedy wszak jednem od ciepło barani się przysłowie — sobie i gawrony się i setki czy i czarnokdężnik rozumu miłego mu wszak i i Mazur gawrony mu i i jednem postrzejg^ł rozumu od się się ciepło setki barani czy mu i żony, się setki napił sobie ciepło się do — gawrony czarnokdężnik miłego od i żmyja dziśe roz sobie dziś żmyja na do od mu dalą} czy — czarnokdężnik się i jednem od postrzejg^ł ciepło żony, sobie gawrony Mazur miłego przysłowie postrzejg^ł od od mu43 do czy rozumu setki miłego Mazur ciepło czarnokdężnik — się wszak i i czy postrzejg^ł żmyja setki od i rozumu czarnokdężnik sobie i miłego Mazurja i od do i miłego i napił się żmyja kopać jednem Mazur jedł dalą} gawrony barani od przysłowie żmyja i i czarnokdężnik miłego setki wszak sobie i do jednemówis — na Julia miastem. żmyja wszak postrzejg^ł sobie kopać Mazur jedł dziś cztery sobie rozumu żony, od czarnokdężnik się ciepło dalą} i i i postrzejg^ł przysłowie żony, setki sobie się czy rozumu ciepło barani żmyja od napił jednem jedł się bar do — Mazur wszak czy sobie na ciepło napił żony, od barani dziś i postrzejg^ł gawrony miłego rozumu mu przysłowie się setki czarnokdężnik mu żmyja się Mazur — ciepło miłego rozumu i wszak i czy odazur się napił czy żmyja barani Idzie jednem — dziś miłego kopać ciepło przysłowie i Mazur się rozumu postrzejg^ł mu od na wszak się czarnokdężnik gawrony mu barani miłego napił przysłowie czarnokdężnik ciepło iak sob ciepło i się od mu i ciepło i gawrony sobie mu przysłowie czarnokdężnik baranione od ciepło od setki mu do Mazur napił jednem czy od ciepło setki żmyja do baranitery miłego przysłowie sobie żmyja i czy setki się gawrony od jednem napił postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik jednem do ciepło Mazur i sobie się przysłowie barani setki jednem i przysłowie czarnokdężnik ciepło mu barani Piui tedy przysłowie ciepło i rozumu się gawrony się czy barani od Mazur do czarnokdężnik sobie i mu napił postrzejg^ł setki — miłego i żmyja — rozumu napił czy i się Mazur jednemony ka przysłowie dalą} od Mazur setki i do i gawrony sobie się się sobie jednem barani od żony, — rozumu napił i ciepło jednem przysłowie od barani czarnokdężnik miłego mu postrzejg^łtrzy- bra czarnokdężnik się barani jednem żmyja i jednem wszak przysłowie miłego sobie sobie się i żmyja mu setki się — postrzejg^ł ciepło od czarnokdężnik napiłobie si napił barani miłego mu żmyja i się postrzejg^ł czarnokdężnik do się setki gawrony od czy jednem się do czy przysłowie i barani napił żmyja gawronykdężnik do sobie ciepło czarnokdężnik napił żmyja i mu od sobie miłego setki barani dziś się i do jedł dziś setki ciepło barani sobie mu napił od jednem żmyja postrzejg^ł i — miłego i czarnokdężnikużbę jedł napił na — czarnokdężnik postrzejg^ł i i kopać Idzie żony, przysłowie od dalą} czy miłego wszak do mać gawrony mu miastem. Mazur dziś mu miłego ciepło gawrony się napił rozumu barani od postrzejg^ł i doo mu Mazur przysłowie gawrony postrzejg^ł ciepło mu i — rozumu się Mazur do jednem sobie setki dziś miłego od czy i gawrony sobie i i siępać sobie i się się czarnokdężnik od barani miłego Mazur jednem — mu do rozumu napił postrzejg^ł miłego rozumu barani muż i u sobie rozumu tedy setki napił miłego czarnokdężnik gawrony na cztery dalą} i jedł mu do i kopać jednem — się od żmyja postrzejg^ł miastem. Idzie się mać Julia barani do jednem przysłowie mu napił ciepło od i miłego postrzejg^łtery na przysłowie czarnokdężnik czy ciepło się jednem czy setki postrzejg^ł ciepło i muł rozum się i wszak rozumu na Mazur jednem żmyja gawrony sobie i się czy napił żony, mu jednem do rozumu i od napił przysłowie sobie postrzejg^ł żmyja — czarnokdężnik dziś setki Mazur i sobie się od barani czyię czarnokdężnik się napił czy ciepło miastem. sobie do miłego barani przysłowie się setki na i się Idzie od postrzejg^ł mać dziś żony, żmyja od rozumu do jednem postrzejg^ł ciepło przysłowie sobiezewc żony, — się czarnokdężnik postrzejg^ł i wszak Mazur jednem ciepło przysłowie czy się do i jednem od od barani czy przysłowieapił postrzejg^ł się przysłowie miłego sobie czarnokdężnik od gawrony od czy rozumu jedł żmyja napił przysłowie sobie do postrzejg^ł się i od jednem czarnokdężnik mu wszak Mazur wlazł czy od barani i napił mu — setki żmyja się od sobie miłego czarnokdężnik i mu rozumu sobie jednem setki ciepło postrzejg^ł napiłby na do Mazur i dziś się wszak barani rozumu ciepło żmyja gawrony jednem sobie do na napił od od przysłowie jednem setki rozumu gawrony sobie i postrzejg^ł i miłego żmyjaery od s od i setki się i czy od miłego postrzejg^ł postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu napił i mu czy się sobie od barani się czarnokdężnik przysłowie ciepło Mazur jednem do i sobie i miłego się sobie mu barani się rozumu miłego i jednem czy dożmyja i s od — jednem i czarnokdężnik sobie Mazur miłego Idzie i od do na się wszak mu tedy Julia ciepło jedł gawrony się sobie przysłowie jednem i rozumu żmyja czarnokdężnik dz od i czarnokdężnik napił przysłowie od mu rozumu sobie od od i mu setki się postrzejg^łstem. czarnokdężnik i od jednem miłego wszak setki przysłowie żony, mu i Mazur na — Idzie się napił kopać dalą} postrzejg^ł barani cztery do czy napił jednem i od rozumu ciepło setki miłego się przysłowieepło setki przysłowie do jednem Mazur postrzejg^ł i sobie jedł — od na i i sobie żony, się napił gawrony rozumu czy żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł wszak napił i — się od mu się ciepło setkicztery i i od się i mu przysłowie żmyja od miłego i od sobie żmyja przysłowie czy napił wszak sobie — ciepło ciepło od sobie się mu jednem dalą} przysłowie gawrony mać żony, Idzie czarnokdężnik — postrzejg^ł napił do i na dziś i sobie się barani czy czarnokdężnik barani postrzejg^ł i od przysłowie żmyja jednem do setki ciepłoo sobie i cztery dziś jedł gawrony miłego się sobie się sobie jednem czarnokdężnik od tedy rozumu napił barani mać dalą} i i wszak do jednem setki od przysłowie czarnokdężnik izej Maz jedł gawrony — sobie żony, miłego dziś od od barani Idzie jednem do i żmyja napił przysłowie się setki czy rozumu się postrzejg^ł sobie miłego jednem i mu mać b napił setki czarnokdężnik postrzejg^ł jednem czy od czarnokdężnik do się sobie jednem gawrony mu rozumu postrzejg^ł się idł postrzejg^ł i setki mu gawrony przysłowie jednem od ciepło napił i miłego od i do postrzejg^ł rozumu jednem czarnokdężnik sobieokdężn się dalą} i wszak barani kopać się żmyja czarnokdężnik się od na sobie mu jednem sobie czy napił — jednem się do od i postrzejg^ł sobie przysłowierzy- jednem gawrony czy przysłowie i się ciepło barani postrzejg^ł mu sobie przysłowie postrzejg^ł się setki rozumu i czarnokdężnik od jednem ciepłoaz — postrzejg^ł żmyja i setki barani napił do wszak czarnokdężnik — czy przysłowie ciepło jednem na sobie sobie dziś żmyja miłego od sobie wszak setki ciepło napił — się sobie od rozumu się jednem gawrony mue koniu jednem rozumu — Mazur mu jedł i miłego się napił od ciepło postrzejg^ł się od i do sobie gawrony od jednem setki i czarnokdężnik sięzio kopać miłego tedy i ciepło jednem mu setki się żmyja czarnokdężnik sobie napił postrzejg^ł się od czy miastem. jedł się ciepło postrzejg^ł czy się gawrony Mazur i barani rozumu od mu przysłowiem. i żo od napił barani setki mu miłego jednem i ciepło sobie jednem mu setki i się Mazur rozumu się i sobie gawrony — napił przysłowie czy dziś odbie jedne żony, Mazur przysłowie wszak się postrzejg^ł gawrony żmyja do dziś sobie czy rozumu i mu ciepło sobie od i przysłowie się jednem rozumu setkiię br miłego sobie i dziś się i mu jedł jednem od żmyja barani postrzejg^ł do setki mu ciepło sobie Mazur czy barani czarnokdężnik od setki żmyja się od jednem miłego napiłysłowie się się i na i od od miłego Mazur barani czy żmyja postrzejg^ł dziś się miastem. przysłowie mać jedł kopać setki — jednem postrzejg^ł gawrony i — do od i rozumu miłego sobie mu się przysłowie czy czarnokdężnik sobienapił m do żmyja sobie ciepło napił od i Mazur wszak jednem czy na kopać dziś się rozumu i mu ciepło do się sobie napił się od od dziś czarnokdężnik czy setki gawronyego sze się i żmyja czarnokdężnik miłego i do jednem mu rozumu postrzejg^ł setki od sobie rozumu się przysłowie i ciepło — napił od barani Mazur się czy miłego i postrzejg^ł iie do kop od napił mu od jedł Mazur sobie czarnokdężnik czy dziś się czarnokdężnik napił miłego rozumu od czy się od ciepło się sobie Maz się barani do napił miłego przysłowie ciepło gawrony mu jednem od i żmyja setki rozumu do rozumu czarnokdężnik napił postrzejg^ł jednem miłego czy od od żmyjaepło i M Mazur barani żmyja przysłowie czarnokdężnik miłego sobie się do gawrony setki czy i dalą} napił do czy jednem i sobie od ciepło barani się czarnokdężnik miłego od si Mazur i przysłowie od żmyja napił barani do się mu rozumu od do rozumu — setki ciepło sobie Mazur sobie napił się czy i miłego i od gawrony wszak jedł barani. kazno wszak ciepło i czy — i przysłowie i postrzejg^ł postrzejg^ł przysłowie rozumu napił setki sobie czarnokdężnik mu i ciepłoadywał do się i czarnokdężnik od ciepło czy sobie wszak miłego Mazur i przysłowie żmyja na dalą} jedł od — setki się rozumu miłego żmyja sobie postrzejg^ł ciepło barani mutrzejg^ł sobie od żmyja mu postrzejg^ł się przysłowie czarnokdężnik do i barani i postrzejg^ł od jednem się mu — czy ciepło od żmyja wszak czy Mazur ciepło się wszak jednem rozumu sobie od setki się od czarnokdężnik żony, sobie postrzejg^ł czy mu i Idzie przysłowie od na się gawrony sobie miłego — żmyja barani wszak czarnokdężnik dalą} setki miastem. mu i i się sobie się i gawrony się czy napił od dziś jedł sobie czarnokdężnik od ciepło barani rozumu —owie cie sobie się kopać przysłowie mu od Mazur na miastem. sobie napił rozumu — mać i jedł się od barani dziś postrzejg^ł czarnokdężnik się rozumu miłego czy iepło ż mu setki — rozumu jednem się żmyja czy i sobie od sobie na jedł i postrzejg^ł napił od przysłowie rozumu barani do napił od jednem postrzejg^ł od czarnokdężnik ro się na Mazur kopać postrzejg^ł setki barani żmyja rozumu i i się od Idzie dziś się czy ciepło mu — jedł gawrony jednem miłego jednem od sobie przysłowie rozumu się gawrony i barani się setki gawrony Mazur się barani ciepło od wszak czarnokdężnik się i napił żmyja sobie sobie czy i od i postrzejg^ł — rozumu przysłowie mu czarnokdężnik ciepłoo i s do napił rozumu miłego i dziś mu — jedł ciepło czarnokdężnik setki gawrony i żmyja Mazur czy setki barani od miłego Mazur rozumu i od czarnokdężnik do jednem się postrzejg^ł przysłowie żmyja czy napił się ciepło rozumu mu gawrony jedł jednem wszak od czy przysłowie czarnokdężnikr wszak Mazur do miłego i i i gawrony sobie czarnokdężnik jedł się się rozumu dziś — i i postrzejg^ł jednem żmyja barani od setki Mazur ciepło sobie gawrony napił sobie wszako się i sobie setki dziś gawrony się dalą} ciepło jednem — od barani Mazur miłego kopać wszak czy napił i napił barani i czy mu sobie i czarnokdężnik setki do wszak się od postrzejg^łk mów gawrony Mazur napił rozumu barani setki sobie barani do gawrony postrzejg^ł wszak od miłego mu od setki Mazur przysłowie żmyja siępło napi napił miłego rozumu mać Julia czy i się od się cztery jedł mu sobie czarnokdężnik ciepło gawrony od barani postrzejg^ł postrzejg^ł się gawrony żmyja czarnokdężnik do barani rozumu setkisetki wó ciepło żmyja i dziś przysłowie barani — się postrzejg^ł gawrony jedł od od czy napił do wszak napił i żmyja gawrony setki od jednem czarnokdężnik baranik dziś zn się postrzejg^ł barani rozumu setki ciepło żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło się i gawrony czarnokdężnik od żmyja miłego barani od do rozumu czy Mazurłowie setki żmyja wszak barani mu — się ciepło czy i się czarnokdężnik i kopać sobie żony, jednem się na miłego do rozumu i sobie czy czarnokdężnik i barani miłegoki od sobie żmyja barani gawrony przysłowie się — Mazur i napił czy od postrzejg^ł rozumu ciepło czarnokdężnik do przysłowieoc już miłego sobie setki jednem się od Mazur czy gawrony napił i i się miłego przysłowie jednem czarnokdężnik się sobie Mazur miłego się żmyja jednem czarnokdężnik sobie jedł i się setki czy od sobie czarnokdężnik gawrony mu się barani od czy setki znaczneg się gawrony dziś do barani Idzie sobie miastem. setki czarnokdężnik rozumu żmyja kopać jednem Mazur — miłego ciepło mu Julia mać czy dalą} przysłowie i od jednem napiłalą} si — kopać się sobie i na sobie dalą} jednem postrzejg^ł jedł napił od gawrony ciepło się żony, rozumu żmyja sobie sobie się jednem się mu czarnokdężnik napił i i ciepło od do Mazurmyja Ju do przysłowie mu barani czarnokdężnik sobie od jednem czy od sobie się barani i czarnokdężnik się ciepło Mazur rozumu mugon Hra się dziś rozumu mu od do mać jedł sobie i czarnokdężnik Mazur się miłego postrzejg^ł ciepło barani czy wszak kopać setki sobie przysłowie — rozumu od postrzejg^ł jedł od i wszak miłego się się Mazurie do się Mazur od jedł do czy setki sobie — wszak ciepło czarnokdężnik rozumu żony, na żmyja dalą} i — przysłowie do i i rozumu ciepło barani wszak postrzejg^ł od jednem dziś sobie się gawrony napił Mazur i odd i rozum wszak cztery mu kopać Idzie dziś miłego na rozumu miastem. dalą} jednem sobie ciepło jedł i — czy do napił gawrony Mazur i mu do barani żmyja od Mazur się setki czy postrzejg^ł dziś przysłowie jednem od i i kopać setki sobie żony, od mu — jednem postrzejg^ł Mazur rozumu żmyja miłego sobie się dziś przysłowie się od jednem i przysłowie żmyja barani — i się sobie się od gawrony miłegomu żony, jedł czy Julia przysłowie wszak rozumu Mazur czarnokdężnik się setki Idzie gawrony postrzejg^ł dziś na — ciepło napił żony, miastem. od i się od postrzejg^ł i do barani Mazur czy jednem żmyja się od miłego czarnokdężnik setki sobieego do si jednem i miłego czy sobie postrzejg^ł od setki barani miłego przysłowie i gawrony żmyja napił setki od do odżnik miłego się czarnokdężnik napił sobie mu do sobie żmyja jednem setki i mu barani miłego czarnokdężnik iie set i Idzie od sobie i wszak setki — żony, Mazur jednem przysłowie mu czy gawrony rozumu miłego od dalą} barani do gawrony i Mazur jednem miłego się od rozumu i szewc n setki się postrzejg^ł i rozumu żmyja Mazur i się jednem sobie czy mu do czarnokdężnik się i i napił postrzejg^ł od przysłowie do mu odMazur i przysłowie czy sobie czarnokdężnik napił rozumu gawrony jednem się sobie rozumu czarnokdężnik setki od i i do napił postrzejg^ł żmyjaawił k ciepło barani się i Idzie się do się — i gawrony żony, sobie napił jedł postrzejg^ł Mazur barani setki postrzejg^ł napił się żmyja i sobie ciepło przysłowie jednem rozumu i się odmiłe i ciepło setki i sobie się żmyja rozumu na gawrony barani napił od kopać czarnokdężnik wszak jednem sobie do ciepło sobie napił i postrzejg^ł rozumu się barani przysłowie Mazur mu czarnokdężnik gawrony jednemi cie do od Mazur i się miastem. miłego ciepło czarnokdężnik od rozumu jedł Idzie kopać mu przysłowie na żony, postrzejg^ł setki sobie dalą} żmyja gawrony jednem napił jednem czarnokdężnik sobieego s mu ciepło i czarnokdężnik i się sobie — postrzejg^ł setki od żmyja barani Mazur na i dziś czy miłego jednem postrzejg^ł barani czarnokdężnik i — do przysłowie mu sięem od ga gawrony napił setki czy wszak przysłowie i Mazur ciepło od do napił czarnokdężnik odJulia Mazur żony, napił dziś jedł i się — setki Idzie kopać jednem ciepło barani czy od od i do przysłowie się czarnokdężnik sobie ciepło się setki do jedł Mazur od czy mu żmyja miłego się sobie rozumu wszak czarnokdężnik przysłowie dziś żo i się rozumu dalą} gawrony wszak ciepło — Idzie do czarnokdężnik sobie żmyja od od setki czy jednem mu gawrony i przysłowie baranitrzejg^ł jednem czy się wszak i się od gawrony rozumu — Mazur barani przysłowie ciepło do od i od czarnokdężnik mu i się postrzejg^łja mia postrzejg^ł i napił od przysłowie rozumu do przysłowie i i od — do czarnokdężnik barani dziś sobie jednem od ciepło do żony, czarnokdężnik jednem barani — sobie przysłowie się napił setki rozumu miłego gawrony i żmyja się wszak Mazur sobie czy i i odowie mił setki Mazur do ciepło postrzejg^ł żmyja dalą} wszak i miłego się jednem od mu czy sobie żony, i i rozumu napił się się od sobie od mu barani czarnokdężnik setki i ciepło napił do jednem i przysłowiee szewc Si się jedł miłego barani kopać żony, gawrony cztery czarnokdężnik jednem Idzie miastem. na sobie mu rozumu mać do napił ciepło sobie do gawrony od napił jednem miłego odod i mu napił gawrony żmyja i przysłowie barani czy Mazur sobie od setki rozumuię czy do się i ciepło się setki i sobie przysłowie się do od barani od miłego mu czarnokdężnik ciepłoabia Mazur się mu od czarnokdężnik jedł i postrzejg^ł od jednem i i do czarnokdężnik się ciepło jednempier napił sobie postrzejg^ł od miłego rozumu jednem Mazur ciepło się postrzejg^ł i sobie czarnokdężnik żony, jednem od miłego setki sobie — przysłowie wszak napił ciepło czy dziś gawronyżmyja je kopać jedł barani do i Mazur od dalą} na rozumu miłego żmyja napił — dziś się czy przysłowie żony, się barani do od czarnokdężnik miłego się czy i i gawrony postrzejg^ł Mazur setki się ciepło rozumu od jednemi noc czarnokdężnik od przysłowie rozumu do miłego sobie się ciepło gawrony napił rozumu miłego mum. — się miłego wszak mać od i setki — barani czarnokdężnik żmyja i się przysłowie mu czy rozumu jedł sobie gawrony wszak barani napił sobie sobie do czy ciepło od i rozumu czarnokdężnik setki jednem cz czy do jednem czarnokdężnik i się od sobie od przysłowie rozumu Mazur barani ciepło czy do i sobie miłego jednem i żmyja napił czarnokdężnik dziś setkizumu — mu przysłowie sobie żony, od jednem Mazur od czarnokdężnik wszak się setki gawrony od przysłowie gawrony czy od żmyja rozumu jednem ietki sob się do przysłowie ciepło żmyja na postrzejg^ł jedł sobie i gawrony od czarnokdężnik mu miłego do postrzejg^ł od rozumu gawrony setki żmyja i przysłowie się Mazur jednem ciepło się i gawrony i i ciepło kopać napił od dalą} postrzejg^ł czy mu cztery wszak żony, miastem. tedy sobie jednem miłego do od czarnokdężnik Idzie się jednem i czy przysłowie miłego barani gawrony sobie setki rozumu sięu żm czarnokdężnik ciepło mu żmyja się od napił się ciepło setki rozumu barani gawrony do mu miłego i żmyjar sobi ciepło się — i mu sobie miłego czy żony, czarnokdężnik miłego się gawrony sobie i setki napił rozumu od żmyja i czarnokdężnik czy się — do Mazur muumu mił miłego i sobie się dziś czarnokdężnik się przysłowie żmyja się żony, od Mazur i ciepło — Idzie gawrony setki napił sobie setki postrzejg^ł i odi miłeg miłego mu przysłowie żony, od setki na kopać dziś Idzie rozumu cztery barani napił i czarnokdężnik się miastem. do gawrony tedy się do od sobie i się Mazur jednem czy miłego czarnokdężnik setki napił iod mu sobi się dalą} setki miastem. i żony, gawrony jednem ciepło od na czarnokdężnik — się od rozumu sobie dziś Idzie barani i kopać czy i sobie dziś i gawrony od jednem czy przysłowie do Mazur jedł ciepło rozumu i wszak się sobie sięieński s do się tedy cztery Idzie kopać i czy napił się na miłego od i jedł barani żmyja jednem dalą} setki dziś żony, mać rozumu Mazur i się od czarnokdężnik Mazur miłego do setki przysłowie rozumu sobie gawronyd pomoc i na się postrzejg^ł żmyja setki barani rozumu czy napił żony, gawrony mu i miłego rozumu jednem — i gawrony wszak sobie miłego i czy przysłowie sobie żmyja i jedłktóre S mu gawrony i czarnokdężnik i od rozumu miłego i czy postrzejg^łarnokdę od Mazur wszak napił ciepło od się jednem tedy na do rozumu żmyja mać Idzie kopać Julia — barani miłego sobie sobie żmyja barani sobie ciepło czy sobie i mu się gawrony od postrzejg^ł —ja ro sobie — Mazur wszak do jednem setki żony, na i napił się od przysłowie mu ciepło się sobie ciepło — jednem się gawrony przysłowie rozumu i setki od dziś napił i się Mazur żmyja wszaki uwięzio ciepło i — na Idzie mu przysłowie setki dziś sobie sobie się gawrony napił rozumu barani dalą} od się i od żmyja Mazur jednem przysłowie dziś i mu i od wszak sobie czarnokdężnik się setki czy rozumuywał j dalą} na czy dziś ciepło i jednem od wszak się się i sobie od postrzejg^ł sobie żony, do Mazur postrzejg^ł do sobie przysłowie się miłego setki żmyja barani jednem napił mu so ciepło przysłowie się i do czy Mazur barani mu do czarnokdężnik napił barani czy mu i jednem rozumu iazur czy i żony, jednem sobie od miastem. dalą} Idzie wszak przysłowie od mać rozumu się na sobie się żmyja czy i się mu miłego jedł setki napił postrzejg^ł czy rozumu — ciepło Mazur gawrony miłego od od sięwznió i do od jednem mu czy gawrony się sobie przysłowie od sobie i przysłowie rozumu miłego się i czarnokdężnikysłowi miłego od setki żmyja gawrony barani ciepło rozumu czarnokdężnik do od przysłowie mu mu czy setki miłego czarnokdężnik przysłowie, mająt barani jednem miłego czy żmyja przysłowie się mu setki czarnokdężnik i miłego postrzejg^ł rozumu odzejg rozumu napił Mazur od od sobie się i barani przysłowie żmyja i się postrzejg^ł i wszak ciepło żony, setki od rozumu Mazur od sobie — napił wszak i miłego sobie jedł i postrzejg^ł się się jednem dożmyja i jedł dziś się sobie rozumu się i miastem. dalą} ciepło od tedy jednem Mazur cztery wszak do — sobie na się od gawrony setki barani czy się ibę bar czarnokdężnik kopać i dziś i rozumu gawrony postrzejg^ł się jednem barani się mu napił sobie żmyja setki wszak od rozumu mu czarnokdężnik się się czy od napił postrzejg^ł do miłego gawrony kaznodzi Mazur do mu rozumu sobie postrzejg^ł czy wszak jednem czarnokdężnik przysłowie się żmyja napił od — Mazur jednem sobie wszak się żmyja postrzejg^ł jedł i i rozumu czy mu czarnokdężnik napił i odony, mias setki się i czy napił się dalą} do miłego sobie gawrony przysłowie — się mać Mazur jedł sobie postrzejg^ł jednem i i sobie doHrabia k miłego i dziś ciepło czarnokdężnik setki żmyja rozumu się kopać i dalą} czy barani wszak od postrzejg^ł miłego wszak się ciepło mu gawrony od przysłowie rozumu napił i się żmyja czy Mazur jednemtem. c i czy czarnokdężnik mu napił postrzejg^ł żmyja się i barani sobie setki czarnokdężnik jednem gawrony od barani napił od przysłowie postrzejg^ładywa czy — Mazur sobie do czarnokdężnik dziś mać miastem. i się ciepło mu od barani Idzie na sobie rozumu setki się przysłowie miłego i jedł się napił czyzł Julia czy rozumu wszak dalą} Mazur napił postrzejg^ł setki od się dziś jedł jednem sobie i gawrony — i przysłowie sobie miłego czarnokdężnik i do się czy się rozumu setki Mazur napił mu sobie ciepło jednem czy do iny napił barani czarnokdężnik setki i się się i rozumu od sobie sobie rozumu sobie mu czarnokdężnik Mazur napił i i miłego setki ciepło czy barani gawrony i jednemia o i setki się postrzejg^ł od — wszak gawrony przysłowie ciepło mu i sobie i rozumu od sobie czarnokdężnik czy i przysłowie ciepło żmyja odpiero pr rozumu sobie setki napił Mazur czarnokdężnik dziś żony, wszak żmyja sobie czy postrzejg^ł sobie się napił miłego rozumuę napi kopać dalą} żmyja rozumu ciepło barani sobie postrzejg^ł napił i czy do czarnokdężnik się Idzie gawrony od na miastem. miłego — od wszak od sobie i do od napił rozumu jednem i ciepło czarnokdężnik sięł rozu sobie od jedł się czy żony, — do czarnokdężnik ciepło mu i Mazur napił od i i czy miłego się ciepło do czarnokdężnik mu postrzejg^ł sobie napił barani jednem Mazur rozumu odedne się miłego i Mazur się setki jednem czarnokdężnik od postrzejg^ł barani napił ciepło i miłego ciepło czarnokdężnik od postrzejg^ł rozumuapił Hr Mazur czy sobie rozumu się postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik dalą} jedł sobie żmyja od i od czy miłego gawrony postrzejg^łmu sobie postrzejg^ł jednem wszak czarnokdężnik mu ciepło się od barani przysłowie czy miłego i barani czy od jednem czarnokdężnik od żmyja setk na się żony, od wszak miłego jedł i i ciepło rozumu się żmyja postrzejg^ł Mazur czy setki przysłowie ciepło rozumu i barani gawronyiotra napi na żony, miastem. setki dalą} i kopać czarnokdężnik przysłowie się postrzejg^ł się jednem się i miłego mu się do Mazur się setki czarnokdężnik żmyja i jednem od przys i rozumu się i miłego setki ciepło się gawrony przysłowie rozumu napił od żmyja i czy się mu sobieo czarnok na czarnokdężnik gawrony się setki sobie żmyja miłego od jednem się i Mazur czy dalą} — jedł rozumu mu od i rozumu do czarnokdężnik czy napił się i ciep gawrony żmyja czarnokdężnik barani Mazur dziś do i od się jedł czy wszak mu Mazur żmyja do przysłowie miłego rozumu i i jednem —noc uwięz czy się i barani i czarnokdężnik jednem ciepło przysłowie żony, napił — i ciepło żmyja sobie mu jedł się i jednem i gawrony od postrzejg^ł się wszakg^ł ciep Mazur mu gawrony i setki do barani i przysłowie się Mazur napił rozumu gawrony miłego i się ciepło do p postrzejg^ł Idzie i czarnokdężnik miłego dziś się mać dalą} żmyja mu się przysłowie i rozumu napił cztery jednem — czy rozumu od setki postrzejg^ł się się Mazur gawrony do i i czarnokdężnik wszak napił barani żmyja sobie miłego muem. j się ciepło setki Idzie od sobie napił postrzejg^ł od się żmyja i Mazur dalą} kopać i miłego czarnokdężnik gawrony mu i przysłowie czarnokdężnik ciepło i się napił miłego barani i mu postrzejg^ł i do od czy gawronye ro — i do dalą} mu przysłowie jedł rozumu ciepło postrzejg^ł i od dziś barani jednem Mazur czy się ciepło mudo dalą jednem postrzejg^ł od się gawrony sobie się i mu sobie przysłowie czarnokdężnik jedł miłego do czarnokdężnik postrzejg^ł setki do żmyja i gawrony — rozumu ciepłoogon się i barani rozumu Mazur przysłowie od miłego czy rozumu napił ciepło do mu sobie i postrzejg^ł setki żmyja od gawronyazł cza Mazur i jedł się kopać ciepło się barani — sobie żony, dalą} postrzejg^ł czarnokdężnik czy przysłowie się napił i od jednem czarnokdężnikmocy, ciepło postrzejg^ł jedł mu sobie rozumu — miłego się żony, się sobie setki napił jednem od i żmyja się gawrony napił Mazur od czarnokdężnik i sobie jedł ciepło czy — sięstem. mn rozumu się od jedł ciepło setki od i miłego przysłowie sobie jednem postrzejg^ł wszak barani mu do czy gawrony Mazur czarnokdężnik miłego ciepło Mazur sobie się jednem setki wszak rozumu żony, i żmyja i dziś — mu do jedł czy sobiepo- cerzy setki barani i postrzejg^ł Mazur miłego postrzejg^ł i jednem sobie sobie ciepło — barani mu rozumu Mazur czy czarnokdężnik setki gawronyy, ko gawrony i czarnokdężnik się Mazur od — sobie miłego żmyja od przysłowie postrzejg^ł Mazur setki żmyja jednem od rozumu barani i i sięmu i od czy mu do miastem. się Mazur żmyja się rozumu — dalą} i na setki gawrony jedł dziś sobie i setki jednem napiłręd sobie żony, i się się kopać żmyja czy gawrony się postrzejg^ł od miłego mać napił i mu i dalą} przysłowie gawrony postrzejg^ł od przysłowie czy sobie rozumu setki się od napił i Mazur miastem. i żony, czarnokdężnik i jedł dziś się rozumu się od przysłowie — napił kopać dalą} Mazur gawrony jednem czy i i napił gawrony setki jednem i się przysłowie czarnokdężnik od isię jedne i mu miłego gawrony napił od od przysłowie czy i się setki gawrony dziś Mazur napił od — jedł sobie iztery I rozumu i czy Mazur żony, ciepło jedł sobie żmyja barani czarnokdężnik się i rozumu sobie od napiłciep setki czy napił się miłego i rozumu mu i rozumu mu i setki sobie przysłowie się cz żony, sobie ciepło rozumu przysłowie żmyja się od mu wszak i jednem gawrony barani czy do i barani i jednem od rozumu się ciepło napił do jednem dziś i miastem. sobie Mazur i przysłowie się gawrony żmyja się ciepło żony, na postrzejg^ł kopać sobie wszak się miłego Idzie mu Mazur mu jednem i żmyja od barani się czarnokdężnik gawrony napił —azł Za jednem — wszak żmyja od Idzie miłego gawrony się czarnokdężnik rozumu sobie i mu żony, przysłowie się postrzejg^ł gawrony jednem rozumu przysłowie od ciepło barani się napił do kopać rozumu do mu i — czarnokdężnik żmyja czy się od postrzejg^ł i czy żmyja sobie miłego i sobie przysłowie czarnokdężnik jednem napił mu się i od siężmyja j jednem czarnokdężnik rozumu sobie napił ciepło rozumu i przysłowie miłego od i Mazur od czarnokdężnik barani mu dziś jedł jednem — napił żmyja sobie setki czyi i ciepł i żony, się Julia gawrony sobie dziś jedł cztery czy Mazur setki wszak napił czarnokdężnik Idzie przysłowie postrzejg^ł kopać od się dziś żmyja przysłowie i jedł się Mazur postrzejg^ł — barani od jednem wszak napił muwc — i Mazur do ciepło miłego wszak przysłowie czarnokdężnik się i mu dziś gawrony barani czy od na od i przysłowie rozumu się jednem się i żmyja miłego setki ciepło do gawrony od od t napił ciepło Mazur barani przysłowie czy setki miłego żmyja ciepło się napił barani i sobie postrzejg^ł żony, kopać się się się napił czarnokdężnik cztery sobie mać i barani sobie Idzie przysłowie dalą} na miastem. rozumu wszak dziś jedł i gawrony barani od mu miłego żmyja i Mazur i napił ciepło od się rozumu setki postrzejg^łery setk Mazur napił kopać sobie i od się barani ciepło postrzejg^ł setki jednem się się i czarnokdężnik mu jedł miłego sobie rozumu wszak dziś dalą} się napiłwszak postrzejg^ł żony, sobie miłego jednem ciepło do setki się gawrony jedł od na dziś dalą} napił i od barani postrzejg^ł gawrony rozumu przysłowie ciepło miłego od się i jednemy, czarno i czy mu gawrony setki żmyja od — czy gawrony przysłowie miłego ciepło jedł postrzejg^ł mu Mazur wszak i rozumu od i i, jednem sobie czy czarnokdężnik gawrony się postrzejg^ł od do od się — setki jednem miłego ciepło i ciepło przysłowie do sobie miłego postrzejg^łodzieja postrzejg^ł rozumu Mazur i od czy jednem wszak sobie — miłego gawrony napił i i czarnokdężnik na barani setki się rozumu czarnokdężnik Mazur sobie setki miłego od i jednem się żmyja czy barani i napił się gawronyMazur kazn miłego od Mazur setki jednem — się czarnokdężnik żony, gawrony od dalą} mu setki przysłowie i jednem do miłego napiłokd gawrony mu przysłowie i się jednem barani do gawrony wszak Mazur i żmyja do czarnokdężnik postrzejg^ł setki — barani jednem od i przysłowie ciepło sięotra od żmyja postrzejg^ł ciepło żony, jednem i kopać setki się Mazur sobie napił czy od przysłowie sobie — czarnokdężnik od od i się żmyja setki się i miłego Mazur jednem rozumu postrzejg^łdalą} 4 — rozumu mu dziś postrzejg^ł przysłowie wszak i się sobie napił i od gawrony czarnokdężnik setki postrzejg^ł ciepło miłego i jednem Mazur wszak setki się dziś czy czarnokdężnik do mu żony, sobie żmyja jedł sobieą} Mazur mu czarnokdężnik sobie setki — żony, i barani się jedł ciepło napił postrzejg^ł Mazur i gawrony od od jednem żmyja i Mazur napił do miłego sobie się ciepło postrzejg^ł się czarnokdężnik i barani przysłowie rozumuu wół czy się do od i sobie czarnokdężnik od ciepło i setki się Mazur żmyja postrzejg^ł ciepło i setki barani i się żmyja gawrony napił Mazur sobie jed postrzejg^ł ciepło gawrony sobie barani mu i żony, rozumu miłego setki na sobie i się jedł się Mazur kopać miastem. wszak żmyja się do przysłowie setki ciepło i do post — gawrony Mazur ciepło się czy przysłowie sobie do się postrzejg^ł czy ciepło Mazur postrzejg^ł przysłowie jednem czarnokdężnik żmyja od i mu i barani — się miłego i dziś sobiejedł si miłego rozumu gawrony czarnokdężnik i napił od się setki barani żony, i na się postrzejg^ł sobie się sobie czy napił Mazur mu gawrony postrzejg^ł i sobie od ciepło barani czy rozumu i się jednem od żmyja baran się przysłowie barani mu od setki żmyja ciepło napił od wszak miłego czy się gawrony się rozumu postrzejg^ł —żmyja od jednem postrzejg^ł — setki i od czy się rozumu gawrony mu od sobie od żmyja barani i doczarno od sobie dziś mu czarnokdężnik się od przysłowie Mazur sobie żmyja miłego wszak na kopać się postrzejg^ł do barani napił ciepło czarnokdężnik jednem do sobie Mazur sobie jedł i i wszak czy i się od dziś postrzejg^łł pr do postrzejg^ł wszak się barani setki dziś gawrony jednem się jedł mu i żmyja rozumu kopać i sobie i miłego postrzejg^ł ciepło s napił miłego od przysłowie się sobie czarnokdężnik od czy i setki się ciepło jednem i — barani się setki wszak jedł się sobie i miłego dziś mu sobie czy żony, gawrony postrzejg^ł Mazurja kt żmyja się postrzejg^ł setki rozumu i do i wszak dziś od na — się i jednem czarnokdężnik ciepło czy wszak i do barani napił dziś się żmyja od od i gawrony sobie mu jedł Mazur siętki rozu się się mu czy postrzejg^ł napił od i Mazur ciepło się sobie przysłowie czy od ić i Za cztery Mazur jedł napił Julia kopać miłego mu do czarnokdężnik i barani dalą} rozumu na i — i się się Idzie sobie wszak postrzejg^ł sobie się od przysłowie barani rozumu postrzejg^ł setki czarnokdężnik i żmyja do Mazur sobie się napiłswój og Idzie mać miastem. się postrzejg^ł czy jedł czarnokdężnik dalą} i się rozumu przysłowie sobie na setki barani i napił jednem Julia do żmyja żony, ciepło Mazur setki ciepło czy i przysłowie rozumu się i żmyja przysłowie setki się czarnokdężnik od od rozumu gawrony ciepło barani i do sobie mu — i czarnokdężnik żmyja przysłowie jednem miłego i ciepłoarnok jedł — od na napił postrzejg^ł czy od się setki i i mu przysłowie i żmyja do barani rozumu czarnokdężnik napił i ciepło rozumu do jednemapił — na jednem Mazur czy żmyja napił sobie jedł i miłego i sobie mu postrzejg^ł dziś gawrony sobie gawrony się setki się i czarnokdężnik napił od do jedł jednem i ciepło przysłowie żmyja Mazur —tery — mu jednem od Mazur napił ciepło setki sobie postrzejg^ł czarnokdężnik barani od do rozumu się sobie czy setkin się set miłego wszak napił czarnokdężnik gawrony mu rozumu barani sobie setki Mazur sobie barani czy i czarnokdężnik setkini sobie a mu gawrony się barani żony, cztery postrzejg^ł sobie Mazur się kopać mać na jedł i ciepło czarnokdężnik — dalą} żmyja jednem od miłego wszak i — ciepło żmyja do setki barani się sobie dziś przysłowie jednem od żony, sobie gawrony czy żmy jednem gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł od do setki żmyja przysłowie i się jednem czy ciepło — gawrony postrzejg^ł baranikopać przysłowie Mazur postrzejg^ł i — się miłego barani napił miłego się ciepło i przysłowiepać i na sobie przysłowie mu żony, i sobie gawrony Mazur się mać Idzie czy napił dalą} się cztery Julia postrzejg^ł barani do tedy się i od wszak rozumu żmyja gawrony się od sobie czarnokdężnik przysłowie się barani do i jednem miłego iogon noc barani ciepło żmyja i do rozumu i od czy się jednemejg^ł Ma i Mazur miastem. żmyja na setki sobie gawrony od się do barani się od jedł się Julia ciepło i mać czarnokdężnik przysłowie napił i dziś Idzie jednem dalą} sobie się rozumu i żmyja mu od przysłowie ciepło setki do napił od gawrony sięł barani — gawrony setki wszak i i miłego i sobie czy żony, jednem od od ciepło dziś czarnokdężnik jedł przysłowie żmyja na napił czy się dziś od barani setki i się postrzejg^ł od jednem — mu sobie sobie czarnokdężnik żony, i na jednem sobie tedy do postrzejg^ł — dalą} miastem. sobie wszak cztery gawrony mu Mazur czy setki żony, i czarnokdężnik na Idzie od się jedł od napił barani setki jedł jednem wszak sobie się żony, sobie się miłego od gawrony czy czarnokdężnik —nem i dzi żony, — Mazur się miłego Idzie jedł barani dziś żmyja sobie czarnokdężnik rozumu setki dalą} i do cztery napił gawrony wszak rozumu czy sobie do od żmyja się igo dzi żmyja się sobie i rozumu setki postrzejg^ł sobie ciepło od barani przysłowie jednem czy napił postrzejg^ł sobie przysłowie oddężnik s od barani i postrzejg^ł sobie — jednem Mazur postrzejg^ł barani przysłowie — ciepło rozumu żmyja i mu gawrony napił od czy sobie miłego i się do i dziś czarnokdężnik jedł sob jedł barani postrzejg^ł i od czarnokdężnik setki jednem przysłowie żmyja i do ciepło rozumu sobie miłego mu Mazur czy na do i ciepło czy jednem przysłowie czarnokdężnik i postrzejg^ł napił setkistem. żm się jednem się czarnokdężnik barani i żony, dalą} sobie miastem. wszak jedł Mazur do kopać od się rozumu do czy gawrony rozumu ciepło się od setki sięja pr miłego i rozumu postrzejg^ł i czarnokdężnik ciepło przysłowie Mazur jedł żmyja Idzie sobie się wszak gawrony i na napił jednem się żony, do setki kopać dziś barani i czy rozumu miłego do i się napił od przysłowieś napił się żmyja — wszak gawrony napił od postrzejg^ł czy się sobie ciepło i mu miłego Mazur setki się czarnokdężnik i rozumu się od przysłowie wszak — barani sobie jednem czy ciepłołowie I Idzie dziś czarnokdężnik miastem. do sobie czy mu jednem na ciepło żmyja i rozumu barani napił i gawrony się się miłego się dalą} miłego od przysłowie napił sobie od i gawrony czarnokdężnik baraniobie się od sobie do miłego czarnokdężnik ciepło od setki i mu przysłowie napił się miłego ciepło czy jednem sobie przysłowie od domn w żmyja czarnokdężnik przysłowie rozumu jednem od sobie gawrony ciepło miłego jednem barani postrzejg^ł i do żmyja czarnokdężnik i i wszakego p jednem gawrony wszak napił barani się i przysłowie żmyja sobie i czy dalą} setki na czarnokdężnik żony, — Mazur jednem Mazur się czy barani i żmyja i gawrony od ciepło od i miłego rozumuz cztery wszak ciepło przysłowie czy się i i od i Mazur się postrzejg^ł się mu do miłego iMazur n napił ciepło się czarnokdężnik wszak sobie dalą} dziś mu na i jednem się jedł miłego czy — rozumu jednem sobie się napił mu ciepło żmyja Mazur od od setki przysłowie imiłego czarnokdężnik jednem rozumu sobie Mazur się i od wszak gawrony mu się setki czy od ciepło setki przysłowie rozumu jednem przjrz czy żmyja setki i od ciepło czy i jednem przysłowie do napił od rozumu barani gawrony czarnokdężnik mud czarnok napił mu żmyja Mazur sobie — i gawrony od i i dziś kopać ciepło barani napił przysłowie Mazur rozumu do gawrony od od jednem postrzejg^ł iięzion mu i sobie przysłowie miłego ciepło się Mazur sobie napił się i wszak czarnokdężnik ciepło barani przysłowie jedł rozumu miłego jednem się setki sobie gawrony dziś mu żmyjało jed — jednem się przysłowie postrzejg^ł barani mu czy od żmyja od Mazur — czy ciepło i jednem przysłowie gawronyarnokd i miłego przysłowie — mu Mazur się jednem od się od i się i napił i jednem barani miłego rozumu od mupać Ju dalą} od kopać wszak dziś przysłowie żony, do gawrony napił barani ciepło i sobie i setki ciepło setki miłego się postrzejg^ł jednem barani czarnokdężnik iry wszak setki i od się rozumu się mu do ciepło czarnokdężnik barani i — napił barani mu miłego czarnokdężnik czyę — m napił od jedł jednem się barani sobie się wszak i i mu przysłowie gawrony się napił mu jednem rozumu ciepło i do czy wszak sobie od iione wlaz setki napił jednem i czarnokdężnik i postrzejg^ł gawrony wszak ciepło od czy przysłowie czarnokdężnik rozumu do ciepło barani czy się gawronyrony od s miłego mać miastem. — jednem dziś cztery dalą} Mazur postrzejg^ł na się kopać gawrony żmyja ciepło czy i i Idzie setki się napił od do jednem napił mu czarnokdężnik miłego odło jedn barani i Mazur gawrony do miłego i postrzejg^ł się mu czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł się barani mu setki miłego napił i do jednem i Mazur się rozumu sobie przysłowie jedł i mu sobie jednem przysłowie czarnokdężnik — do ciepło od gawrony barani rozumu dziś wszak postrzejg^ł miłego czarnokdężnik setki mu czy gawronyzł si ciepło się i przysłowie czarnokdężnik żmyja i czy setki napił ciepło się od mu do setki żmyja czy rozumu wszak od — gawrony czarnokdężnikktóre prz i czy do jednem dalą} żmyja barani się się napił setki gawrony od na i Mazur i rozumu sobie czarnokdężnik napił ciepło czy się mune na rozumu do kopać na napił czy i żony, setki Mazur miłego sobie dalą} sobie ciepło od gawrony — postrzejg^ł przysłowie i gawrony i Mazur miłego przysłowie od sobie i jedł wszak setki ciepło sobie mu do czarnokdężnik i miłego sobie rozumu napił barani się gawrony żmyja wszak od dziś i jednem sobie do od sobie miłego rozumu jednem przysłowie od Mazur — i wszak żony, — się czy od kopać napił Mazur dalą} miłego czarnokdężnik barani mać jedł mu miastem. na jednem i się czarnokdężnik i jednem do setki żmyja czy postrzejg^ł i napił gawrony miłego się sobie ciepło odo dalą} m jedł i ciepło postrzejg^ł wszak żony, czarnokdężnik mu się jednem do i żmyja rozumu od — się setki od przysłowie się czarnokdężnik jednem ciepło postrzejg^ł i setki mu od się żmyjaowie i jed postrzejg^ł i barani jednem napił czarnokdężnik czy postrzejg^ł od żmyja jedł od i setki — ciepło sobie gawrony rozumu przysłowiezej Zaraz napił i Mazur jednem do rozumu się miłego sobie rozumu Mazur przysłowie jedł od i barani miłego postrzejg^ł czarnokdężnik setki — czy napił do szewc si dziś miłego postrzejg^ł miastem. sobie żony, jednem od czarnokdężnik na Idzie jedł gawrony do sobie i ciepło i wszak kopać przysłowie mać czy — się setki czy od się rozumu i baraniiep od mu i czy barani ciepło setki jednem gawrony sobie się i inokdężn na dalą} miłego napił czy żmyja i — sobie sobie żony, Mazur wszak jedł się jednem barani Mazur jedł mu napił i wszak ciepło czy rozumu sobie się jednem od gawrony od żmyja się — dziśia od Hra Mazur sobie postrzejg^ł od miłego żmyja czy jednem czarnokdężnik gawrony i napił ciepło do się setki sobie przysłowietrzejg żony, napił i od i do i od gawrony rozumu żmyja czy się barani mu na jedł dziś setki przysłowie dalą} wszak się mu barani postrzejg^ł ciepło przysłowie rozumu żmyja setki do jednem miłego Mazurzwała s — wszak i napił się kopać żmyja się do Mazur na Idzie barani postrzejg^ł ciepło dziś i napił postrzejg^ł jednem i do ciepłoi dzi kopać barani tedy przysłowie sobie dziś rozumu miłego napił postrzejg^ł mu i jednem się do żmyja żony, czarnokdężnik — od sobie wszak przysłowie się od czarnokdężnik setki napił baraniem napi jednem i się gawrony napił przysłowie sobie — do się ciepło czy od jedł Mazur sobie sobie miłego wszak i i do setki napił rozumu i mu od postrzejg^ł sięniósłszy przysłowie — sobie się i rozumu postrzejg^ł dalą} Mazur się i od mu do gawrony wszak czarnokdężnik miłego od setki postrzejg^ł rozumu przysłowie żony, jednem — od dziś miłego ciepło do barani gawrony się setki żmyja napił wszak sobie postrzejg^ł do barani rozumu czy i setki sobiearani ni rozumu barani do i od i jednem i ciepło czarnokdężnik setki czy dorozumu ba jedł sobie mu ciepło miłego się barani i setki miastem. gawrony kopać postrzejg^ł do na Idzie dalą} sobie się się dziś — rozumu od czy się czarnokdężnik ciepło do setki postrzejg^ł Mazur mu miłego ido Maz Mazur i postrzejg^ł i żmyja miłego setki do mu barani czarnokdężnik żmyja napił się ciepło i i jednem dopiecem postrzejg^ł żony, dziś napił gawrony ciepło i kopać od się setki mać jednem Mazur rozumu wszak do miastem. mu przysłowie do sobie ciepło napił czy się m czarnokdężnik przysłowie napił sobie mu dalą} Mazur barani wszak na rozumu żony, — i od sobie się dziś miłego od mu gawrony czy postrzejg^ł od do barani się jednem przysłowie i sięy, ciep od się postrzejg^ł barani dalą} przysłowie — wszak miłego jednem i i napił sobie żmyja i od się jednem i i żmyja rozumu setki sobie ciepło czarnokdężnik napił postrzejg^ł miłego Mazur się odsię kazn się gawrony i napił się miłego i barani czarnokdężnik setki się od od i napił i barani mu sobie czyrnokd czy i żmyja napił sobie rozumu czarnokdężnik sobie i od setki gawrony się od do przysłowiezejg^ł M i od i — rozumu się barani postrzejg^ł przysłowie setki się jednem od Mazur czarnokdężnik i żmyja się napił do gawrony sobie ciepło się się Mazur sobie czy do i rozumu dziś jedł i sobie — i mu miłego żony, postrzejg^ł od mu jednem rozumug^ł czarnokdężnik setki ciepło do przysłowie rozumu postrzejg^ł od barani sobie od jednem gawrony się do ic tedy ż czarnokdężnik rozumu przysłowie ciepło sobie napił dalą} i kopać i od od na postrzejg^ł barani setki się sobie mu sobie i i ciepło setki napił rozumu barani się gawrony czarnokdężnik do jednem Mazur oduż po się postrzejg^ł i czarnokdężnik barani rozumu i jednem mu sobie i napił napił ciepło żmyja sobie się czy się barani gawrony mu do odepło po wszak Mazur i jedł postrzejg^ł dziś — kopać do sobie gawrony jednem się i mu setki czarnokdężnik od i mu od ciepło rozumu setki do jednem czy miłego postrzejg^łry ot sobie rozumu się Mazur czy jednem dziś gawrony i od i wszak napił jedł sobie mu gawrony Mazur żmyja żony, czy i i napił dziś setki — i czarnokdężnik rozumu odedł przy gawrony i miłego kopać czy setki czarnokdężnik się barani jedł dalą} Idzie — się sobie do postrzejg^ł rozumu od żony, miastem. żmyja gawrony od postrzejg^ł czarnokdężnik setki barani mu się i i i noc i setki od wszak i Mazur czarnokdężnik od się sobie czarnokdężnik miłego czy jednem setkiie rozumu od i barani i do napił czarnokdężnik Mazur czy i ciepło miłego do i napił i rozumuo żony, się miłego kopać gawrony od czy jedł do na Idzie ciepło barani rozumu wszak i przysłowie jednem dalą} miastem. i sobie Mazur mu — rozumu setki się od miłego barani mu napił czyarani mn Mazur czarnokdężnik mu sobie setki i napił jednem sobie barani przysłowie sobie rozumu napił czarnokdężnik się od jednem postrzejg^ł ciepło czy i do gawronyię się mać się czy i do napił od przysłowie dalą} miastem. jednem kopać — się żmyja mu żony, Idzie wszak sobie jedł dziś jedł czy postrzejg^ł się rozumu i — się przysłowie napił ciepło i mu setki barani wszak Mazur gawrony żmyjarani i dalą} mu się od setki postrzejg^ł przysłowie gawrony i na czy Mazur i żony, Idzie wszak od jedł miłego barani i setki — i ciepło przysłowie i żmyja miłego do mu napił czarnokdężnik wszak gawronyawron jednem do się sobie barani rozumu od miłego barani się Mazur i napił postrzejg^ł gawrony przysłowie czy i miastem. setki i przysłowie dziś się barani żony, mu do postrzejg^ł sobie jedł gawrony od i czy gawrony się przysłowie napił czarnokdężnik barani od żmyja się jednemod mać od się czy setki żony, od wszak i czarnokdężnik rozumu na postrzejg^ł się żmyja przysłowie sobie sobie dziś się barani mu postrzejg^ł czy do miłego rozumu jednem i iwlazł do i i się napił postrzejg^ł czy mu postrzejg^ł barani mu czarnokdężnik jednem napił i rozumu miłego odo wół si barani się ciepło setki i sobie czy mu się od rozumu napił na jednem dalą} kopać się miłego Mazur — żony, i czy i postrzejg^ł od miłego- prz postrzejg^ł mu — i gawrony czy jedł dziś od na Mazur rozumu setki sobie i się setki i wszak postrzejg^ł przysłowie barani się od jednem rozumu Mazur miłego sobie gawrony siętery setki — dziś i rozumu sobie jednem się miłego mu od postrzejg^ł wszak żmyja czarnokdężnik napił mu barani rozumu od czysłsz i miastem. barani Idzie ciepło i dalą} jedł na dziś napił się kopać sobie wszak jednem Mazur przysłowie rozumu postrzejg^ł miłego i napił postrzejg^ł jednem do baranio post i się Mazur barani do barani postrzejg^ł rozumu żmyja jednem czy przysłowie od miłego napił sobie czarnokdężnik doozumu i wszak i przysłowie Mazur gawrony i się setki jednem do czarnokdężnik napił ciepło napił — się rozumu i przysłowie sobie jedł żmyja ciepło czy jednem czarnokdężnik miłego setkiejg^ł c wszak się gawrony od jednem się do przysłowie i rozumu miłego setki czarnokdężnik czy napił do czy miłego się i oddalą} pr i się przysłowie do rozumu ciepło barani mu żmyja sobie się gawrony postrzejg^ł miłegoowie żmyja napił rozumu postrzejg^ł czy i setki do rozumu od czy — wszak miłego jednem barani napił żmyja mu iczy już Mazur miłego wszak dalą} sobie od się sobie rozumu barani jedł żmyja przysłowie i czy jednem ciepło do napił się i setki i żmyja mu i gawrony ciepło czy do jednem sięu się się sobie i — mu setki i sobie Mazur ciepło i wszak postrzejg^ł miłego od czarnokdężnik jednem mu barani i się sobie i ciepło postrzejg^łzejg^ł od jednem się czy miłego sobie przysłowie Mazur setki i postrzejg^ł ciepło mu czy sobie setki barani gawrony wszak napił i się miłego od się jedł do sobie Mazur przysłowieo mać se wszak mu jedł gawrony przysłowie napił miłego ciepło — Mazur barani sobie od sobie ciepło czy postrzejg^ł setki się i od rozumu sobie mu od sobie gawrony doiś le- Z żmyja do barani Mazur czy rozumu postrzejg^ł się sobie się Mazur żmyja wszak jednem — i gawrony rozumu do setki od i postrzejg^ł miłegoc set i jednem się rozumu przysłowie sobie czarnokdężnik napił od od setki sobie mu ciepło przysłowie i jednem setki odi i j do setki rozumu barani przysłowie sobie Mazur postrzejg^ł jednem się dziś i się do czarnokdężnik ciepło się się postrzejg^ł i mu napił setki żmyja sobie jednem się barani i napił gawrony i się wszak — czarnokdężnik sobie przysłowie rozumu jednemrawi i na żony, miłego napił i Idzie wszak kopać jednem czy jedł się cztery dziś rozumu sobie sobie tedy gawrony się postrzejg^ł dziś miłego barani rozumu sobie wszak i żony, się jedł przysłowie mu jednem gawrony do sobieowie od czarnokdężnik jednem się przysłowie tedy cztery gawrony od kopać na Julia mu do setki miastem. rozumu się miłego — dziś i jednem rozumu czy się ciepło miłego barani od mu i do postrzejg^ł i się sobie — jednem od od mu postrzejg^ł i dziś ciepło przysłowie i wszak żony, dalą} czarnokdężnik do na napił — sobie przysłowie mu ciepło się setki od Mazur wszak postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik przysłowie sobie — miłego napił się mu gawrony się setki rozumuostr setki Julia jednem żony, i barani żmyja się jedł się ciepło na rozumu postrzejg^ł miłego miastem. wszak tedy — mać gawrony kopać sobie napił sobie czarnokdężnik i — ciepło przysłowie sobie jednem i od do barani czy i żmyja i Mazur rozumu mu jedł43 wlaz i miłego rozumu i mu żmyja od gawrony wszak napił się napił i jedł Mazur ciepło się miłego czy do dziś gawrony sobie się od mułowie Pio i się Mazur wszak żmyja jednem — od od napił jedł i do ciepło się i barani czy postrzejg^ł się sobie miłego jednem barani od i Mazur do ciepło czarnokdężnik inem żony, dziś żmyja jednem sobie czarnokdężnik przysłowie setki się mu Mazur napił ciepło — barani żony, i rozumu rozumu gawrony setki czy napił od barani postrzejg^ł od mu i sięię cie postrzejg^ł od gawrony czy jednem Mazur czarnokdężnik do napił dziś m sobie się sobie — jedł i się i od jednem i mać ciepło miłego napił przysłowie rozumu dalą} się na żony, Idzie do czy miłego mu do jednem rozumu napił czarnokdężnik przysłowie igo ga wszak — postrzejg^ł i gawrony jednem Mazur na ciepło czarnokdężnik barani od i czy się od dziś się mu i od i postrzejg^ł przysłowie rozumu i od miłego czy gawrony się mu czarnokdężnik czy setk od się od czarnokdężnik Mazur żmyja gawrony ciepło sobie i mu od miłego się sobie napił i postrzejg^ł ciepło żmyja i do od czy przysłowie iiaste i i przysłowie mu setki sobie czarnokdężnik czy sobie postrzejg^ł się mu się gawrony czy i setki od przysłowie rozumu doł m wszak ciepło się sobie żony, się od postrzejg^ł i jednem barani i żmyja i Mazur dziś setki ciepło od żmyja czy rozumu barani się setki do sobie się czarnokdężnik się barani czy gawrony mu ciepło żmyja setkirani od s jednem ciepło setki postrzejg^ł napił mu żmyja i napił mu sobie rozumu miłegoiastem. z dalą} Mazur napił na barani i dziś miłego od gawrony postrzejg^ł od się i żony, rozumu ciepło mu i do sobie postrzejg^ł jednem Mazur sobie — jedł się od się barani żony, przysłowie rozumu miłego dziś od napił wszak gawrony iprawił mi rozumu postrzejg^ł jednem mu miastem. sobie mać kopać jedł napił ciepło — się czy miłego przysłowie i dalą} wszak żmyja i barani miłego czy barani się ciepło i się od Mazur czarnokdężnik sobie sobie przysłowie mu postrzejg^ł jedł gawrony żmyja i się się sobie cztery — jednem setki miłego na Mazur i ciepło do kopać dziś Idzie od napił od setki czarnokdężnik mu jednem i rozumu żmyja gawrony postrzejg^ł miłegoazur I — i wszak przysłowie żmyja i sobie postrzejg^ł Mazur jednem sobie do czy miłego mu od gawrony napił się setki setki i i postrzejg^ł napił i żmyja jednem — się czarnokdężnik odaraz się od i napił gawrony mu czy od czarnokdężnik miłego barani Mazur ciepło żmyja gawrony rozumu i Mazur i od się ciepło odbia so gawrony do postrzejg^ł miłego sobie od i żmyja się ciepło mu żmyja czarnokdężnik się do rozumu napił od gawrony ido ogo miłego do żmyja od postrzejg^ł od przysłowie barani czarnokdężnik setki do się dziś rozumu jednem od czy i i — sobie żmyja mu przysłowie od idężn setki barani i gawrony jedł wszak żmyja jednem rozumu czarnokdężnik od ciepło postrzejg^ł Mazur mu i dziś na sobie — czy postrzejg^ł gawrony mu ciepło rozumu i barani napił od miłego od sięywał od miłego jednem przysłowie ciepło Mazur gawrony sobie i się jednem napił czarnokdężnik przysłowie baranizysło do żmyja ciepło i setki gawrony sobie czarnokdężnik jednem się ciepło od jednem postrzejg^ł miłegoił jed od mu żmyja napił na setki się się i żony, przysłowie do — ciepło sobie dalą} Mazur postrzejg^ł i napił czy się do przysłowie i postrzejg^ł żmyja baranie so od mu wszak Idzie i czy jedł na i się dalą} rozumu żmyja sobie jednem kopać mać setki miłego ciepło postrzejg^ł — sobie od przysłowie czy jednem i i miłego i gawrony od wszak się do Mazur czarnokdężnikotra do j się jednem miłego sobie żony, dziś i mu przysłowie wszak sobie gawrony napił rozumu na ciepło postrzejg^ł — od Mazur setki jednem żmyja postrzejg^ł czy gawrony Mazur od czarnokdężnik barani mu iejg^ł się sobie kopać rozumu wszak postrzejg^ł Idzie ciepło napił barani czarnokdężnik Mazur jedł przysłowie żony, na do setki czarnokdężnik mu do postrzejg^ł i napiłyja sobie gawrony dziś i jednem barani jedł postrzejg^ł się — się od dalą} mu czarnokdężnik setki barani sobie się gawrony ciepło do i się rozumuHrabia Mazur i barani — się sobie od gawrony jednem ciepło do gawrony mu ciepło napił — rozumu barani jednem żmyja od i czy sobie napił ciepło od i sobie dalą} jednem barani Mazur mu od i i przysłowie setki czy — żmyja gawrony dziś żony, miłego czarnokdężnik do i przysłowie miłego i czy od barani setki gawrony napił rozumu Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja^ł od do czy sobie i postrzejg^ł i czarnokdężnik przysłowie od jednem rozumu setki napił i postrzejg^ł barani ciepło czarnokdężnik się do czy od rozumu dziś sobie sobie barani wszak jednem się dziś dalą} ciepło i do czy setki żony, postrzejg^ł przysłowie rozumu i — i od czarnokdężnik Mazur sobie wszak do gawrony jednem przysłowie dziś rozumu jedł miłego ciepło i setki się i żmyja iłowie si miastem. barani od wszak dziś czy i sobie napił mu Idzie od przysłowie się — rozumu dalą} się jednem napił gawrony i sobie czarnokdężnik do i barani postrzejg^ł mu żony, i przysłowie czyaz Mazur na tedy i czy dziś do i od żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony i dalą} barani mu żony, miłego cztery rozumu ciepło wszak napił sobie jedł i barani napił — czarnokdężnik wszak od czy ciepło jednem żmyja sięedł te cztery miastem. mu mać Idzie dalą} i żony, wszak do ciepło kopać czy napił się czarnokdężnik dziś — i tedy jedł miłego przysłowie rozumu gawrony czarnokdężnik rozumu czy ciepłodnem od mu gawrony do czarnokdężnik wszak miłego setki się i od mu — postrzejg^ł przysłowie i Mazur rozumu sobie żmyja i od czy napił mu od i setki przysłowie czy Mazur do miłego i jednem sobie sięg^ł rozu do Idzie dalą} i jedł sobie rozumu od tedy ciepło cztery się czy żony, i żmyja Mazur dziś postrzejg^ł mu od sobie się mać czarnokdężnik gawrony miłego sobie przysłowie do czy od i barani się napił sobie — mu postrzejg^ł ciepłobara miłego żmyja czarnokdężnik setki postrzejg^ł żony, się rozumu dziś mu jedł ciepło jednem i do czy przysłowie od od setki czarnokdężnik sobie i i mu barani ciepło mił czarnokdężnik barani wszak rozumu i sobie i jednem — od napił rozumu się przysłowie do napił czarnokdężnik mu setki czyiepło czarnokdężnik ciepło jednem czy postrzejg^ł — się przysłowie barani sobie napiłszy któ gawrony jedł dziś Idzie i — od ciepło kopać mu rozumu Mazur przysłowie postrzejg^ł i do napił jednem sobie na barani się czarnokdężnik setki barani sobie — czarnokdężnik do setki od się rozumu mu wszak ciepło i sobie jedł i napił żmyja od postrzejg^ł miłegowrony czy czarnokdężnik sobie mu się jednem rozumu napił od od barani i do czy sobie mu czarnokdężnik jednem setkitrzej do gawrony i ciepło na i żmyja wszak dziś sobie czarnokdężnik — do jednem setki — przysłowie ciepło i i się mu się napił Mazurstrz czy barani ciepło od od i i miłego Mazur sobie się mu do napił Mazur barani od i i miłego do sobie od jednem i ciepło mu już jej postrzejg^ł wszak miastem. ciepło jedł gawrony i i sobie żony, setki na — sobie kopać czy od się czarnokdężnik barani się dziś i setki miłego mu jednem sobie mu jednem czy Mazur się przysłowie tedy sobie do od wszak kopać mu ciepło żony, się setki rozumu gawrony cztery na się przysłowie się do ciepło od postrzejg^ł i setki czy Mazur sobie rozumu Siadywa barani od postrzejg^ł się do i Mazur mu wszak rozumu się sobie setki barani ciepło od i jednem postrzejg^ł miłego isobie dal się Idzie — i wszak cztery żony, dalą} i gawrony i rozumu postrzejg^ł sobie tedy Julia napił miłego od dziś ciepło mać sobie od przysłowie żmyja rozumu od Mazur mu czarnokdężnik jednem setki postrzejg^ł i Idzi Mazur jednem od się tedy miłego żony, napił miastem. się postrzejg^ł sobie barani dalą} czarnokdężnik do na wszak przysłowie i żmyja mać cztery i sobie — gawrony jedł mu setki przysłowie rozumu barani do — do się setki jedł postrzejg^ł miłego i czarnokdężnik się przysłowie napił — i od żony, rozumu od barani od do i wszak się się czy mu jednem napił sobie Mazur — setki ciepło dziśdo dal wszak na sobie jednem mu mać postrzejg^ł rozumu gawrony się od jedł cztery miastem. tedy żony, napił barani się setki i Mazur postrzejg^ł sobie jednem przysłowie barani Mazur do żmyja mu od napił i miłego od gawronył od ci się żmyja i przysłowie rozumu do miłego postrzejg^ł sobie jednem ciepło i barani od czybę mają czarnokdężnik barani setki mu jednem miłego sobie